Záver

„Mať predispozície na učenie je dar, 
vedieť ako sa naučiť je zručnosť, 
chcieť sa niečomu učiť je voľba, 
ovládať spôsoby ako naučené použiť pre dobro iných 
je nekončiaca cesta pre majstra.“

 

Situácia na Slovensku v potrebe využívania osobitých postupov v sociálno­pedagogickej činnosti predbieha ich vedecké skúmanie a teoretické koncipovanie. Názov učebnice nie je úplne adekvátny, lebo okrem metód sa pokúša sprehľadňovať i ostatné súčasti sociálno­pedagogického procesu v skupinách, komunitách, celej spoločnosti.

Sociálna pedagogika ako veda sa stáva aj vďaka metódam uvedených na predchádzajúcich stranách dynamickou disciplínou. Vyžaduje využívanie veľkého spektra metód, foriem, prostriedkov už len z toho dôvodu, že neustále expanduje do širších oblastí pomáhajúcich profesií. Sociálno­výchovná prax preto dnes vyžaduje adekvátny výber vhodných procesných komponentov. Sociálni pedagógovia by mali poznať možnosti využívania osobitých postupov, poznať základné procesné prvky sociálno­pedagogickej činnosti a vedieť ich aktívne využívať vo svojej odbornej praxi.

Sociálna pedagogika by mala preto skúmať a rozvíjať procesný aparát vednej disciplíny, potrebný na vhodnú aplikáciu v edukačnej praxi. Tá následne potvrdí či vyvráti opodstatnenosť takéhoto postupu. Poznanie prislúchajúcich procesuálnych koncepcií, foriem, metód, prostriedkov a zručnosť ich adekvátnej voľby, patrí do povinnej výbavy každého absolventa. Sú úzko previazané s profesijnými kompetenciami a prináležitosťou k vednej disciplíne. Osvojenie si procesného aparátu skompetentňuje absolventa na výkon odbornej činnosti a umožňuje mu úspešne spolupôsobiť v tíme odborníkov.

Pevne verím, že poznatky predkladanej vysokoškolskej učebnice prispejú aspoň nejakou časťou k priblíženiu špecifických postupov v sociálno­pedagogickej činnosti. Prajem všetkým študentom a absolventom, predovšetkým študijného programu sociálna pedagogika, aby zodpovedne pristupovali k výkonu svojho povolania a využívali ponúkané procesné možnosti v súlade s kompetenciami, ktoré tejto profesii prináležia.

Autorka