Obsah

Predhovor
Vývoj a klasifikácia procesných komponentov v sociálnej pedagogike
1.1  Transdisciplinárny prístup pri voľbe a aplikovaní metód v sociálnej pedagogike
1.2  Klasifikácia a súčasná preferencia vo využívaní sociálno­pedagogických procesných komponentov na Slovensku a v zahraničí
1.3  Špecifiká využívania procesných komponentov v tradičných formách sociálnej pedagogiky
Proces sociálno­výchovnej intervencie v mikroprostredí
2.1  Malá sociálna skupina. Sociálno­výchovné poznávanie rodinného prostredia
2.2  Sociálno­výchovná intervencia v rodinnom prostredí
2.3  Vybrané procesné komponenty v praktickej rodinnej intervencii
Sociálno­výchovný proces v stredne veľkej skupine
3.1  Sociálno­pedagogická činnosť v stredne veľkej skupine (školskej triede)
3.2  Osobitosti sociálno­pedagogickej činnosti v stredne veľkej skupine
3.3  Vybrané postupy v sociálno­pedagogickej činnosti v stredne veľkej skupine
Sociálno­výchovný proces vo veľkej skupine
4.1  Sociálno­pedagogická činnosť vo veľkých skupinách – klíma skupiny
4.2  Sociálno­pedagogické prístupy využívané v činnosti s veľkými skupinami
4.3  Využitie encountrovej skupiny sociálnym pedagógom
Sociálno­výchovný proces u detí so špecifickými potrebami v oblasti správania sa
5.1  Inkluzívny sociálno­pedagogický proces resocializácie detí s problémovým správaním
5.2  Sociálny pedagóg v práci s rodinou v resocializačnom procese
5.3  Vybrané postupy v sociálno­výchovnej činnosti s mladými delikventmi v zariadeniach penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti
Komunitná sociálnoedukačná činnosť
6.1  Vznik a vývoj komunitných foriem a komunitnej činnosti
6.2  Komunitný proces a postupy poznávania komunity
6.3  Sociálno­pedagogická činnosť v komunitných centrách
Sociálno­pedagogický proces v zariadeniach nízkoprahového charakteru
7.1  Ponuka a procesuálne komponenty poskytovania nízkoprahových služieb
7.2  Sociálno­výchovná činnosť v nízkoprahových zariadeniach
7.3  Vývoj a koncepcie nízkoprahových zariadení
Proces sociálno­výchovnej intervencie v makroprostredí
8.1  Celospoločenská sociálno­pedagogická intervencia. Globálna edukácia
8.2  Sociálno­pedagogický celospoločenský proces v konceptoch interkultúrnej, mediálnej a environmentálnej výchovy
8.3  Vybrané postupy a zdroje v celospoločenskej sociálno­výchovnej činnosti
Dobrovoľníctvo a fundraising v sociálno­pedagogickom procese
9.1  Manažment dobrovoľníkov v sociálno­pedagogickej činnosti
9.2  Fundraising v sociálno­pedagogickej činnosti
9.3  Vybrané príležitosti na uplatnenie sociálno­pedagogickej činnosti v dobrovoľníctve a fundraisingu
10  Programovanie a projektovanie v sociálno­pedagogickej intervencii
10.1  Projektovanie sociálno­pedagogickej činnosti
10.2  Manažment v sociálno­pedagogickom projektovaní
10.3  Vybrané postupy v projektovaní sociálno­pedagogickej činnosti (service learning)
11  Aktuálne trendy a výzvy v profesionalizácii sociálno­pedagogických procesov
11.1  Evalvácia sociálno­pedagogických procesov
11.2  Zvyšovanie profesionality v poskytovaní sociálnoedukačných služieb
11.3  Aktuálne trendy v sociálnoedukačných procesoch
12  Metodické odporúčania k výučbe kurzu
  Záver
  Zoznam použitých schém a tabuliek
  Zoznam a definícia použitých skratiek

Informácie o kurze