Predhovor

Vysokoškolská učebnica Komponenty sociálno­pedagogického procesu a ich aplikácia v spoločenskej praxi si kladie za cieľ poskytnúť študentom magisterského stupňa vysokoškolskej prípravy orientáciu v sociálno­pedagogickom procese a v adekvátnej voľbe sociálno­pedagogických komponentov.

Obsahové zameranie nadväzuje na vysokoškolské skriptá Metódy sociálnej pedagogiky I. Obsah jednotlivých kapitol je určený predovšetkým študentom magisterského stupňa študijného programu sociálna pedagogika. Má slúžiť ako rozširujúci študijný text, ktorý je orientovaný na aktuálne koncepty, metódy a techniky využívané vo vednej disciplíne sociálna pedagogika a v samotnej sociálno­pedagogickej praxi. Snahou autorky je teda doplniť kapitoly, ktoré sú v bakalárskom kurze orientované prevažne na činnosť s jednotlivcom, o poznatky z oblasti špecifických procesov v sociálno­pedagogickej činnosti so skupinou, komunitou a celou spoločnosťou.

Každá kapitola vo svojej úvodnej časti sumarizuje a prepája teoretické východiská, ktoré čerpajú a nadväzujú na poznatky z iných kurzov. V ďalších podkapitolách sa nachádzajú poznatky ako sa dajú vybrané postupy využívať v sociálno­pedagogickom kontexte, a v posledných podkapitolách sa podrobnejšie charakterizuje konkrétny vybraný komponent sociálno­pedagogického procesu.

Prvá kapitola má vedeckoteoretický charakter, má slúžiť na teoretické vhĺbenie sa do problematiky na úrovni graduálnej prípravy sociálneho pedagóga. Objasňuje nastolený systém triedenia procesných komponentov vychádzajúci z historického vývoja klasických foriem v sociálnych službách, doplnený o nové trendy v poskytovaní sociálno­pedagogických služieb. Druhá kapitola je orientovaná na najmenšiu sociálnu skupinu a možnosti intervencie v povolaní sociálneho pedagóga. V poslednej podkapitole približuje metódu videotréning interakcií. V tretej kapitole sa študent dozvie o možnostiach činnosti v stredne veľkej skupine a v jej podkapitole sa bližšie sa zoznámi s metodikou peer mediácie. Nasledujúca, štvrtá, kapitola uvádza možnosti sociálneho pedagóga pri činnosti s veľkou skupinou. V prislúchajúcej podkapitole približuje osobité formy – peer klub a encountrovú skupinu a možnosti ich aktuálneho využitia v sociálno­pedagogickej praxi. V ďalšej, piatej, kapitole už ide o priblíženie skupín detí a mládeže vyžadujúcich špecifický prístup v oblasti správania sa. V jednotlivých podkapitolách sa uvádzajú poznatky o voľbe adekvátnych postupov pri výskyte problémového správania sa detí a informácie o možnosti ich inklúzie,procese prevýchovy a funkcii sociálnej pedagogiky v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. V druhej polovici učebnice sa už pozornosť rozširuje od skupinovej na činnosť komunitnú a funkciu sociálneho pedagóga v komunitnom centre. Šiesta kapitola je zameraná na možnosti sociálno­pedagogickej činnosti v „nízkoprahoch.“ V siedmej kapitole sú už priblížené procesy zo sociálno­pedagogických aspektov v celospoločenskom kontexte. Ide o najmenej preskúmanú oblasť a sociálno­pedagogické procesy, ktoré sa odohrávajú v globálnom kontexte, v oblasti médií, rozličných kultúr a životného prostredia. Desiata kapitola prináša základné poznatky z oblasti programovania sociálno­pedagogickej činnosti, tvorby projektov a využívania metódy service learningu v praktickej príprave sociálnych pedagógov. Jedenásta kapitola dopĺňa poznatky z predchádzajúcich kapitol najnovšími trendmi v procesuálnej sociálnej pedagogike a zaoberajú sa evalváciou a profesionalizáciou postupov realizovaných v praxi. Posledná kapitola je určená pre lektorov kurzu. Tvoria ju metodické pokyny, ktoré majú slúžiť ako návod na využívanie študijného textu v jednotlivých kapitolách, ale i používanie záznamových hárkov v portfóliu cvičení nachádzajúceho sa v prílohovej časti.

Veríme, že učebnica poslúži študentom pri nadobúdaní potrebných kompetencií, ktoré prispejú k formovaniu ich profesijnej identity a k ich úspešnému využívaniu v reálnej praxi.

V Bratislave, 2020 Autorka

Úplný obsah  | Záver  | Zoznam použitých schém a tabuliek  | Zoznam a definícia použitých skratiek  | Informácie o kurze