Záver

Obsahom predloženého materiálu je životný cyklus databázového systému. Tento životný cyklus sa skladá zo šiestich fáz alebo môžeme povedať aj periód, ktorými počas svojho života prechádza každý databázový systém. V prvej kapitole sme sa okrem vymenovania týchto jednotlivých fáz venovali aj vysvetleniu základných pojmov z oblasti databázových systémov. V nasledujúcich kapitolách sme sa podrobne venovali týmto fázam životného cyklu DBS. V poslednej a teda záverečnej kapitole tejto učebnice sme opísali možnosti ochrany údajov v databázových systémov. Túto kapitolu sme sa rozhodli spracovať z toho dôvodu, že samotné údaje majú v súčasnosti vysokú hodnotu a ich znehodnotenie, či strata by pre niektoré podniky mohla znamenať fatálne následky.