Terminologický slovník

Abstrakcia – je to, čo je odtrhnuté od skutočnosti alebo nenázorné (myšlienkové, pojmové). Abstraktné je niečo odmyslené od jeho nositeľa, napríklad múdrosť od múdreho človeka. Opakom abstraktného je konkrétne.

Analógia – skutočnosť, že medzi dvomi alebo viacerými objektami existuje zhoda určitých znakov (vlastností, štruktúr, funkcií), ale zároveň aj rôznosť odlišných znakov.

Anomália – v DBS anomália znamená stav, keď databáza spôsobuje nekonzistenciu údajov. Poznáme anomáliu mazania údajov, anomáliu modifikácie údajov a anomáliu vkladania údajov do databázy.

Asociovať – združovať, spájať.

Aspekt – stanovisko alebo hľadisko, ktoré je uplatňované pri posudzovaní určitej veci, javu.

Atomické hodnoty atribútov – hodnoty, ktoré sú ďalej nedeliteľné.

Cudzí kľúč – je vlastne primárny kľúč z inej entity, pomocou ktorého budeme odkazovať na inštancie z druhej entity. S pomocou cudzieho kľúča vieme vytvoriť reláciu, vzťah, určitý súvis medzi údajmi z dvoch entít (platí vo väčšine relácií) prípadne viacerých entít.

C++ – viacparadigmový programovací jazyk.

DDL (data definition language) – je určený pre správcu DBS. S jeho pomocou sa určujú štruktúry údajov, stanovujú sa spôsoby prístupu k údajom, prideľujú a odoberajú sa práva prístupu k údajom pre jednotlivých používateľov.

DML (data manipulation language) – jazyk na manipulácia s údajmi.

Doména (atribútu) – množina povolených hodnôt nachádzajúcich sa v konkrétnom atribúte.

Ekvivalentné – rovnocenné.

Element – základná zložka, prvok, súčasť.

Externá schéma – jedna z vrstiev ANSI/SPARC architektúry. Predstavuje čiastočný pohľad na množinu objektov používaných používateľmi alebo skupinou používateľov DBS [25].

Hostiteľský počítač – počítač, ku ktorému sú pripojené ďalšie počítače. Hostiteľský počítač ich môže využívať na vykonanie osobitných úloh, riadiť ich aktivity alebo sprostredkúvať výmenu informácií medzi nimi.

I/O priestor – všetky vstupno­‑výstupné zariadenia, ktoré sú relevantné pre konkrétny systém.

Identifikátor – stručná informácia alebo skupina znakov používaná na identifikáciu alebo pomenovanie údajov alebo ich vlastností.

Ikona – je grafický symbol znázorňujúci nejakú vlastnosť, funkciu, upozornenie a podobne.

Inštancia – príklad, prvok, záznam, údaj (v tabuľke).

Integrita (celistvosť) bázy údajov – je taký stav bázy údajov, v ktorom sú údaje v plnom rozsahu prístupné a využiteľné v aplikačnom softvéri a súčasne platia medzi hodnotami položiek súborov bázy údajov také vzťahy, ktoré boli stanovené tak, aby prispeli k zaručeniu sémantickej korektnosti bázy údajov.

Interná schéma – jedna z vrstiev ANSI/SPARC architektúry. Je implementačne závislá množina údajov, ktorá opisuje údajové štruktúry a prístupové metódy uložených údajov v externej pamäti [25].

Java – objektovo orientovaný programovací jazyk.

Kardinalita – určuje spojitosť údajov medzi tabuľkami v relačných databázach. Údaje sú v relačných databázach usporiadané vo viacerých tabuľkách a tie majú medzi sebou rôzne vzťahy (prepojenia). Túto spojitosť určuje kardinalita. Poznáme tri typy: 1 : 1, 1 : N, M : N.

Kartotéka – je organizovaný súbor záznamov na lístkoch rovnakej veľkosti, zoradených podľa abecedy alebo podľa iného systému. Môže to byť aj zariadenie, v ktorom je táto zbierka záznamov umiestnená [24].

Konceptuálna schéma – jedna z vrstiev ANSI/SPARC architektúry. Je implementačne nezávislá množina údajov opisujúca údajový model DBS [25].

Konzistentnosť – súdržnosť, pevnosť.

Kryptológia – je veda o utajení obsahu správ. V súčasnosti ju považujeme za počítačovú vedu pridruženú k informatike a počítačovej bezpečnosti.

LAN (local area network) – lokálna počítačová sieť spájajúca rádovo niekoľko desiatok počítačov, serverov a sieťových periférnych zariadení) v rámci jednej alebo viacerých susediacich budov.

Literál – v programovacom jazyku predstavujú literály zápis určitej pevne stanovenej hodnoty, ktorá je vyjadrená explicitne. Medzi literály teda nepatria premenné a konštanty.

Mainframe (strediskový/sálový počítač) – je počítač používaný veľkými organizáciami na spúšťanie softvérových aplikácií vykonávajúcich zložité operácie zahŕňajúce spracovávanie veľkých objemov údajov. Medzi typické úlohy spracovávané sálovými počítačmi patria rozsiahle štatistické úlohy (vrátane simulácií) alebo finančné transakcie.

Modifikovateľnosť – prispôsobenie, úprava, zmena (napríklad údajov v databáze).

Modul – je počítačový program, ktorý rozširuje funkcie inej aplikácie.

Operačný systém – je softvérové vybavenie počítača, ktoré vykonáva riadenie zdrojov počítača a komunikáciu s používateľom. Je to nenahraditeľné rozhranie pri komunikácii hardvéru a softvéru.

Polymorfizmus – je vlastnosť špeciálne v objektovo orientovanom programovaní, ktorá umožňuje napríklad objektom volanie jednej metódy s rovnakým menom, ale s inou implementáciou (je to len jeden druh polymorfizmu, pričom jestvujú najmenej štyri základné typy polymorfizmu v programovaní, ktorých definície sa v literatúre môžu rôzniť).

Prekladač – je počítačový program, zabezpečujúci preklad programu napísaného vo vyššom programovom jazyku do strojového kódu počítača.

Procedurálna programovacia paradigma – je to paradigma zakladajúca činnosť programov na spúšťaní podprogramov, funkcií alebo procedúr [8].

Procedurálny (programovací) jazyk – je jazyk primárne podriadený a zameraný na používanie paradigmy procedurálneho programovania [8].

Protokol – presná správa alebo podrobný postup o priebehu a výsledku pokusu, operácie, liečenia alebo zápisník na záznam systematického pozorovania.

Redundancia – nadbytočnosť, prebytočnosť, presahovanie potrebnej miery. V DBS ide o často sa vyskytujúci jav, pri ktorom vzniká nadbytočnosť alebo duplicita údajov. V takom prípade zaberajú údaje zbytočne veľa miesta na pamäťovom úložisku a môže nastať problém s údržbou DBS, ktorého prevádzka sa z toho dôvodu zbytočne predraží [8].

Server – je pojem pre počítačový program (softvér) a niekedy tiež pre počítač, ktorý poskytuje svoje služby alebo výkon ostatným počítačom alebo serverom v počítačovej sieti [16].

Skalár – hodnota, ktorá predstavuje najmenšiu sémantickú hodnotu údajov.

Skalárna hodnota – pozri skalár, môže to byť napríklad doména atribútu je množina skalárnych hodnôt rovnakého typu.

Smalltalk – nie často používaný objektovo orientovaný programovací jazyk.

Správca DBS (administrátor) – osoba, ktorá sa stará o plynulú činnosť celého DBS.

Súbor – je logické zoskupenie diskrétnych údajov.

Terminál – akékoľvek zariadenia (spravidla koncové) pripojené na počítač na operatívny vstup a výstup informácií, či prenos údajov.

Validácia – overenie správnosti produktu vzhľadom na reálne požiadavky používateľa (aplikácia pracuje tak, ako používateľ zadal). Poskytuje odpoveď na otázku, či vytvárame správny výrobok.

Verifikácia – overenie pravosti a správnosti produktu. Odpoveď na otázku, či vytvárame výrobok správne.