Zoznam používaných skratiek

ADT Abstraktný údajový (Dátový) Typ
DB DataBáza (báza údajov)
DBMS databázový riadiaci systém (z angl. DataBase Management System)
DBS DataBázový Systém
DDL jazyk na definíciu údajov (z angl. Data Definition Language)
DIN Nemecký inštitút pre normalizáciu (z nem. Deutsches Institut für Normung)
DML jazyk na manipuláciu s údajmi (z angl. Data Manipulation Language)
E‑R diagram Entitno­‑Relačný diagram
ID identifikačné číslo (z angl. IDentification)
IDE integrované vývojové prostredie (z angl. Integrated Development Environment)
IEC Medzinárodná elektrotechnická komisia (z angl. International Electrotechnical Commission)
IS Informačný Systém
ISO Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (z angl. International Organization for Standardization)
LAN lokálna počítačová sieť (z angl. Local Area Network)
ODBMS objektovo orientované databázové riadiace systémy (z angl. Object DataBase Management System)
OID Objektový IDentifikátor
OO Objektovo Orientovaný
ORSRBD Objektovo­‑Relačný Systém Riadenia Bázy údajov (Dát)
OS Operačný Systém
PK primárny kľúč (z angl. Primary Key)
RDBMS relačné databázové riadiace systémy (z angl. Relational DataBase Management System)
RDM relačný údajový model (z angl. Relation Data Model)
RSRBD Relačný Systém Riadenia Bázy údajov (Dát)
SQL štruktúrovaný dopytovací (vyhľadávací) jazyk (z angl. Structured Query Language)
SRBD Systém Riadenia Bázy údajov (Dát)

Poznámka: SRBD = DBMS.