Použitá literatúra

[1] Otte, Lukáš. Databázové systémy – Životní cyklus databáze. Vysoká škola Baňská, Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Ostrava, 2013. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttp://​projekty.​fs.​vsb.​cz/​463/​edubase/​VY_​01_​044/​Datab%C3%A1zov​%C3%A9%20syst​%C3%A9my.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
[2] Tanuška, Pavol – Schreiber, Peter. Proces testovania softvérových produktov. STU v Bratislave, MTF v Trnave, Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttps://​www.​mtf.​stuba.​sk/​buxus/​docs/​internetovy_​casopis/​2005/​5/​tanuska.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 310,28 kB (303,00 KiB), 12. 12. 2021⟩.
[3] The Economic Impact of Inadequate Infrastructure for Software Testing. US Department of Commerce Technology Administration, 2002. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttps://​www.​nist.​gov/​system/​files/​documents/​director/​planning/​report02­‑3.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 1,42 MB (1,36 MiB), 21. 5. 2019⟩.
[4] Stanek, Martin. Základy kryptológie (skriptá). Bratislava : FMFI UK, 2004. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttps://​fmfi­‑uk.​hq.​sk/​Informatika/​Kryptologia/​prednasky/​krypto.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 897,06 kB (876,03 KiB), 21. 2. 2005⟩.
[5] Menezes, Alfred J. – Van Oorschot, Paul C. – Vanstone, Scott A. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 2001. (Last updated January 22, 2014.) ISBN 0­‑8493­‑8523­‑7. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨http://cacr.​uwaterloo.​ca/​hac/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
[6] Golian, Radoslav. Bezpečnosť v databázových systémoch. Bratislava : Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨http:/www.dcs.fmph.uniba.skdiplomovkyobhajenegetfile.phprgolianBezpecnostv_DBMS.pdf?{id=130&fid=217&type=application%2Fpdf}⟩.
[7] Levický, Dušan. Kryptografia v informačnej bezpečnosti. Elfa, 2005. ISBN 80­‑8086­‑022­‑X. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨https:/www.infogate.sk/?fn=detailBiblioFormChildE15MVH&sid=1708705D5C2FD2CBD5FFD5850E&seo=Kniha:Kryptografiavinforma%C4%8Dnejbezpe%C4%8DnostiDu%C5%A1anLevick%C3%BD-⟩.
[8] Štrbo, Milan. Modelovanie databázových systémov. Trnava : Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, 2020. ISBN 978­‑80­‑568­‑0340­‑0. [Cit. 2020­‑04­‑02]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​e­‑ucebnice/​strbo­‑mdbs­‑2020.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 271,00 B (271,00 B), 18. 6. 2020⟩.
[9] Petković, Dušan. Relational Database Systems – An Introduction, Chapter 1, Microsoft SQL Server 2008 : A Beginner’s Guide. The McGraw­‑Hill Companies, 2008. ISBN 0­‑07­‑154639­‑1. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttp://​www.​mhprofessional.​com/​downloads/​products/​0071546383/​0071546383_​ch01.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩, ⟨ikonahttp://​www.​v­‑espino.​com/​~chema/​daw1/​tutoriales/​SQLServerIngles.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 5,62 MB (5,36 MiB), 21. 9. 2012⟩.
[10] Szabó, Peter. Databázové a informačné systémy. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨https:/spseke.sktutorprednasky/{dbs/rdm.html}⟩.
[11] Duračiová, Renata. Databázové systémy v GIS. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978­‑80­‑227­‑4292­‑4. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttps://​www.​researchgate.​net/​profile/​Renata_​Duraciova/​publication/​317102680_​Databazove_​systemy_​v_​GIS/​links/​5926a0f5458515e3d457fa87/​Databazove­‑systemy­‑v­‑GIS.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
[12] Fornusek, Ladislav. Databázové technológie v podnikových informačných systémoch. Olomouc : Ústav informatiky, Moravská vysoká škola Olomouc, 2009. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨externdown:https:/theses.cz/{id5x5pamFornusekPIS2009-BP.pdf}⟩.
[13] Gorbár, Peter. Editor ER diagramů s podporou transformace do relačního modelu a SQL. Praha : Matematicko­‑fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttps://​www.​ksi.​mff.​cuni.​cz/​~holubova/​bp/​Gorbar.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 1,67 MB (1,59 MiB), 6. 6. 2007⟩.
[14] Dobešová, Zdena. Databázové systémy v GIS. Olomouc : Vydavatelství UP, 2004. 76 s. ISBN 80­‑244­‑0891­‑0.
[15] Pribilová, Katarína. Databázové systémy 1. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. ISBN 978­‑80­‑8082­‑680­‑2. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨https://pdf.​truni.​sk/​e­‑ucebnice/​databazove­‑systemy1/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
[16] Koščák, Ján. Preklad štruktúry relačných databáz do štruktúry grafových databáz. Fakulta informatiky, Masarykova univerzita. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨externdown:https:/{is.muni.czthxfe94/diplomka.pdf}⟩.
[17] Mišút, Martin – Juhásová, Lucia. Databázové systémy 2. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. ISBN 978­‑80­‑8082­‑775­‑5. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨https://pdf.​truni.​sk/​e­‑ucebnice/​databazove­‑systemy2/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
[18] Minárik, Richard. Generátor skúšobných testov. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, 2006. Diplomová práca. [Cit. 2020­‑19­‑05]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttp://​diplom.​utc.​sk/​wan/​704.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 368,81 kB (360,17 KiB), 14. 9. 2006⟩.
[19] Moriarty, K. (ed.) PKCS #5: Password­‑Based Cryptography Specification Version 2.1. 2017. ISSN 2070­‑1721. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨https://tools.​ietf.​org/​html/​rfc8018 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
[20] Guniš, Ján. 3) Elektronický podpis, kryptografia, PGP. Košice : PF UPJŠ, 2007. [Cit. 2020­‑14­‑05]. Dostupné na internete: ⟨https://di.​ics.​upjs.​sk/​informatika_​na_​zs_​ss/​studijny_​material/​sifry/​pgp/​pgp3.​htm otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
[21] Húska, Milan: Informačné systémy a ich databázové rozhrania s využitím technológie Java SE. Bankovní institut vysoká škola Praha, 2015. Bakalárska práca. [Cit. 2020­‑23­‑05]. Dostupné na internete: ⟨externdown:https:/{is.ambis.czthcx10w/BCHuskaMilan_v30062015.pdf}⟩.
[22] Tekeľ, Gabriel: Výučbové nástroje pre relačné a objektové databázy. STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, 2011. [Cit. 2020­‑23­‑05]. Dostupné na internete: ⟨https:/{is.stuba.skzpportalzp.pl?podrobnostizp=24158;lang=sk}⟩.
[23] Cooper, Richard: Object Databases : An ODMG Approach. Intl. Thomson Computer Press, 1997.
[24] Momjian, Bruce: PostgreSQL – Praktický průvodce. Computer Press, 2003. ISBN 80­‑7226­‑954­‑2.
[25] Server (definícia). ManagementMania, 2016. [cit. 2020­‑28­‑05]. Dostupné na internete: ⟨https://managementmania.​com/​sk/​server otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
[26] Databázové systémy. [cit. 2020­‑28­‑05]. Dostupné na internete: ⟨ikonahttp://​www.​skripta.​unas.​cz/​stahuj/​databaza.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.
[27] Architektúra databázových systémov. Encyclopaedia Beliana. ISBN 978­‑80­‑89524­‑30­‑3. [cit. 2020­‑28­‑05]. Dostupné na internete: ⟨https://beliana.​sav.​sk/​heslo/​architektura­‑databazovych­‑systemov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.