doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: vedúci katedry
  predseda AS PdF TU
  podpredseda AS TU
  Miestnosť: 533
  Klapka: 577
  Mobilný telefón: +421 918 872 520
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2000 Mgr. – Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (slovenský jazyk a literatúra – žurnalistika)
2002 PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (slovenský jazyk)
2003 PhD. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied (slavistika – slovanské jazyky)
Vedecko‑pedagogický titul: 2010 doc. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (slovenský jazyk a literatúra)

Priebeh pracovných pomerov

 • od r. 2000 – Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 • od 1. 10. 2012 – poverený vedením Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 • od 1. 2. 2013 – vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Ďalšie pedagogické aktivity

2001 – 2006 externe vyučoval na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, 2006 – 2008 na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké a odborné monografie:

 • Hladký, Juraj: Hydronymia povodia Nitry. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2004. 294 s. ISBN 80­‑8082­‑008­‑2.
 • Hladký, Juraj – Vondrovský, I.: Sta viator : Kapitoly z dejín Leopoldova. Zv. 1. Leopoldov : VM­‑print, 2009. 120 s. ISBN 978­‑80­‑970062­‑1­‑1. 
  Monografia bola ocenená ako 3. najkrajšia monografická publikácia o mestách za roky 2010 – 2012.
 • Hladký, Juraj: Hydronymia povodia Dudváhu. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis 2011. 196 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑504­‑1.
 • Hladký, Juraj – Jurčo, Martin: Čerenie času. Horné Zelenice 1244 – 2014. Horné Zelenice : Obec Horné Zelenice, 2014. 222 s. + 8 s. príloh.
 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Hydronymia Žitného ostrova. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2015. 320 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑840­‑0.
 • Hladký, Juraj: Sta viator. Zv. 2. Leopoldov : Mesto Leopoldov, 2016. 184 s. ISBN 978­‑80­‑972419­‑6­‑4.
 • Hladký, Juraj a kol.: Príbeh Leopoldova: História a súčasnosť pevnosti a väznice. Leopoldov : Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby, 2016. 102 s. ISBN 978­‑80­‑972409­‑3­‑6.
 • Beláková, Mária – Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Hydronymia Malého Dunaja. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV, 2018. 534 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑01673.

Učebnice:

Redakčné a zostavovateľské práce:

 • Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. Ed. J. Hladký, E. Krasnovská. Trnava : Spolok sv. Vojtecha v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulta TU, 2006. 358 s. ISBN 80­‑7162­‑636­‑8.
 • Hladký, Juraj – Maculák, J. – Rendár, Ľubomír – Veselská, E.: Pravopisno­‑gramatická príručka s cvičebnicou. Ed. J. Hladký. Žilina – Trnava : Vydavateľstvo Mozaika v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2006. 178 s. ISBN 80­‑969475­‑6­‑7.
 • Lexika slovenskej onymie : Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007). Ed. Juraj Hladký, Iveta Valentová. Bratislava : VEDA, 2010. 442 s. ISBN 978­‑80­‑224­‑1126­‑4.
 • Varia XIX : Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra­‑Harmónia 18. – 20. 11. 2009). Ed. Juraj Hladký, Ľubomír Rendár. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. 455 s. ISBN 978­‑80­‑970561­‑1­‑7. Varia XIX. Zborník abstraktov. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2010. ISBN 978­‑80­‑970561­‑0­‑0.
 • Z hydronymie západného Slovenska : Zborník vedeckých štúdií. Ed. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. ISBN 978­‑80­‑8082­‑392­‑4.
 • Szabó, Ivan: Žaby na Troslakoch: Spomienky, poviedky, eseje. Zostavili Juraj Hladký a Mária Moravčíková. Leopoldov : Mesto Leopoldov, 2015. 254 s. ISBN 978­‑80­‑972159­‑4­‑1.
 • Valentová, Iveta: Lexika slovenských terénnych názvov: Koncepcia lexikografického spracovania. Vedecký redaktor J. Hladký. Bratislava : SAP – Slovac Academic Press, 2018. 220 s. ISBN 978­‑80­‑89607­‑69­‑3.
 • Hladký, Juraj, a kol.: Samostatné slovenské väzenstvo. Bratislava : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, 2019. 104 s. ISBN 978­‑80­‑972856­‑1­‑6.

Ďalšie vedecké a odborné práce:

 • Hladký, Juraj: Región ako princíp komunikácie žiaka s literatúrou. In Literárnovedné štúdie. Zv. 1. Ed. V. Obert. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2000, s. 201–217.
 • Hladký, Juraj: Vývin starej lexiky v ojkonymii hlohovského regiónu. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria A. Philologica. Zv. 4. Ed. F. Kočiš. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2000, s. 5–17.
 • Hladký, Juraj: Niekoľko poznámok o dynamike vo vývine chotárnych názvov. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria A. Philologica. Zv. 5. Ed. J. Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2001, s. 5–11.
 • Hladký, Juraj: O príznaku expresívnosti v neštandardizovanej geonymii. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria A – Philologica. Ed. J. Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2001, s. 12–19.
 • Hladký, Juraj: Príčiny polyonymie v pomenúvaní vodných objektov. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria A. Philologica. Zv. 6. Ed. J. Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2002, s. 17–24.
 • Hladký, Juraj: O väzenskej reči. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Séria A. Philologica. Zv. 6. Ed. J. Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2002, s. 25–33.
 • Hladký, Juraj: Jazyková (ne)kultúra vo vysielaní súkromných rozhlasových staníc. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – philologica. Ed. H. Borsuková. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2005, s. 11–15.
 • Hladký, Juraj: Jazykové kontakty a variabilita jazyka v sociálnych nárečiach. In Jazykověda. Linguistica : Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zv. 4. (214.). Ed. I. Bogoczová. Ostrava : Filozofická fakulta OÚ, 2004, s. 197–208.
 • Hladký, Juraj: Šaštín, Gbely, Bobogdány – dedičstvo po starých Slovákoch. In Záhorie : Vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria, roč. 14, 2005, 2, s. 20–23.
 • Hladký, Juraj: O používaní pomenovaní hodností v ozbrojených zložkách. In Kultúra slova, roč. 40, 2006, 3, s. 161–162.
 • Hladký, Juraj: Z historickej slovenskej hydronymie a ojkonymie – Nitrava či Nitra? In Logos Onomastiki : Naukovij žurnal. No 2(2008), s. 76–80.
 • Hladký, Juraj: Osudy zničeného mystéria. In Slovenské pohľady. Roč. IV. + 127, č. 4 (2011), s. 150–153.
 • Hladký, Juraj: O jednom vlastnom mene zo Zoborskej listiny = Von einem Eigennamen aus der Zoborer Beurkundung. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 13–18.
 • Hladký, Juraj: O dvoch názvoch západoslovanských riek: Dudváh a Gidra. In Studia slovakistica. Slovjanski vzaemyny. Užhorod : Vydavnyctvo O. Harkuši, 2012, s. 14–20.
 • Hladký, Juraj: Topos (miesto) a jeho hodnota vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XVIII. Zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. Ed. D. Lančarič. Bratislava : Z­‑F Lingua, 2012, s. 28–36.
 • Hladký, Juraj: Odraz historických etnických vzťahov v hydronymii slovenskej časti Dunaja. In Romanoslavica, vol. 50, no. 1(2014), s. 161–172.
 • Hladký, Juraj: Historické etnické vzťahy v ojkonymii a hydronymii Žitného ostrova. In 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava : VEDA, 2015, s. 243–253.
 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Motív smrti vo vlastných menách = Theme of death in the proper names. In Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. Nitra : Katedra kulturológie FF UKF v Nitre, 2015, s. 113–118.
 • Hladký, Juraj: Plurilingvizmus ako jazyková potreba a kulturologický fenomén. In Pluralistic approaches to languages in education. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 85–92.
 • Hladký, Juraj: O slangu (a argote) v slovenských väzniciach. In Filolohičnyj časopys : Zbirnyk naukovych prac. Ed. O. Zelinska. Umaň : Universytet P. Tyčini, 2016, s. 13 – 21.
 • Hladký, Juraj: O viacnázvovosti v hydronymii. In Studiji z onomastyky ta etymolohiji 2017 – 2018. Ed. V. P. Šuľhač. Kyjiv : Nacionaľna akademija nauk Ukrajiny 2018, s. 37 – 45.
 • Hladký, Juraj: O viacnázvovosti v hydronymii. In Studiji z onomastyky ta etymolohiji 2017 – 2018. Kyjiv : Nacionaľna kademija naukUkrajiny – Institut ukrajinskoji movi, 2018, s. 37–45.
 • Hladký, Juraj: Slovak hydronymy in the European cintext. In Onomàstica. Barcelona : Societat d’Onomàstica, 5, 2019, s. 137–156.

Publikované referáty na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách:

 • Hladký, Juraj: O etnických vplyvoch na staršiu hydronymiu v Ponitrí. Konferencia: Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej slavistiky). Slavistický ústav J. Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov (Liptovský Ján 1. – 3. 12. 2004).
 • Hladký, Juraj: Pôvod historických mien potokov v západnom Tekove. In Kniha 2006 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Ed. Miroslava Domová. Martin : Slovenská národná knižnica, 2006, s. 71–78. (Levice 8. – 10. 11. 2005)
 • Hladký, Juraj: O otázke hraníc slangu a argotu. In Tzv. základní výzkum v lingvistice – desiderium, nebo realis? Ed. P. Pořízka, V. P. Polách. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 115–125.
 • Hladký, Juraj: Možnosti využitia lokálnych tradícií vo vyučovaní materinského jazyka. Konferencia: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, Pedagogická fakulta UP, 13. – 14. 4. 2006.
 • Hladký, Juraj: Apelatívna a propriálna hydronymická lexika. Konferencia: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Olomouc, Filozofická fakulta UP, 15. – 17. 4. 2006.
 • Hladký, Juraj: Praslavjanskaja leksika v samoj staroj gidronimii zapadnoj Slovakii. In Severnoe Pričernomorie : K istokam slavjanskoj kuľtury : IV. čtenija pamjati akademika O. N. Trubačova (Alupka – Chersones 22. – 26. 9. 2006). Kiev – Moskva : Otdelenie istorii i filologii RAN, 2006, s. 12–13.
 • Hladký, Juraj: Názvy vodných objektov v komunikácii. In Vlastné meno v spoločenskej komunikácii : Zborník príspevkov z 15. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Filozofická fakulta UK – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2003, s. 229–239.
 • Hladký, Juraj: Miesto regionálnych a lokálnych tradícií vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. In Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. Ed. S. Letavajová. Trnava : Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004, s. 284–289.
 • Hladký, Juraj: Vývin etnických a obyvateľských mien v slovenských prekladoch Biblie. In Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. Ed. J. Hladký, E. Krasnovská. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulta TU, 2006, s. 44–47.
 • Hladký, Juraj: Úskalia hodnotenia argotu. In Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie : Zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela 3. 9. – 15. 9. 2006.
 • Hladký, Juraj: Ľudová etymológia a lokalizácia včasnostredovekého hradu Szolgagyör. In Súradnice súčasnej onomastiky. Ed. M. Považaj – P. Žigo. Bratislava : VEDA, 2007, s. 157–164.
 • Hladký, Juraj: Náboženská terminológia v slovenskej ojkonymii. In Studiji z onomastyky ta etymolohiji. Ed. V. P. Šuľhač. Kyjiv : Nacionaľna akademija nauk Ukrajiny – Instytut ukrajinskoji movy, 2007, s. 80–85.
 • Hladký, Juraj: O niektorých najstarších hydronymách juhozápadného Slovenska. In Naukovyj visnyk Černyveckoho universytetu, vypusk 354­‑355 : Slovjanskaja filolihija. Ed. B. I. Benčuk et al. Černyvci : Vydavnyctvo Ruta Černyveckoho universytetu, 2007, s. 135–141.
 • Hladký, Juraj: Zo slovenskej oronymie. In Studia slovakistica. Zv. 8. Ed. S. M. Pachomova et al. Užhorod :Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2008, s. 132–136.
 • Hladký, Juraj: Väzenský slang či väzenský argot? In Jazyk a jazykoveda v pohybe : Na počesť S. Ondrejoviča. Ed. S. Mislovičová. Bratislava : VEDA, 2008, s. 297–303.
 • Hladký, Juraj: Aktuálne otázky jazykovej kultúry v rozhlasovom spravodajstve. In Vývojové tendencie printového a rozhlasového spravodajstva. Zborník príspevkov z odborného seminára Vývinové tendencie printového, rozhlasového a audiovizuálneho spravodajstva konaného dňa 27. 11. 2007. Ed. G. Magalová. Nitra : UKF, 2008, s. 26–35.
 • Hladký, Juraj: Onomastika a historický zemepis. In Studiji z onomastyky ta etymolohiji. Ed. I. M. Železnjak a i. Kyjiv : Universyteťske vydavnyctvo Puľsary, 2008, s. 34–42.
 • Hladký, Juraj – ZÁVODNÝ, A.: Pôvod a etymológia názvu Korlátko. In Studia Slovakistica. Zv. 10. Onomastyka. Toponimika. Ed. S. M. Pachomova. Užhorod : Vydavnyctvo Olexandry Harkušovej, 2009, s. 336–342.
 • Hladký, Juraj: Pôvod mien typu Korintskí. In Varia XVII. Ed. V. Kováčová. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010, s. 544–548.
 • Hladký, Juraj: Regionálne aspekty vo výskume vlastných mien. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky : IV. česká onomastická konference (Ostrava 15. – 17. září 2009). Ed. J. David. Ostrava – Praha : Ostravská univerzita – Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, s. 187–194.
 • Hladký, Juraj: Pastuchov, Otrokovce, Trhovište a názvy zaniknutých osád v ich katastroch. In Varia XIX. Trnava : SJS pri SAV – Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 108–113.
 • Hladký, Juraj: Odraz christianizácie v západoslovenskej hydronymii a ojkonymii. In Kam smeruje slovakistika. Ed. D. Ivanova, S. Lihanová, V. Panajotov. Sofia : Heron Press Ltd., 2010, s. 83–90.
 • Hladký, Juraj: O pôvode hydronyma Blava. In Z hydronymie západného Slovenska. Ed. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, s. 94–100.
 • Hladký, Juraj: Oronymum Tribeč a ojkonymum Kostoľany pod Tribečom. In Život medzi propriami. Edícia Jazykovedné štúdie. Zv. 29. Ed. I. Valentová. Bratislava : VEDA, 2011, s. 133–138.
 • Hladký, Juraj: Integračná povaha historicko­‑onomastických výskumov. In Studia Historica Tyrnaviensia. Zv. XI – XII. Ed. M. Marek. Krakov : Towarysztwo Slowaków w Polsce, Filozofická fakulta TU Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 116–125.
 • Hladký, Juraj: Neznáma tvorba Karola Körpera­‑Zrínskeho v leopoldovskej väznici. In Kniha 2011. Ed. M. Domová. Martin : Slovenská národná knižnica, 2011, s. 390–400.
 • Hladký, Juraj: Zo starej hydronymie stredného Podudvažia. In Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Ed. M. Ološtiak. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012. S. 202–209.
 • Hladký, Juraj: Vlastné meno v regionálnom onymickom systéme. In Aktuaľni problemy Filolohiji ta perekladoznavstva. Ed. M. E. Skyba. Chmeľnyckyj : Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny – Chmeľnyckyj nacionaľnyj universytet, 2013, s. 294–305.
 • Hladký, Juraj: Výrazová a typologická charakteristika väzenského sociolektu. In Minority v subsystéme kultúry. Nitra : Kulturologická spoločnosť – Katedra kulturológie FF UKF v Nitre, 2014, s. 459–465.
 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Slovansko­‑slovenské kulturologické fenomény v starej slovenskej toponymii (na materiáli Žitného ostrova). In Studia slovakistica. Zv. 15. Ed. S. M. Pachomovová. Užhorod : Vydavnytstvo O. Harkuši, 2014, s. 15–30.
 • Hladký, A. – Závodný, Andrej: Motív smrti vo vlastných menách = Theme of death in the proper names. In Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. Nitra : Katedra kulturológie FF UKF v Nitre, 2014, s. 22.
 • Hladký, Juraj: Plurilingvizmus ako jazyková potreba a kulturologický fenomén. In Pluralistic approaches to languages in education. Trnava : Tranvská univerzita v Trnave, 2014, s. 22.
 • Hladký, Juraj: Odraz historických etnických vzťahov v hydronymii slovenskej časti Dunaja. In Romanoslavica, vol. 50, no. 1(2014), s. 161–172.
 • Hladký, Juraj: Dunaj a apelatívum dunaj v slovenskej toponymii. In Studia slovakistica. Zv. 16: Slovenský jazyk a literatúra v zrkadle prekladu. Ed. S. M. Pachomovová, J. Džoganík. Užhorod : Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2016, s. 43–51.
 • Hladký, Juraj: O niektorých praslovanských základoch hydroným z juhozápadného Slovenska. In Nazwy terenowe w przestrzeni fizycznej : Geographical names in physical space. Ed. A. Galkowski, R. Gliwa. Lodž : Wydawnictwo uniersytetu Lódzkiego, 2016, s. 59–68.
 • Hladký, Juraj: Pohansko­‑kresťanský synkretizmus na pozadí historickej toponymie z povodia Malého Dunaja. In Lexikálne a frazeologické konfrontácie od Veľkej Moravy po súčasnosť. Ed. Ľ. Kralčák, M. Pukanec. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 173–187.
 • Hladký, Juraj: The Social Value of Proper Names. Spoločenská hodnota vlastného mena. In Onomastica: Pismo poświecone teorii i interpretaciji nazw wlasnych : a journal devoted to theory and interpretation of proper names, 61, 2017, s. 15–24.
 • Hladký, Juraj: Žiak ako súčasť historickej a kultúrnej pamäti miesta. – The pupil as part of the historical and cultural memory of the place. In Výzvy 2017 : Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník príspevkov. 2. zv. Ed. I. Cimermanová, M. Sepešiová. Nitra : SlovakEdu, 2017, s. 39–49.
 • Hladký, Juraj: Slovenská hydronomastika v slavistickom kontexte. In Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura kultura : monografia ze studiów slawistycznych III. Ed. A. Kołodziej. Červený Kostelec : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 137–148.
 • Hladký, Juraj: Inkulturácia vo svetle vlastných mien – Inculturation in the Light of Proper Names. In Popria a apelativa – aktuální otázky. Praha : Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, s. 87–97.
 • Hladký, Juraj – Závodný, Andrej: Pravopisné a slovotvorno­‑gramatické špecifiká niektorých priprií. In Súčasná slavistika na Ukrajine a v Európe. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2019, s. 49–60.

Výber z účasti na riešení projektov

 • 2001 – 2004 interná (fakultná) grantová úloha Hydronymia povodia Nitry – riešiteľ
 • 2004 – 2006 VEGA 1/1412/04 Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia (tlačená) z jazykovo­‑kultúrneho, teologického a historického hľadiska – vedúci riešiteľského kolektívu
 • 2006 – 2009 VEGA Duchovná tvorba v latinskom a slovenskom jazyku v prostredí slovenských vzdelancov 15. – 19. storočia (Slavistický ústav J. Stanislava SAV) – zástupca vedúcej riešiteľky
 • 2006 – 2009 VEGA Diachrónne aspekty slovenskej náboženskej terminológie – zástupca vedúcej riešiteľky
 • 2008 – 2010 VEGA 1/0884/08 Hydronymia západného Slovenska – vedúci riešiteľského kolektívu
 • 2012 – 2014 VEGA 1/0510/12 Diachrónna a synchrónna hydronymia Žitného ostrova – vedúci riešiteľského kolektívu (úspešne ukončený v roku 2015)
 • 2016 – 2019 VEGA č. 1/0289/16 Hydronymia Malého Dunaja – zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu
 • od roku 2020 VEGA č. 2/0019/20 Lexika slovenských terénnych názvov – zástupca vedúcej riešiteľky (Mgr. I. Valentová, PhD., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)
 • od roku 2020 VEGA č. 1/0058/20 Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovenskej a medzinárodnej onomastickej terminológie) – vedúci riešiteľského kolektívu

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • predseda Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (od roku 2015; člen predsedníctva od r. 2003),
 • delegovaný člen v Komisii pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v Lodži (od r. 2012),
 • člen Dozornej rady Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (2018),
 • člen bibliografickej skupiny Medzinárodného komitétu onomastických vied (The International Council of Onomastic Sciences – ICOS; od r. 2015),
 • člen komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na výber a posudzovanie činnosti lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí (2013 – 2018),
 • člen redakčných rád a kolégií zahraničných vedeckých časopisov Didaktické studie (Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe), Studiji z onomastyky ta etymolohiji (Instytut ukrajinskoji movy NANU v Kyjeve), Filolohičnyj časopys (Umaňskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet imeni P. Tyčyny, Umaň, Ukrajina),
 • člen Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (od r. 2018),
 • člen Slovenskej jazykovednej spoločnosti (od r. 2004), člen výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti (2007 – 2009),
 • člen vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vedeckej rady Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline,
 • člen komisie VEGA (č. 12),
 • dlhodobá autorská spolupráca na príprave seriálových relácií RTVS (Na slovíčko, slovíčka; Zvony nad krajinou),
 • predseda atestačnej komisie (2. atestácia) a komisie na rigorózne konania v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.