prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: vedúca katedry
  vedúca oddelenia pedagogických disciplín
  Miestnosť: 624
  Klapka: 551
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1988, Ing., Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví VŠE v Bratislave, zameranie: ekonomika priemyslu
1997, Mgr., Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, zameranie: vychovávateľstvo a špeciálne vychovávateľstvo
2000, Teologická fakulta TU v Trnave, zameranie: katolícka teológia
2003, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor pedagogika
2005, PhDr., Filozofická fakulta UKF v Nitre, odbor etika
Vedecko‑pedagogický titul: 2004, doc., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor pedagogika
2014, prof., Pedagogická fakulta TU v Trnave, odbor pedagogika

Oblasti pedagogickej činnosti

 • dejiny výchovy a vzdelávania (Bc.),
 • dejiny inštitucionálneho vzdelávania (Bc.),
 • všeobecná pedagogika (PhD.),
 • dejiny pedagogického myslenia (PhD.).

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Členka redakčnej rady časopisu Kultura i wychowanie.
  Členka redakčnej rady časopisu Przeglad pedagogiczny.
  Členka redakčnej rady časopisu Paidagogos.
  Členka redakčnej rady časopisu Historia Scholastica.
  Členka International Standing Conference for the History of Education (ISCHE).
  Viceprezidentka Central European Philosophy of Eduation Society (CEUPES).
  Členka Towarysztva Pedagogiki Filozoficznej.
  Členka Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání.

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké monografie (samostatné a editorované)

       • Kudláčová, Blanka: Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. 2. preprac. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. 199 s.
       • Kudláčová, Blanka: Fenomén výchovy (historicko­‑filozoficko­‑antropologický aspekt). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 2006. 160 s.
       • Kudláčová, Blanka: Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2003. 168 s.

       Kapitoly vo vedeckých monografiách

       • Kudláčová, Blanka: Historicko­‑pedagogické a metodologické východiská. In Kudláčová, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, 2016.
       • Kudláčová, Blanka: Počátky a vývoj profesionalizace vzdělávání učitelů na Slovensku do roku 1918. In Kasper, T., Pánková, M. a kol.: Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. Praha : Academia, 2015, s. 138–151.
       • Kudláčová, Blanka: Trnava a trnavský region – centrum reformně pedagogického hnutí na Slovensku. In Pánková, M. – Kasperová, D. – Kasper, T. (eds.): Meziválečná školská reforma v Československu. Praha : Academia, 2015, s. 271–286.
       • Kudláčová, Blanka: Historicko­‑filozofický komponent inkluzívnej edukácie. In Lechta, Viktor (ed.): Inkluzívna pedagogika a jej komponenty. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, s. 20–34.
       • Kudláčová, Blanka: Pregraduálna príprava učiteľov etickej výchovy na Slovensku. Ohliadnutie po 20 rokoch. In Podmanický, Ivan – Rajský, Andrej (et al.): Prosociálnosť a etická výchova. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, s. 179–191.
       • Kudláčová, Blanka: Antropologická východiska přístupů k lidem s postižením v evropském kontextu (od represe po inkluzi). In Lechta, Viktor (ed.): Základy inkluzivní pedagogiky (Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole). Praha : Portál, 2009, s. 56–72.

       VŠ učebnice a učebné texty

        • Kudláčová, Blanka: Etika učiteľa a osobnosť učiteľa. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2002. 119 s.
        • Kudláčová, Blanka: Integrovaný predmet etická výchova. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 1997. 153 s.

        Editorované konferenčné a nekonferenčné zborníky

            • Kudláčová, Blanka – Rajský, Andrej (eds.): Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve / Contexts of Philosophy of Education in Modern Times and Contemporary Perspective. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014.
            • Kudláčová, Blanka – Sztobryn, Sławomir (eds.): Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve / Contexts of Philosophy of Education in Historical and Contemporary Perspective. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011.
            • Kudláčová, Blanka (ed.).: Topológia človeka v relácii k výchove a vzdelávaniu v období postmoderny po súčasnosť. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011.
            • Kudláčová, Blanka (ed.): Topológia človeka vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu v európskej tradícii. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008.
            • Kudláčová, Blanka (ed.): Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2004.
            • Kudláčová, Blanka (ed.): Etika a etická výchova v školách. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2002.

            Výber z článkov v časopisoch

            • Kudláčová, Blanka: History of Education and Historical­‑Educational Research in Slovakia through the Lens of European Context. In Espacio, Tiempo y Educación, 3(1), 2016, pp. 111–124.
            • Kudláčová, Blanka: National character of the educational reform movement in Slovakia in the interwar period. In History of Education & Childrens Literature, 10(1), 2015, pp. 317–337
            • Kudláčová, Blanka – Valkovičová, Lucia: Tvorba Juraja Čečetku a ideológia Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945. In Historia Scholastica, 1(2), 2015, s. 38–51,
            • Kudláčová, Blanka: Historicko­‑pedagogické bádanie: koniec alebo nový začiatok? In Historicko­‑pedagogické fórum, 2(1), 2013, s. 2–8.
            • Kudláčová, Blanka: Minulosť a súčasnosť dejín pedagogiky a historicko­‑pedagogického výskumu. In Historicko­‑pedagogické fórum, 1(1), 2012, s. 3–13.
            • Kudláčová, Blanka: Problém výchovy vo vývoji pedagogického myslenia. In Pedagogika.sk, 3(4), 2012, s. 247–261.
            • Kudláčová, Blanka: Badania historyczno­‑pedagogiczne na Slowacji w XX wieku. In Kultura i Wychowanie, 2(2), 2011, s. 8–17.
            • Kudláčová, Blanka: Renesans dziejów myśli pedagogicznej na Słowacji i związane z tym problemy. In Pedagogika Filozoficzna on‑line, 4(1), 2010, pp. 99–106.
            • Kudláčová, Blanka: From Repression to Inclusion – Historical Models and Approaches to Disabled People in the European Context. In Problems of Education in the 21st Century : Policy of education in the modern world, 8, 2008, pp. 68–78.
            • Kudláčová, Blanka: The Anthropological Foundations of Inclusive Education. In Pedagogika Filozoficzna on‑line, 3(1), 2008–9, pp. 3–9.
            • Kudláčová, Blanka: The Philosophical Points of Pedagogical Thinking within European Tradition and Culture In The New Educational Review, 4, 2006, pp. 81–88.
            • Kudláčová, Blanka: Premeny človeka a výchovy v kontexte dejín európskeho myslenia. In Pedagogická revue, 56(2), 2004, s. 120–137.
            • Kudláčová, Blanka: Antropológia a fenomén výchovy v globalizovanom svete. In Pedagogická orientace, 3, 2003, s. 28–39.

            Výber z účasti na riešení projektov

            • VEGA č. 1/0106/20: Sloboda vs. nesloboda vo vzdelávaní a výchove na Slovensku v období rokov 1948 – 1989, zodpovedná riešiteľka, 2020 – 2023.
            • VEGA č. 1/0038/17: Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989, zodpovedná riešiteľka, 2017 – 2019.
            • VEGA č. 1/0263/14: Pedagogické myslenie na Slovensku od r. 1918, zodpovedná riešiteľka, 2014 – 2016.
            • VEGA č. 1/0110/11: Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť), zodpovedná riešiteľka, 2011 – 2013.
            • KEGA č. 009TTU­‑4/2011: Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém, zodpovedný riešiteľ: prof. Lechta, 2011 – 2013, riešiteľka.
            • VEGA č. 1/0452/08: Filozoficko­‑antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre, zodpovedná riešiteľka, 2008 – 2010.
            • KEGA č. 3/6013/08: Skúmanie možností aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne, zodpovedný riešiteľ: prof. Lechta, 2008 – 2010, riešiteľka.
            • KEGA č. 3/3046/05: Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno­‑patologických javov, zodpovedná riešiteľka: prof. Kratochvílová, 2005 – 2007, riešiteľka.

            Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

            Dokument Veľkosť Dátum
            3,44 MB (3,28 MiB) 26. 2. 2020
            1,49 MB (1,42 MiB) 26. 2. 2020
            2,37 MB (2,26 MiB) 18. 1. 2021
            1,45 MB (1,38 MiB) 18. 1. 2021
            3,50 MB (3,34 MiB) 5. 11. 2018
            1,28 MB (1,22 MiB) 18. 1. 2021
            1,29 MB (1,23 MiB) 18. 1. 2021
            884,18 kB (863,46 KiB) 26. 2. 2020
            1,60 MB (1,53 MiB) 18. 2. 2017
            1,82 MB (1,73 MiB) 18. 2. 2017
            8,75 MB (8,35 MiB) 25. 10. 2016