Úvod

V súčasnosti sa databázové systémy využívajú takmer všade. Či už je to na úradoch, vo finančných domoch ako v bankách a poisťovníctve, ďalej v podnikovej sfére, na školách, zdravotníctve a takto by sme mohli pokračovať. Neustále sa zvyšuje objem údajov, ktoré je potrebné požadovaným spôsobom spracovávať, uchovávať, manipulovať s nimi a v neposlednom rade ich chrániť pred odcudzením a znehodnotením prostredníctvom nežiaducich vplyvov. Databázové systémy sa ako vyučovací predmet vyučujú na stredných a vysokých školách. Počas života každý z nás pracuje s nejakou databázou – už len práca s telefónnym zoznamom v našom mobilnom zariadení je práca s databázou. Aj preto sme sa rozhodli vypracovať tento učebný materiál.

Databáza je množina štruktúrovaných údajov. Slúži na uloženie, zoradenie a triedenie informácií takým spôsobom, aby boli ľahko dostupné a udržiavateľné. Počítačový program, prípadne používateľ databázy, môže použiť špeciálny jazyk (SQL) na získavanie týchto informácií. Vďaka presne určenej štruktúre umožňuje ľahké vyhľadávanie a triedenie aj vo veľkom množstve údajov. Databázy môžu obsahovať informácie o používateľoch, produktoch, objednávkach, tovare alebo o čomkoľvek inom. Sú tiež zdrojom údajov pre aplikácie, ktorým uľahčujú ich spracovanie. V súčasnosti už prakticky každá organizácia používa pri vykonávaní svojej činnosti databázový systém.

Na to, aby sme mohli prácne získané údaje aj požadovaným spôsobom využívať nestačí ich iba vlastniť, ale treba ich aj spravovať. Myslíme tým pridávať nové údaje, aktualizovať existujúce, či odstraňovať nepotrebné údaje. Rovnako na rýchlu orientáciu potrebujeme údaje triediť a zoraďovať podľa rôznych pravidiel (napríklad zoradiť zamestnancov podľa mesta, v ktorom bývajú) a vyhľadávať údaje v databáze podľa konkrétnych kritérií (vyhľadať telefónne číslo podľa priezviska alebo časti jeho priezviska). Práve na tento účel slúži databázový systém, ktorý údaje zahŕňa a umožňuje manipuláciu s nimi. Databázy sú spravované s pomocou systému riadenia bázy údajov (SRBD). Systém riadenia bázy údajov je programové vybavenie, ktoré zabezpečuje všetky požadované vlastnosti databázového systému a manipuláciu s údajmi. Pod databázovým systémom teda chápeme množinu navzájom súvisiacich údajov spoločne s programovým vybavením (SRBD), ktoré umožňuje prístup k údajom (ich spracovanie).

Cieľom učebnice je poskytnúť čitateľovi informácie najmä o životnom cykle DBS. Učebnicu sme rozdelili do ôsmich kapitol, ktoré na seba navzájom nadväzujú.

V Trnave, 2020 Autor