Obsah

  Základné informácie o učebnici
  Zoznam obrázkov a tabuliek
  Zoznam používaných skratiek
  Úvod
Životný cyklus databázového systému
1.1  Základné pojmy z oblasti databázových systémov
1.1.1  Informačný systém
1.1.2  Databázový systém
1.1.3  Systém riadenia bázy údajov (SRBD)
1.1.4  Databáza (DB)
Analýza
2.1  Analýza organizácie
2.2  Definovanie problémov, možností a obmedzení
2.3  Definovanie cieľov
2.4  Definovanie rozsahu
2.5  Údajová analýza
2.6  Funkčná analýza
2.7  Katalóg požiadaviek na databázové systémy
Návrh
3.1  Entitno­‑relačný diagram (E‑R diagram)
3.2  Údajový model databázy
3.2.1  Hierarchický údajový model
3.2.2  Sieťový údajový model
3.2.3  Relačný údajový model (RDM)
3.2.4  Objektový údajový model
3.2.4.1  Dôvody použitia objektových údajových modelov
3.2.4.2  Objektovo orientované systémy (object database management system – ODBMS)
3.2.4.3  Objektovo­‑relačné systémy (ORSRBD)
3.2.5  Porovnanie relačných DBS, ODBMS a ORSRBD
3.3  Normalizácia
Implementácia
4.1  Systém riadenia bázy údajov (SRBD)
4.2  Časti SRBD
4.2.1  Prekladače jazykov
4.2.2  Programy na prácu s katalógmi údajov
4.2.3  Výkonné programy
4.2.4  Servisné programy
4.3  Architektúry SRBD
4.3.1  Centralizovaná architektúra SRBD
4.3.2  Súborové systémy
4.3.3  Architektúra klient/server
4.3.4  Distribuovaný databázový systém
4.4  Inštalácia SRBD
Testovanie
5.1  Testovanie softvérových systémov
5.2  Spôsoby testovania
5.3  Dôsledky nedostatočného testovania
5.3.1  Chyby spôsobené nízkou kvalitou testovania
5.3.2  Nárast nákladov na vývoj softvéru
5.3.3  Zvýšený čas na umiestnenie softvéru na trh
Prevádzka
6.1  Používateľská príručka databázového systému
6.2  Programátorská príručka databázového systému
Údržba
Ochrana údajov v databázových systémoch
  Záver
  Použitá literatúra
  Zhrnutie otázok na zopakovanie
  Terminologický slovník

Informácie o učebnici