Základné informácie o učebnici

V tejto úvodnej kapitole by sme Vás chceli oboznámiť so základnými informáciami o učebnici. Dozviete sa, prečo sme sa rozhodli túto publikáciu vytvoriť, pre koho je určená, aké sú vstupné požiadavky, ktoré sú očakávané od čitateľov a najmä aké sú jej ciele.

Charakteristika učebnice

Učebnica sa zaoberá problematikou databázových systémov, konkrétne životného cyklu DBS. Opisujeme v nej, akými fázami prechádzajú tieto systémy počas ich života od zrodenia myšlienky na vytvorenie nového DBS až po vyradenie systému z prevádzky. Predkladaná učebnica prináša pre čitateľa najmä teoretické poznatky.

Cieľová skupina

Táto publikácia je určená pre:

Ciele učebnice

Po preštudovaní učebnice získa čitateľ poznatky obsiahnuté v nasledujúcich bodoch:

Vstupné požiadavky

Čitateľ učebnice by mal disponovať aspoň základnými vedomosťami z oblasti databáz. Takisto sa odporúča základná znalosť práce s počítačom a internetom (keďže ide o elektronickú publikáciu). V neposlednom rade čitateľ potrebuje chuť a energiu na štúdium.

Kľúčové slová: DBS, životný cyklus DBS, analýza, návrh, implementácia, testovanie, prevádzka, údržba, ochrana údajov.

Kontakt na autora

Ing. Milan Štrbo, PhD.

E‑mail: adresa elektronickej pošty

 


Úplný obsah  ‖  Úvod  |  Zoznam obrázkov a tabuliek  |  Zoznam používaných skratiek  |  Terminologický slovník  |  Použitá literatúra  |  Zhrnutie otázok na zopakovanie  |  Záver  ‖  Informácie o učebnici