prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 521
  Klapka: 203
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Samostatný vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1980 – 1984: (Mgr.) Pedagogická fakulta v Nitre; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka
1987: (PaedDr.) študijný odbor teória vyučovania slovenského jazyka a literatúry
Vedecká hodnosť: 1990: (CSc.) vedecká ašpirantúra v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry
Vedecko‑pedagogický titul: 2003: (doc.) Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor dejiny umenia a kultúry
2011: (prof.) Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Priebeh pracovných pomerov

 • 1984 – 1986: učiteľ na SOU stavebnom v Pezinku
 • 1986 – 1989: interný vedecký ašpirant v Literárnovednom ústave Slovenskej akadémie vied
 • 1990 – 1996: vedecký pracovník v Literárnovednom ústave Slovenskej akadémie vied
 • 1996 – 2003: samostatný vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
 • 2003: hosťujúci docent na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave
 • 2004 – 2011: docent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a vedúci katedry
 • od 2011: univ. profesor na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a vedúci katedry
 • od 1. 10. 2012 do 2019: dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 • od 2019: rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasti pedagogickej činnosti

 • Zaoberá sa slovenskou literatúrou po r. 1945, teóriou literatúry, teóriou literárneho procesu a slovenskou literatúrou pre deti a mládež.

Výber z publikačnej činnosti

Knižné práce:

 • Bílik, R.: Industrializovaná literatúra (1945 – 1956). Bratislava : PROXY, 1994. 96 s.
 • Bílik, R.: Ľubomír Feldek. Bratislava : Kalligram, 2000. 189 s.
 • Bílik, R.: No a čo! Bratislava : Kalligram, 2001. 182 s.
 • Bílik, R.: Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Bratislava : Kalligram, 2008. 192 s. ISBN 978­‑80­‑8101­‑028­‑6.
 • Bílik, R.: Historický žáner v slovenskej próze. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2008. 247 s. ISBN 978­‑80­‑8101­‑137­‑5.
 • Bílik, R.: Interpretácia umeleckého textu. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity a VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 120 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑289­‑7.

Antológie:

 • Čítame slovenskú literatúru II. (Spoluautori: Jenčíková, E., Juráňová, J., Matejov, F., Paštéková, J., Zajac, P.) Bratislava : ÚSlL SAV, 1997. 297 s.
 • Čítame slovenskú literatúru III. (Spoluautori: Jenčíková, E., Juráňová, J., Matejov, F., Paštéková, J., Zajac, P.) Bratislava : ÚSlL SAV, 1998. 447 s.
 • Prísne nepovinné. (Spoluautorka: Dašková, K.) Bratislava : Q 111, 1999. 315 s.

Vedecké štúdie:

 • Bílik, R.: O metodologických otázkach výskumu literatúry. In Slovenská literatúra, roč. 34, 1987, č. 3, s. 305–308.
 • Bílik, R.: Vnútrotextový čitateľ vo Feldekových rozprávkových syntézach. In Slovenská literatúra, roč. 35, 1988, č. 3, s. 229–235.
 • Bílik, R.: Historické vedomie a detský čitateľ umeleckej literatúry. In Slovenská literatúra, roč. 36, 1989, č. 4, s. 321–328.
 • Bílik, R.: O zmysle jedného paradoxu. In Slovenské pohľady, roč. 106, 1990, č. 10, s. 57–65.
 • Bílik, R.: Historický žáner a jeho konštitutívny princíp. In Slovenská literatúra, roč. 37, 1990, č. 3, s. 244–260.
 • Bílik, R.: Žáner ako výraz životného pocitu. In Slovenské pohľady, roč. 108, 1992, č. 8, s. 23–29.
 • Bílik, R.: Funkcia historického faktu v texte historického žánru. In Slovenská literatúra, roč. 39, 1992, č. 6, s. 461–470.
 • Bílik, R.: Slovenská literatúra po r. 1945. Literárny život na Slovensku (1945 – 1989) I. In Slovenská literatúra, roč. 41, 1994, č. 1 – 2, s. 3–22.
 • Bílik, R.: Literárny život na Slovensku v r. 1956 – 1989. In Slovenská literatúra, roč. 41, 1994, č. 3, s. 176–190.
 • Bílik, R.: Československý literárny kontext v slovenskej literárnohistorickej reflexii po r. 1945. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 1995, s. 185–188.
 • Bílik, R.: Výskum literárneho života – pokus o metodologický obrat. In Slovenská literatúra, roč. 44, 1997, č. 6, s. 441–447.
 • Bílik, R.: Literárny život ako priestor stretu osobného a inštitucionálneho. In O interpretácii umeleckého textu 15. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1995, s. 41–49.
 • Bílik, R.: Krava – mapa alebo o živej vete (niekoľko slov o poetike básní Ľubomíra Feldeka). In Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 5 – 6, s. 297–318.
 • Bílik, R.: Teoretické a metodologické aspekty výskumu kultúrneho života na Slovensku v r. 1948 – 1956. In Umenie v službách totality. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2001, s. 9–16.
 • Bílik, R.: Tri otázky socialistickému realizmu I. In Slovenská literatúra, roč. 51, 2004, č. 5, s. 337–352.
 • Bílik, R.: Tri otázky socialistickému realizmu II. In Slovenská literatúra, roč. 51, 2004, č. 6, s. 417–431.
 • Bílik, R.: Cesta za „kúzlom nechceného“. (Peter Pišťanek: Mladý Dônč). In Slovenská literatúra, roč. 52, 2005, č. 2, s. 118–133.
 • Bílik, R.: Vznik minulosti (Historický žáner v próze slovenského romantizmu). In Slovenská literatúra, roč. 52, č. 4 – 5 (2005), s. 296–317.
 • Bílik, R.: … hneď je z toho spomienka. (Dušan Dušek: Milosrdný čas). In Slovenská literatúra, 2006, roč. 53, č. 3 – 4, s. 208–220. ISSN 0037­‑6973.
 • Bílik, R: Feldekove verzie autentickosti. In Bibiana, roč. 13, 2006, č. 4, s. 3–13.
 • Bílik, R.: Príklady a dôkazy z dejín. In Slovenská literatúra, roč. 54, 2007, č. 1, s. 1–27.
 • Bílik, R.: Dobrodružstvá z dejín ako hra s konvenciami. In Slovenská literatúra, roč. 54, 2007, č. 3, s. 161–178.
 • Bílik, R.: Udalosť a trvanie v literárnych dejinách. In Slovenská literatúra, roč. 55, 2008, č. 2–3, s. 158–164.
 • Bílik, R.: Československý literárny kontext v slovenskej literárnohistorickej reflexii po r. 1845. In Literární věda. Ostrava : Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské university, 1995, s. 185–188.
 • Bílik, R.: Drei Fragen an den Sozialistischen Realismus. In KLIEMS, Alfrun – RAßLOFF, Ute – ZAJAC, Peter (Hg.): Sozialistischer Realismus. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost­‑Mittel­‑Europa II. Berlin : Frank & Timme, 2006. ISBN 3­‑86596­‑021­‑9, s. 25–38.
 • Bílik, R.: Die „Ära der Leere“ am Ende des Socializmus. In Boden, Doris – Schörlemer, Uta (Hrsg.): Kunst am Ende Realsozialismus. München : Verlag Otto Sagner, 2008, s. 301–320.
 • Bílik, R.: Minulosť, história, historicizmus a socialistický realizmus. In Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Ed.: P. Šámal. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009. ISBN 978­‑80­‑85778­‑64­‑5, s. 27–34.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.