Autor: © Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.
 
Recenzenti: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
  Mgr. Silvia Neslušanová, PhD. 
Jazyková korektúra: PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
Typografia a zalamovanie: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.
 
  
  
© 2020 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

ISBN 978‑80‑568‑0384‑4

obrázok