Zoznam obrázkov a tabuliek

Obrázok 1. Životný cyklus databázového systému.
Obrázok 2. Databázový systém.
Obrázok 3. Hierarchický údajový model [8].
Obrázok 4. Sieťový údajový model.
Obrázok 5. Príklad relácie (tabuľky s M riadkami a N stĺpcami) [8].
Obrázok 6. Relačný údajový model [8].
Obrázok 7. Postup normalizácie [16].
Obrázok 8. Návrh databázového systému.
Obrázok 9. Systém riadenia bázy údajov (SRBD).
Obrázok 10. Centralizovaná architektúra SRBD.
Obrázok 11. Centralizovaný systém.
Obrázok 12. Spracovanie databázy na centralizovanom systéme [17].
Obrázok 13. Súborové systémy [17].
Obrázok 14. Architektúra klient/server.
Obrázok 15. Distribuovaný databázový systém [17].
Obrázok 16. Implementácia databázového systému.
Obrázok 17. Diagram životného cyklu databázového systému [1].
Obrázok 18. Ochrana údajov v DBS.
   
Tabuľka 1. Analógia pojmov: relačný údajový model – systémy súborov [10].