Zoznam a definícia použitých skratiek

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (porucha pozornosti a hyperaktivity alebo hyperkinetická porucha)
AIVD Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
AMS Asociácia mediátorov Slovenska
ANZDM Asociácii nízkoprahových programov pre deti a mládež
ASSP Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
CASCO prepis skratky C&SCO (vyslovuj kasko; skratka holandského projektu Conflicthantering en Sociale Competentie in het Onderwijs – Riešenie konfliktov a sociálne kompetencie vo vzdelávaní) – označuje metódu prístupu k riešeniu konfliktov a zlepšovaniu sociálnych kompetencií v školách; cieľom metódy je vybudovať bezpečné a príjemné sociálne prostredie v školách
CES Classroom Environment Scale (stupnica klímy triedy)
CPLDZ centrum na liečbu drogových závislostí
CPPPaP Centrum pedagogicko­‑psychologického poradenstva a prevencie
CVS celodenný výchovný systém
ČR Česká republika
DMS Donors Message Service (darcovská SMS správa)
DP disciplinárny prostriedok
DPŠ doplňujúce pedagogické štúdium
domáca úvaha
EFQM European Foundation for Quality Management (Európska nadácia pre manažérstvo kvality)
EKCYP The European Knowledge Centre for Youth Policy (Európskeho znalostné centrum o mládežníckej politike)
eSlovensko združenie pre informatizáciu Slovenska
Európska únia
FHV fakulta humanitných vied (rôznych univerzít)
FICE Fédération Internationale des Communautés Educatives; v tomto dokumente odkaz na Medzinárodnú spoločnosť výchovných komunít, národnú sekciu v Slovenskej republike
FiF filozofická fakulta (rôznych univerzít)
FSEV Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
FZaSP Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (TU)
IAVE International Association for Volunteer Effort (Medzinárodná asociácia dobrovoľníckeho úsilia)
IVSP Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
KC komunitné centrum
LDI Linka detskej istoty
MCI My Class Inventory (dotazníková metóda na meranie psychosociálnej klímy školskej triedy u mladších žiakov v )
MPC Metodicko­‑pedagogické centrum
MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MSG metóda snehovej gule
MVO mimovládna organizácia
pozri MŠVVaŠ
MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
NASW National Association of Social Workers (Národná asociácia sociálnych pracovníkov; USA)
NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizácia Severoatlantickej zmluvy)
NC nízkoprahové centrum
NPDM Nízkoprahové programy pre deti a mládež
NR SR Národná rada SR
NS nespolupracujúce správanie
NZDM nízkoprahové zariadenia pre deti mládež
OSN Organizácia Spojených národov (angl. United Nations Organisation – UNO)
OU Ostravská univerzita v Ostravě
OZ občianske združenie
PCA Person‑Centred Approach (prístup zameraný na klienta)
PCM Project Cycle Management (Riadenie projektového cyklu)
PDCS Partners for Democratic Change Slovakia? – Centrum prevencie a riešenia konfliktov – organizácia poskytujúca vzdelávacie a konzultačno­‑poradenské služby v oblasti mediácie verejných konfliktov
POP pedagogicko­‑organizačné pokyny
PR Public Relations – styk/vzťahy s verejnosťou – prezentácia spoločnosti „navonok“; propagačné pôsobenie na verejnosti s cieľom vytvorenia kladného obrazu o spoločnosti
PdF pedagogická fakulta (rôznych univerzít)
RAR Rapid Assessment and Response – metóda rýchleho posudzovania a odpovede.
RC reedukačné centrum
SAIA Slovenská akademická a informačná agentúra (pozri aj SCTS)
SAP Slovak Academic Press
SAV Slovenská akadémia vied
SCTS Servisné centrum pre tretí sektor SAIA
SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra
SL Service Learning (pomáhajme (si) navzájom – aktívna stratégia učenia a učenia sa)
SMS Short Message Service (krátka textová správa)
SPN Slovenské pedagogické nakladateľstvo
SR Slovenská republika
SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, hrozby) – analýza vnútorných silných a slabých stránok podniku, produktu, regiónu a pod.
stredná škola
ŠPÚ Štátny pedagogický ústav
ŠRVŠ Študentská rada vysokých škôl SR
ŠVZ špeciálne výchovné zariadenie
TED Technology, Entertainment, Design – každoročná konferencia s heslom „myšlienky, ktoré stoja za rozšírenie“ (ideas worth spreading)
TU Trnavská univerzita v Trnave
UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UP Univerzita Palackého v Olomouci
USA United States of America (Spojené štáty americké)
VEGA Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SRSAV
VHT Video Home Training (iné označenie pre metódu videotréningu interakcií; pozri VTI)
VTI videotréning interakcií (metóda v praktickej rodinnej intervencii; v severných krajinách označovaná ako VHT)
vysoká škola
WHO World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia)
YMCA MZ Young Men’s Christian Association (kresťanské združenie mladých ľudí), miestne združenie (v Nitre)
ZVJS Zbor väzenskej a justičnej stráže
základná škola
ÚV SR Úrad vlády SR