Zoznam použitých schém a tabuliek

Schéma 1: Tréningový postup v príprave peer dobrovoľníkov
Schéma 2: Usporiadanie procesných komponentov v peer programe
Schéma 3: Paradigmatický model funkcie sociálneho pedagóga v NZDM
Tabuľka 1: Logický rámec projektu
Tabuľka 2: Vymedzenie sociálno­pedagogických činností v službách NZDM
Tabuľka 3: Harmonogram kurzu service learning