doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: vedúci oddelenia filozoficko­‑etických disciplín
  Miestnosť: 618
  Klapka: 559
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1995, Bc., štúdium filozofie, pedagogiky a humanitných vied na Università Pontificia Salesiana v Ríme
2000, Mgr., štúdium filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (téma DP: súčasná talianska personalistická filozofia)
2003, PhD., štúdium filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2002 dizertačná skúška; téma dizertačnej práce: súčasná filozofia človeka)
2009, PhDr., rigorózne konanie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity zavŕšené obhajobou doktorskej práce na tému postmodernej talianskej filozofie človeka
Vedecko‑pedagogický titul: 2010, doc., habilitačné konanie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore etika (ukončené habilitačnou prednáškou Filozoficko­‑etická koncepcia postmoderného nihilistu Gianniho Vattima)

Stáže a študijné pobyty

 • 1997, semestrálny študijný pobyt na Sant Paul’s College v Jeruzaleme

Ďalšie vzdelávanie

doplňujúce pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity

Oblasti pedagogickej činnosti

 • kultúrna antropológia (cvičenia, do r. 2008),
 • základy filozofie (do r. 2009),
 • filozofická antropológia II (do r. 2010),
 • dejiny etických teórií,
 • filozofia výchovy,
 • etika (od r. 2010),
 • filozofia výchovy a vzdelávanie (v doktorandskom štúdiu, od r. 2009).

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Paidagogos – časopisu pro pedagogiku a s ní související vědy, Olomouc 2008, vydáva Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s. ISSN 1213­‑3809 http://www.​paidagogos.​net/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
  Člen občianskeho združenia Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s., Olomouc, Česká republika http://www.​paidagogos.​net/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
  Člen vedeckej rady občianskeho združenia Paidagogos – společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o. s., Olomouc, Česká republika.
  Člen redakčnej rady a editor vedeckého časopisu Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Trnava 2010, vydáva Pedagogická fakulta TU v Trnave. ISBN 978­‑80­‑8082­‑324­‑5.
  Člen vedeckej rady medzinárodnej vedeckej konferencie 1. Ústecké psychologické dny: Psychospirituální a psychofilozofické aspekty osobnosti konanej dňa 11. 09. 2008 na Pedagogickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika.
  Člen prípravného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie 1. Ústecké psychologické dny: Psychospirituální a psychofilozofické aspekty osobnosti konanej dňa 11. 09. 2008 na Pedagogickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika.
  Člen vedeckej rady vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie. Teoretické východiská a praktické aplikácie, konanej dňa 7. 11. 2008 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
  Člen organizačného výboru vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie. Teoretické východiská a praktické aplikácie, konanej dňa 7. 11. 2008 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave #ďalšieAktivity: Člen vedeckej rady vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Generácia Y vstupuje na trh práce, konanej v dňoch 3. – 5. 6. 2010 v Trnave, z ktorej bol publikovaný zborník: Černá, Ľ. (ed.): Generácia Y vstupuje na trh práce. Trnava : NKOS, 2010. ISBN 978­‑80­‑970464­‑3­‑9.
  Člen vedeckej rady medzinárodnej vedeckej konferencie Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve, organizovanej Katedrou pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa odohrala v Kongresovom centre Smolenice SAV 28. – 29. októbra 2010.
  Študijný pobyt na univerzite LUMSA v Ríme v rámci doktorandského štúdia (apríl – máj 2001).
  Učiteľská mobilita v zahraničí s prednáškami z Filozofie výchovy v rámci projektu Erazmus na univerzite LUMSA v Ríme (apríl 2008).
  Členstvo vo vedeckom združení Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej, Łódź, Poľsko, http://www.​pedagogika­‑filozoficzna.​edu.​pl/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
  Členstvo v Slovenskom filozofickom združení.
  Aktívna účasť na rozličných domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch.

Výber z publikačnej činnosti

 • Rajský, Andrej: ikonaOsoba ako ikona tajomstva. Príspevok k personalistickej antropológii. 601,10 kB (587,01 KiB), 13. 1. 2011 Vedecká monografia. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007, 185 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑146­‑3. Verejná prezentácia monografie v zahraničí sa uskutočnila dňa 10. 04. 2008 o 15:00 v Centro Europeo di Ricerche Filosofiche na univerzite LUMSA v Ríme, Aula Tincani, Borgo sant’Angelo 13. Verejná prezentácia monografie sa uskutočnila dňa 28. 04. 2008 o 14:00 v Malom kongresovom centre Vedy – vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, Štefánikova 3, Bratislava.
 • Rajský, Andrej: ikonaNihilistický kontext kultivácie mladého človeka. Filozoficko­‑etický pohľad. 491,29 kB (479,77 KiB), 13. 1. 2011 Vedecká monografia. Bratislava : VEDA – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, 207 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑297­‑2. Verejná prezentácia monografie sa uskutočnila dňa 30. 04. 2010 o 14:00 v Zasadačke dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, Trnava.
 • Rajský, Andrej: Európa – východiskové črty a charakteristiky. Ideál a ideály európskeho človeka v procese dejín vlastného sebanazerania. Kapitoly v kolektívnej vedeckej monografii: Kudláčová, Blanka (ed.): Európske pedagogické myslenie (od antiky po modernu). Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010, s. 12–19, 35–67 (spolu 3,15 AH). ISBN 978­‑80­‑8082­‑297­‑2.
 • Rajský, Andrej: Philosophic Bases of Upbringing and Education.* Prednáška na medzinárodnej konferencii Tradycja i wospółczesność filozofii wychowania, konanej v dňoch 14. 9. – 17. 9. 2006 na Lodžskej univerzite v Lodži, Poľsko. In Sztobryn, S., Malgorzata, M. (ed.): Pedagogika filozoficzna, Tom 2: Tradycja i współczesność filozofii wychowania./ Kraków : Impuls, 2007, s. 241–251. ISBN 978­‑83­‑7308­‑983­‑9.
 • Rajský, Andrej: Conoscere la persona per imaginem: dall’imaginismo stefaniniano alle proposte attuali. Pozvaný príspevok na filozofickom kongrese Arte e linguaggio in Luigi Stefanini, ktorý sa konal 10. – 11. novembra 2006 v Treviso (Taliansko). In Arte e linguaggio in Luigi Stefanini. Atti del convegno della Fondazione Luigi Stefanini. Treviso: Fondazione Luigi Stefanini, 2008, s. 245–264. ISBN 978­‑88­‑88121­‑19­‑2.
 • Rajský, Andrej: „Kryzys wychowania“ – od Hannah Arendt do współczesnośći. Kapitola v kolektívnej monografii Sztobryn, S., Latacz, E., Bochomulska, J. (eds.): Filozofia wychowania w XX wieku. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2010, s. 123–137. ISBN 978­‑83­‑7525­‑416­‑7.
 • Rajský, Andrej: Dialogiczna struktura zwiazku wychowawczego w personalistycznej filozofii Luigi Stefaniniego. In Szudra, A., Uzar, K. (eds.): Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009, s. 145–157. ISBN 978­‑83­‑7363­‑870­‑9.
 • Rajský, Andrej: Le condizioni culturali dell’educazione della gioventù europea contemporanea. In Ephemerides Calasanctianae, LXXVII, november 2008, č. 11, s. 601–614. Pozvaná vedecká prednáška na medzinárodnom pedagogickom fóre Forum Europeo delle Scuole Pie, ktoré sa odohralo v dňoch 19. – 23. októbra 2008 na inštitúte Scuole Pie Fiorentine vo Florencii (Taliansko).
 • Rajský, Andrej: Význam filozofického vzdelávania pre budúcich pedagógov. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe konanej dňa 15. 10. 2007 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. In Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe. Acta Philosophica Tyrnaviensia 13. Trnava : FF Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2007, s. 98–106.
 • Rajský, Andrej: Ján Letz e la filosofia dell’uomo. In Prospettiva persona, XI, 41–42. Teramo: Centro Ricerche Personaliste, 2002, s. 24–28.
 • Rajský, Andrej: Antropologia filosofica di Ján Letz. In Idee, XVII, 50/51. Lecce: Milella, Università di Lecce, 2002, s. 237–239.

Ďalšie publikácie: ikonazoznam ďalších publikovaných prác a ohlasov 143,87 kB (140,50 KiB), 13. 1. 2011

Výber z účasti na riešení projektov

 • Aktuálne otázky filozofického personalizmu – IV. Inštitucionálny projekt Katedry filozofie FH TU v Trnave, 2000, s edičným výstupom formou zborníka prác Acta Philosophica Tyrnaviensia 5: Osobnosť človeka v jej duchovnej dimenzii.
 • Aktuálne otázky filozofického personalizmu – V. Inštitucionálny projekt Katedry filozofie FH TU v Trnave, 2001, s edičným výstupom formou zborníka prác Acta Philosophica Tyrnaviensia 6: Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami.
 • Aktuálne otázky filozofického personalizmu – VI. Inštitucionálny projekt Katedry filozofie FH TU v Trnave, 2002, s edičným výstupom formou zborníka prác Acta Philosophica Tyrnaviensia 7: Minulé a súčasné podoby personalistickej filozofie.
 • Aktuálne otázky filozofického personalizmu – VII. Inštitucionálny projekt Katedry filozofie FH TU v Trnave, 2003, s edičným výstupom formou zborníka prác Acta Philosophica Tyrnaviensia 8: Aktuálne otázky filozofického personalizmu s výhľadom do budúcnosti.
 • Filozofický personalizmus – dejiny, aktuálne dianie, perspektívy do budúcnosti. Projekt VEGA schválený pre Katedru filozofie FH TU v Trnave, 2003 – 2005.
 • Filozoficko­‑antropologicko­‑etické konštanty ako východiská v modeloch výchovy vo vybraných tradíciách európskeho myslenia. Inštitucionálny projekt Katedry pedagogiky a psychológie, PgF TU v Trnave, 2004 – 2007 (externá účasť).
 • Psychologické, pedagogické a spirituálne metódy diagnostikovania psychospirituálnej krízy a možnosti jej rámcového ovplyvňovania. Projekt VEGA (1/3640/06) na KHV MtF STU v Trnave pre obdobie 2006 – 2008.
 • Príprava profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva s dôrazom na prevenciu sociálno­‑patologických javov. Pedagogická fakulta TU, KEGA, 2005 – 2007.
 • Riešenie vedeckého projektu VEGA č. 1/0452/08 Filozoficko­‑antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre (projekt pre obdobie 2008 – 2010).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.