4 Implementácia

Nastáva v čase inštalácie SRBD, vytvárania databázy a importovanie respektíve nahrávanie údajov do databázového systému.

4.1 Systém riadenia bázy údajov (SRBD)

Tvorí akýsi motor každej databázy. SRBD je univerzálne označenie softvéru, ktorý tvorí medzivrstvu medzi aplikáciami a uloženými údajmi. Jeho úlohou je efektívne pracovať s veľkým množstvom údajov. Musí byť schopný údaje ukladať, modifikovať, mazať, vyhľadávať, prípadne vykonávať ďalšie požiadavky. Vytvára prostredie pre používateľov a aplikačných programátorov tak, aby mohli s databázou pracovať bez znalosti hardvéru, ktorý je použitý na prevádzku databázového systému. Niekedy sa nesprávne označuje ako databázový systém, ale v skutočnosti databázový systém tvorí SRBD a báza údajov (databáza).

obrázok

Obrázok 9. Systém riadenia bázy údajov (SRBD).

SRBD je neoddeliteľnou súčasťou veľkej väčšiny aplikácii, najmä v podnikových aplikáciách s viacvrstvovou architektúrou. Úloha SRBD stúpa s veľkosťou databázy, počtom používateľov a distribúciou databáz v rôznych lokalitách (príznačné pre veľké medzinárodné organizácie a internetové portály).

Hlavné funkcie, ktoré by SRBD mal zabezpečovať sú:

Okrem spomenutých funkcií by mal SRBD obsahovať nástroje, ktoré umožnia monitorovať výkonnosť databázy a nastavovať parametre, prípadne meniť spôsob uloženia údajov a prístupových metód k údajom z hľadiska efektívnosti spracovania údajov alebo ich ochrany.

4.2 Časti SRBD

Jednotlivé SRBD sa navzájom odlišujú vo viacerých aspektoch. Medzi tieto aspekty patria najmä model údajov, rozsah funkcií, náročnosť na zdroje počítača alebo schopnosť pracovať súčasne pre jedného alebo viacerých používateľov. Odhliadnuc od týchto odlišností, vieme u SRBD identifikovať časti opísané v nasledujúcich podkapitolách.

4.2.1 Prekladače jazykov

So SRBD prichádzajú do priameho styku tri skupiny používateľov: správca databázy, aplikační programátori a neprogramátori – používatelia konkrétneho DBS.

Každý z nich má špecifické požiadavky na komunikáciu so SRBD a preto sú vybavené nasledujúcimi jazykmi (niektoré z nich sú súčasťou jazyka SQL):

4.2.2 Programy na prácu s katalógmi údajov

Katalóg údajov je centrálnou zložkou SRBD. Obsahuje predovšetkým opis štruktúry súborov s ktorými pracuje. Vytvára ho správca databázy použitím DDL. Dôležitú úlohu majú aj tie programy SRBD, ktoré zabezpečujú nasledujúcu prácu s katalógmi:

4.2.3 Výkonné programy

Výkonné programy zabezpečujú nasledujúce funkcie:

4.2.4 Servisné programy

Servisné programy plnia nasledujúce funkcie:

4.3 Architektúry SRBD

Počítačové systémy, na ktorých sú prevádzkované DBS je možné rozdeliť na tieto architektúry:

 1. centralizované,
 2. súborové systémy,
 3. klient/server,
 4. distribuované.

4.3.1 Centralizovaná architektúra SRBD

V centralizovanom systéme rozlišujeme dva základné prvky: hostiteľský počítačterminály. Na hostiteľskom počítači sa spracovávajú všetky programy – SRBD, aplikácie, používateľské rozhranie a komunikačný softvér prenášajúci informácie na používateľské terminály, z ktorých používatelia pristupujú k databáze. To znamená, že okrem SRBD je na tomto počítači spustený aj komunikačný softvér a aplikácie patriace k informačnému systému (obrázok 10). Terminály spravidla nemajú žiadne alebo iba obmedzené možnosti lokálneho spracovania. V najjednoduchších prípadoch sa skladajú iba z monitoru, klávesnice a hardvéru na komunikáciu s hostiteľským počítačom. Inteligentné terminály môžu prebrať časť zodpovednosti za manipuláciu s obsahom obrazovky a spracovávania vstupných údajov používateľa. Veľké množstvo súčasných databázových systémov pracuje v centralizovanej architektúre, ktorá je charakterizovaná takto:

obrázok

Obrázok 10. Centralizovaná architektúra SRBD.

V centralizovanom systéme prebiehajú všetky spracovania na hostiteľskom počítači, na ktorom musí byť spustený SRBD. Používateľ po zapnutí terminálu musí zadať svoje prihlasovacie meno a heslo a tým získa prístup k aplikáciám na hostiteľskom počítači. Po spustení databázovej aplikácie sú obsahy jednotlivých obrazoviek vysielané z hostiteľského počítača na terminál. Aplikácie a SRBD sú spustené na hostiteľskom počítači a komunikujú spolu navzájom v operačnej pamäti hostiteľského počítača. SRBD zodpovedá za prenos údajov na disk a z disku, pričom využíva služby operačného systému. SRBD môže byť založený na ľubovoľnom databázovom modeli – najčastejšie ale na sieťovom alebo relačnom.

obrázok

Obrázok 11. Centralizovaný systém.

Komunikácia:

obrázok

Obrázok 12. Spracovanie databázy na centralizovanom systéme [17].

Výhody centralizovanej architektúry SRBD:

Nevýhody centralizovanej architektúry SRBD:

4.3.2 Súborové systémy

Súborové systémy boli v minulosti, a rovnako sú aj v súčasnosti súčasťou operačných systémov (OS). Z hľadiska databázového spracovania architektúra súborových systémov predstavuje prechodné obdobie medzi centralizovanou architektúrou SRBD a architektúrou klient/server. Súborové systémy využívajú lokálne počítačové siete s personálnymi počítačmi. Jeden z počítačov (minipočítač alebo mainframe) slúži ako systém, na ktorom sú uložené údaje v súboroch, ktoré využívajú všetci používatelia počítačovej siete. OS počítača s týmito súbormi zaisťuje lokálny ale aj zdieľaný prístup k údajom na diskoch ale aj k iným prostriedkom systémového počítača. Aplikácie sú spustené na počítačoch, kde prebieha aj celé spracovanie údajov, ktoré musia byť poslané na tento počítač z počítača, na ktorom sú uložené súbory.

Ak je SRBD spustená na počítači, pracuje tento počítač súčasne ako hostiteľský počítač aj ako terminál. To znamená, že všetko spracovanie prebieha na počítači. V jednoduchších prípadoch sú SRBD a databázová aplikácia spojené do jedného celku. Databázová aplikácia často spracováva vstup od používateľa, výstup na obrazovku a prístup k údajom uložených na disku.

Väčšina SRBD na počítačoch je založená na relačnom modeli, ale často v nich nie je implementovaná časť relačných princípov. Veľmi často tieto systémy nemajú integrované mechanizmy integrity údajov. Jednoduchšie systémy často umožňujú aj priamy prísun údajov (bez použitia príslušného SRBD). Takto môžu byť v údajoch prevádzané rôzne zmeny narúšajúce integritu údajov, ktorú inak kontroluje SRBD.

Počítače sú veľmi často prepojené do lokálnych sietí (LAN). V lokálnych sieťach sú údaje uložené na serveri súboru. Server zaisťuje používateľom lokálnych sietí zdieľaný prístup k údajom na svojich pevných diskoch. Lokálna sieť umožňuje používateľom databáz na počítači zdieľať spoločne údajové súbory, ale nemenia princíp spracovania. To znamená, že všetko spracovanie údajov prebieha na počítači, na ktorom je spustená databázová aplikácia.

Súborový server iba vyhľadáva požadované súbory na diskoch a po sieťovom médiu ich posiela na počítač. Údaje sú spracovávané systémom riadenia bázy údajov na počítači. Každá zmena v DB vyžaduje, aby počítaču poslalo celý súbor s údajmi na server, ktorý je uložený na disku.

obrázok

Obrázok 13. Súborové systémy [17].

Výhody súborových systémov:

Nevýhody súborových systémov:

K nevýhodám multipoužívateľského prístupu v systémoch na počítačoch patrí:

4.3.3 Architektúra klient/server

Architektúra klient/server je v súčasnosti jednou z architektúr, ktorá sa veľmi často využíva v databázových technológiách a je ju možné nájsť vo viacerých variantoch.

Hlavným predpokladom je, že aplikácia je spustená prostredníctvom počítačovej siete a funkcionalita aplikácie je rozdelená do dvoch vrstiev:

Základný model architektúry klient/server:

obrázok

Obrázok 14. Architektúra klient/server.

Komunikácia v architektúre klient/server:

V súčasných DBS prebieha komunikácia medzi klientom a serverom s pomocou jazyka SQL.

Výhody architektúry klient/server:

Nevýhody architektúry klient/server:

Menej často sa v architektúre klient/server stretávame s variantom, keď sú klientska aj serverová aplikácia spustené na tom istom počítači.

V súčasnosti majú obrovský prínos webové služby, ktoré sa dajú využiť takmer pri akejkoľvek úrovni distribúcie aplikácii medzi klientom a serverom. Webová služba spravidla obaľuje údajový zdroj a komunikuje s používateľom. Tento koncept je výhodný z hľadiska zabezpečenia.

4.3.4 Distribuovaný databázový systém

Distribuovaný DBS je množina uzlov počítačovej siete, navzájom prepojených v komunikačnej sieti, pričom každý z týchto uzlov je samostatný databázový systém. Tieto uzly navzájom spolupracujú tak, že z každého uzla je možné sprístupniť údaje uložené na inom uzle presne tak, akoby boli umiestnené na samostatnom uzle. Distribuovaná databáza je množina navzájom prepojených databáz, ktoré sú umiestnené na rôznych uzloch tak, že používateľ s nimi manipuluje akoby boli umiestnené v centralizovanej databáze. O celé riadenie databázy sa stará distribuovaný SRBD, ktorý spolupracuje s lokálnymi systémami riadenia databáz [17].

obrázok

Obrázok 15. Distribuovaný databázový systém [17].

Komunikácia v distribuovaných DBS:

Distribuovaný DBS umožňuje transparentný prístup k údajom. V takomto systéme požiada používateľ o údaje svoj lokálny databázový server. Keď server nemá požadované údaje k dispozícii, pošle po sieti požiadavku na ten počítač, na ktorom sú tieto údaje uložené. Tento počítač (server) pošle údaje späť používateľovi bez toho, aby sa používateľ dozvedel, že údaje pochádzajú z iného než lokálneho servera.

Výhody distribuovaných DBS:

Medzi hlavné výhody patrí dostupnosť (napríklad pobočky poisťovní), výpadky väčšinou neohrozia korektnú prístupnosť na ďalšie uzly (transparentnosť). Tieto systémy sa využívajú najmä v bankovníctve, zdravotníctve, cestovných spoločností a podobne. V prípade bankovníctva sú účty klientov spravované lokálne, pričom sú zároveň prístupné z iných pobočiek.

Distribuovaný databázový systém je teda jediná logická databáza, ktorá je fyzicky rozmiestnená na viacerých počítačoch spojených komunikačnou sieťou. Distribuované DBS teda kombinujú dve technológie a to databázu a komunikáciu.

Distribuované DBS je možné posudzovať z troch základných pohľadov:

4.4 Inštalácia SRBD

V rámci implementačnej fázy sa inštaluje zvolený SRBD na požadovaný hardvér, vytvára a optimalizuje sa databáza na najvhodnejšie používanie na konkrétnej hardvérovej a softvérovej konfigurácii a nahrávajú sa údaje (môže ísť buď o úplne nové práve zadané údaje, alebo o údaje importované zo starého systému). Takisto sa vytvára zabezpečenie databáze a implementujú sa prístupové práva na identifikovaných používateľov, ktoré slúžia ich potrebám. Je potrebné implementovať aj zálohovacie akcie/systémy [1].

Poznáme týchto šesť krokov implementácie databázy:

 1. Inštalácia SRBD.
 2. Nastavenie/optimalizácia inštalácie podľa použitého hardvéru, softvéru a pracovných podmienok.
 3. Vytvorenie databázy (tabuľky a ich vzťahové prepojenia).
 4. Vkladania údajov.
 5. Používateľské a bezpečnostné nastavania.
 6. Implementácia režimu zálohovania [1].

V priebehu implementácie systému je takisto vykonávané nastavenie samotného systému podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Toto nastavenie je potom overované na základe reálnych respektíve skutočných údajoch a po validácii je uvedené do ostrej prevádzky. Súčasne je možné spracovať rôzne úpravy, dodávky výstupných zostáv, exportov alebo vykonať prepojenia na nadradené systémy.

Súčasťou implementácie je aj školenie budúcich používateľov systému. Je vhodné najprv overiť ich zručnosti a skúsenosti s podobnými systémami a na základe zistených výsledkov pripraviť vhodný výučbový materiál na osvojenie si potrebných schopností. Takto vyškolení používatelia budú následne pripravení na ostrú prevádzku systému.

obrázok

Obrázok 16. Implementácia databázového systému.

Zhrnutie 4. kapitoly

SRBD tvorí akýsi motor každej databázy. SRBD je softvér, ktorý tvorí medzivrstvu medzi aplikáciami a uloženými údajmi.

Hlavné funkcie SRBD sú: definícia údajov, manipulácia s údajmi, riadenie prístupu, integrita databázy, obnova databáz, paralelný prístup, ochrana údajov, riadenie katalógov.

Poznáme tieto architektúry SRBD:

 1. centralizované,
 2. súborové systémy,
 3. klient/server,
 4. distribuované.

V rámci implementačnej fázy sa inštaluje zvolený SRBD na požadovaný hardvér, vytvára a optimalizuje sa databáza pre najvhodnejšie používanie na konkrétnej hardvérovej a softvérovej konfigurácii a nahrávajú sa údaje.

Implementácia DBS zahŕňa:

 1. Inštalácia SRBD.
 2. Nastavenie/optimalizácia inštalácie podľa použitého hardvéru, softvéru a pracovných podmienok.
 3. Vytvorenie databázy (tabuľky a ich vzťahové prepojenia).
 4. Vkladania údajov.
 5. Používateľské a bezpečnostné nastavania.
 6. Implementácia režimu zálohovania [1].

Otázky na zopakovanie

 1. Definujte pojem „systém riadenia bázy údajov.“
 2. Ktoré sú základné funkcie SRBD?
 3. Vymenujte a stručne charakterizujte architektúry SRBD, uveďte ich hlavné výhody a nevýhody.
 4. Opíšte rozdiel medzi centralizovanou architektúrou SRBD a architektúrou klient/server.
 5. Aké činnosti sa vykonávajú pri implementácii DBS?

Doplňujúci materiál ku štúdiu