Dátum: 12. 3. 2024, predminulý mesiac

Habilitačné konanie uchádzačky: Mgr. Zuzana Danišková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti 6. marca 2024; VR1312_2024
Habilitačné konanie v odbore pedagogika
Názov habilitačnej práce Socio­‑humanitné poznávanie v predprimárnom a v primárnom vzdelávaní
Téma habilitačnej prednášky: Kurikulárne výzvy pre sociohumanitné poznávanie

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky

Rok narodenia 1981
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast
1999 – 2004 magister: občianska výchova – etická výchova – matematika (PdF UK BA)
2004 – 2007 PhD.: pedagogika (PdF UK BA)
Ďalšie vzdelávanie
2006 – 2008 štúdium verejnej politiky FSEV UK BA
Priebeh zamestnaní
2007 – 2011 odborný asistent (VŠM City University, Bratislava)
2011 – súčasnosť odborný asistent (PdF TU v Trnave)
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)
VŠM BA kritické myslenie a akademické písanie
  úvod do filozofie
  úvod do politológie
  matematika I.
PdF TU sociálne štúdie v predškolskom vzdelávaní
  sociálne štúdie v primárnom vzdelávaní
  etika v učiteľskej profesii
  akademické písanie
Odborné alebo umelecké zameranie Spoločenskovedné poznávanie

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

Monografie:

 1. ABB Občianstvo a výchova k občianstvu. In Výchova k občianstvu na primárnom stupni. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. ISBN 978­‑80­‑8082­‑926­‑1. S. 10–102. [3,36 AH].
 2. AAB Vývoj univerzitnej idey. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. 132 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0270­‑0.
 3. AAB Socio­‑humanitné poznávanie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2023. 195 s. ISBN 978­‑80568­‑0600­‑5.

Učebnica:

 1. ACB Spoločenskovedné poznávanie v predškolskom vzdelávaní. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2018. 59 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0066­‑9.

Skriptá:

 1. BCI Čarný, L., Danišková, Z., Derevjaníková, A., Masaryková, D., Petrová, Z., Šimčíková, E., Vargová, M., Zápotočná, O., Žoldošová, K., Benková, A., Pavlíková, J. Povinné predprimárne vzdelávanie : Sprievodca cieľmi a obsahom. 1. vyd. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2021. 73 s. ISBN 978­‑80­‑8118­‑259­‑04.
 2. BCI Pupala, B., Danišková, Z., Filagová, M., Bánovčanová, Z., Masaryková, D., Petrová, Z., Vaško, L.: Čo sa učia najmenší : Oblasti výchovnej starostlivosti o deti do troch rokov. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 88 s. ISBN 978­‑80­‑8140­‑430­‑6.
 3. BCI Pupala, B., Danišková, Z., Filagová, M., Bánovčanová, Z., Masaryková, D., Petrová, Z., Vaško, L.: Kým sa stanem škôlkarom : Ako rozvíjať schopnosti detí do 3 rokov. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 88 s. ISBN 978­‑80­‑8140­‑432­‑0.
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu 45
Údaje o publikačnej činnosti
 • ikonaPríloha č. 1 1,82 MB (1,73 MiB), 13. 3. 2024 – Prehľad publikačnej činnosti
 • ikonaPríloha č. 2 160,72 kB (156,95 KiB), 13. 3. 2024 – Prehľad preukázateľných citácií
Členovia habilitačnej komisie:

predseda habilitačnej komisie:

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (pracovník vysokej školy, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

členovia:

doc. Mgr. Peter Knecht, PhD., Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Konštanta Filozofa v Nitre

náhradník:

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Oponenti:

prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (pracovník vysokej školy, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe

náhradník:

doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove