Zhrnutie otázok na zopakovanie

 1. Vymenujte jednotlivé fázy životného cyklu databázového systému.
 2. Vysvetlite pojem informačný systém. Aké sú jeho úlohy a ciele?
 3. Z čoho sa skladá DBS?
 4. Akú funkciu v DBS plní SRBD?
 5. Vlastnými slovami opíšte pojem databáza (báza údajov).
 6. Vlastnými slovami opíšte, čo sa vykonáva vo fáze analýzy organizácie pri tvorbe DBS.
 7. Čo sa vykonáva v údajovej analýze?
 8. Čo sa vykonáva vo funkčnej analýze?
 9. Čo je obsahom katalógu požiadaviek pri tvorbe DBS?
 10. Vymenujte modely, ktoré opisujú funkcionalitu systému.
 11. Čo je E‑R diagram?
 12. Z akých prvkov sa skladá entitno­‑relačný diagram?
 13. Charakterizujte údajový model.
 14. Aké typy údajových modelov poznáme?
 15. Opíšte jednotlivé údajové modely.
 16. Vymenujte a opíšte základné zložky relačného údajového modelu.
 17. Vymenujte hlavné dôvody používania objektových údajových modelov.
 18. Opíšte OO databázové systémy.
 19. Vymenujte a opíšte základné pojmy objektovo orientovaného modelu.
 20. Vysvetlite pojem objektovo­‑relačné systémy.
 21. Vysvetlite, čo je úlohou normalizácie?
 22. Aké anomálie dokážeme odstrániť správnou normalizáciou? Uveďte príklad na jednotlivé anomálie normalizácie.
 23. Definujte pojem „systém riadenia bázy údajov.“
 24. Ktoré sú základné funkcie SRBD?
 25. Vymenujte a stručne charakterizujte architektúry SRBD, uveďte ich hlavné výhody a nevýhody.
 26. Opíšte rozdiel medzi centralizovanou architektúrou SRBD a architektúrou klient/server.
 27. Aké činnosti sa vykonávajú pri implementácii DBS?
 28. Vlastnými slovami opíšte proces testovania softvérových produktov.
 29. Čo všetko testujeme v softvérových systémoch?
 30. Vymenujte a opíšte základné aspekty úspešného softvérového produktu.
 31. Čo môže spôsobiť nedostatočné testovanie systémov?
 32. Opíšte alfa a beta testovanie. Vysvetlite rozdiel medzi nimi.
 33. Kedy nastáva fáza prevádzky databázového systému?
 34. Čo je obsahom používateľskej príručky?
 35. Čo je obsahom programátorskej príručky?
 36. Čo sa vykonáva vo fáze údržby databázového systému?
 37. Opíšte hlavné dôvody ochrany údajov v databázových systémoch.
 38. Opíšte ako funguje šifrovanie údajov.
 39. Vymenujte a v krátkosti opíšte základné bezpečnostné mechanizmy ochrany údajov v DBS.