1 Životný cyklus databázového systému

Každý databázový systém (DBS) prechádza určitým životným cyklom. Tento životný cyklus začína myšlienkou alebo víziou konkrétnej organizácie zjednodušiť si administratívne povinnosti dotýkajúce sa svojej činnosti s pomocou DBS. V prvotných fázach tohto životného cyklu cítime nadšenie a optimizmus. Vtedy produkujeme niečo nové, prevratné. Po vytvorení systému nasleduje jeho aktívny život, keď prekvitá jeho najväčšia sláva. Nakoniec, rovnako ako pri iných výdobytkoch modernej doby, príde moment zastarania a dovtedy dokonalý systém bude nahradený novým, modernejším a dynamickejším. Ako môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku, poznáme šesť krokov, základných fáz, životného cyklu databázového systému.

obrázok

Obrázok 1. Životný cyklus databázového systému.

1.1 Základné pojmy z oblasti databázových systémov

Nasledujúce kapitoly sa budú dotýkať jednotlivých fáz životného cyklu DBS. Kým si tieto fázy predstavíme, je dôležité aby sme si predstavili základné pojmy dotýkajúce sa databázových systémov.

1.1.1 Informačný systém

Informačný systém (IS) je komplex techník, nástrojov a zdrojov umožňujúci získavanie, ukladanie, prenos, zhromažďovanie a poskytovanie informácií používateľom prípadne iným systémom. IS v súčasnosti významne ovplyvňuje reálne ľudské poznanie v rôznych sférach existencie. Jednotlivec potrebuje na svoj spôsob riadenia a svoje rozhodovanie nové informácie, ktoré mu musia byť neustále poskytované v potrebnom množstve a v požadovanej kvalite. Medzi hlavné úlohy IS patrí integrovanie podnikových procesov a práce zamestnancov s cieľom vytvárať účinné toky pracovných činností a dosahovať vyššiu produktivitu za čo najnižšie náklady.

Ciele a úlohy IS:

1.1.2 Databázový systém

Databázový systém tvorí srdce IS. Pod DBS chápeme množinu navzájom súvisiacich údajov spoločne s programovým vybavením, ktoré umožňuje prístup k týmto údajom. Je to systém, ktorý zahŕňa technické prostriedky, údaje databázy, programové vybavenie a používateľov týchto systémov. DBS sa skladá zo systému riadenia bázy údajov (SRBD) a bázy údajov (databázy).

obrázok

Obrázok 2. Databázový systém.

Základné funkcie DBS:

Požiadavky na DBS:

Výhody DBS:

1.1.3 Systém riadenia bázy údajov (SRBD)

SRBD je programové vybavenie, ktoré umožní zabezpečiť všetky požadované vlastnosti databázového systému a manipulovať s údajmi [15].

Správca (administrátor) SRBD je osoba zodpovedná za činnosť a používanie SRBD [10].

Pojmu SRBD sa budeme podrobnejšie venovať v štvrtej kapitole tejto učebnice.

1.1.4 Databáza (DB)

Pod bázou údajov (databázou) budeme rozumieť organizovaný súhrn vzájomne prepojených a pôsobiacich údajov, odrážajúcich stav vyčlenenej predmetovej oblasti reálneho sveta. Údaje slúžia jednotlivým používateľom pri riešení konkrétnych úloh a činností. Inak povedané, databáza je základnou jednotkou úschovy údajov. Údaje sú väčšinou uchované v jednej alebo viacerých údajových štruktúrach, ktoré majú tvar tzv. údajovej tabuľky. Táto tabuľka existuje vo forme súboru na disku. Tá sa skladá zo záznamov, pričom každý záznam je tvorený skupinou položiek (polí, slov).

Správca (administrátor) bázy údajov je osoba zodpovedná za návrh, vývoj, zabezpečenie, údržbu a používanie DB [10].

Zhrnutie 1. kapitoly

Prvá kapitola tejto učebnice je akoby úvodom k tým nasledujúcim. S pomocou obrázka 1 sme predstavili jednotlivé fázy životného cyklu DBS. Následne sme vysvetlili základné pojmy, ktoré by mal čitateľ poznať predtým, ako začne čítať ďalšie kapitoly tejto učebnice.

Otázky na zopakovanie

  1. Vymenujte jednotlivé fázy životného cyklu databázového systému.
  2. Vysvetlite pojem informačný systém. Aké sú jeho úlohy a ciele?
  3. Z čoho sa skladá DBS?
  4. Akú funkciu v DBS plní SRBD?
  5. Vlastnými slovami opíšte pojem databáza (báza údajov).

Doplňujúce materiály ku štúdiu