doc. akad. mal. Blažej Baláž

profilová fotografia

  Pozícia: vedúci katedry
  Miestnosť: 614
  Klapka: 553
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Webová stránka: http://www.​bbalaz.​sk/​ opened in a new window
(usually regards external link)
  http://www.​artfacts.​net/​en/​artist/​blazej­‑balaz­‑165810/​profile.​html opened in a new window
(usually regards external link)
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: iconVUPCH
  Doc., akad. maliar Blažej Baláž (1958) študoval na VŠVU v rokoch 1977 – 1983. Bol habilitovaný na docenta v odbore výtvarné umenie na VŠVU v Bratislave, 1996. V rokoch 1983 až 1994 pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní. Od roku 1994 – 2007 bol členom Akademického senátu Trnavskej univerzity, 2003 – 2007 členom Vedeckej rady Trnavskej univerzitySprávnej rady Trnavskej univerzity. Pôsobil v Galerijnej rade Galérie Jána Koniarka v Trnave 1990 – 1993 a 1996 – 1999 a tiež ako člen Komisie kultúry a školstva pri Trnavskom samosprávnom kraji v rokoch 2006 – 2010.
  Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave od roku 1994. Vyučoval predmety kresba, grafikaumenie – kontakt – dialóg. V súčasnosti vedie intermediálny ateliérateliér súčasných tendencií, v ktorých si študenti osvojujú viaceré možnosti médií, techník a vizuálnych kódovaní. Aplikujú široké spektrum možností, ktoré ponúka postmoderné a súčasné umenie – politické umenie, aktivistické, ekologické, sociálne, feministické v mediálnom, priestorovom, performatívnom či aktivistickom nastavení. Je tvorcom koncepcie študijných programov animácia výtvarného umeniapedagogika výtvarného umenia a ich garantom.
  V posledných tridsiatich rokoch vystavuje svoje diela v oblasti politického, environmentálneho, aktivistického, participatívneho a neo­‑konceptuálneho umenia. Mediálne spektrum zahŕňa maľbu, mediálny obraz, akcie, performancie, eventy, kresby, objekty, grafiku a mail art. Jeho tvorba je medzinárodne reflektovaná, vystavoval v zahraničí na prestížnom 18th International Print Biennale 1989, Ljubljana (tiež 1994 a 1999), Drawing 1990, Provo (USA), International Print Triennale, Cracow 1991 (tiež 1988, 1994, 1997, 2018), Vth International Drawing Triennale 1992, Wroclaw, 12th International Biennale of Small Sculpture 1995, Murska Sobota (SL), 10th International Print Biennale, Seoul, 1996 (South Korea), Picturale, Est, Strasbourg, 1997 (F), Objekt/objekt. Metamorfózy v čase, Praha, 2001 (CZ), Formate der Transformation 89–09, Wien, 2010 (AT), SIGNAL – The Story of (Post­‑) conceptual art in Slovakia, Budapest, Ludwig Museum (HU). V domácom kontexte to boli Výmena pozícií, Dom umenia, 1995, Umenie akcie 1989 – 2000, Nitrianska galéria a Tatranská galéria 2001, Slovenská grafika 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy a Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica 2007, Krv, Slovenská národná galéria Bratislava, 2012. Realizoval mnoho samostatných výstav: v Stredoslovenskej galérii (1992, 2015, 2018), Galérii mesta Bratislavy (1993), Dome umenia v Bratislave (2009), Východoslovenskej galérii (2007). Tiež v zahraničí, v Dome umění České Budějovice (2002), Galérii Kabinet Brno (2006), Slowakisches Institut Wien (2009) a Slowakisches Institut Berlin (2011).
  Jeho tvorba bola reflektovaná domácimi (Výtvarný život, Profil, Dart, Vlna) aj zahraničnými periodikami (Ateliér, Prostor). Ohlas na jeho tvorbu priniesla aj publikácia Intaglio, Thames & Hudson, 2007 (UK), tiež Prōtocollum 2016/2017. Global Perspectives on Visual Vocabulary. Berlin : Dickersbach Kunstverlag, 2016 (DE). Získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení, okrem iných to boli Cena Únie výtvarných umelcov Českej republiky, 9. Medzinárodné bienále kresby, Plzeň, 2014 (CZ), Special Award by the Jury, Osten Biennial of Drawing, Skopje, 2016 (MK). Vydal niekoľko monografických publikácií o svojej tvorbe Blažej Baláž 1975 – 2003, 2003 (Jiří Valoch, Anna Vartecká), Blažej Baláž : Texty 1988/2007, 2007 (Vladimír Beskid, Roman Gajdoš), Blažej Baláž : Moja cesta (Mária Orišková, Roman Gajdoš).

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1973 – 1977, Stredná škola umeleckého priemyslu v Kremnici, oddelenie rytectva kovov

Akademický titul: 1977 – 1983, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie voľnej grafiky
Umelecko‑pedagogický titul: 1996, habilituje na docenta na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Kvalifikačné práce

 • Baláž, B. 1996. Od klasického ku neklasickému / habilitačná prednáška prednesená 13. 12. 1996 na VŠVU Bratislava. In II Zborník habilitačných a inauguračných prednášok: Vysoká škola výtvarných umení. Bratislava : VŠVU, 1999, 210 s.

Ďalšie vzdelávanie

1992 kratší študijný pobyt na základe konkurzu Ministerstva kultúry Španielskeho kráľovstva (Madrid, Barcelona)

Priebeh pracovných pomerov

 • 1983 – 1994, slobodné povolanie
 • 1994 – 1996, Pedagogická fakulta TU (odborný asistent)
 • 1996 – 2003, Pedagogická fakulta TU (docent)
 • 1999 – dodnes, Pedagogická fakulta TU (vedúci Katedry pedagogiky výtvarného umenia)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • 1994 – dodnes, Pedagogická fakulta TU: Intermediálny ateliér, ateliér grafiky, školiteľ bakalárskych, diplomových, doktorandských prác.

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  1990 – 1993, člen Galerijnej rady Galérie Jána Koniarka v Trnave
  1994, predseda výtvarnej poroty pre výtvarnú súťaž stredoškolskej mládeže v Trnave
  1995 – 2005, člen Akademického senátu Trnavskej univerzity
  1996 – 1999, člen Galerijnej rady Galérie Jána Koniarka v Trnave
  1997 – dodnes, člen vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
  1999, člen výberovej komisie pre obsadenie riaditeľov galérií v Trnavskom kraji
  2002 – 2006, člen Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
  2003 – 2007, člen vedeckej rady Trnavskej univerzity
  2003 – 2007, člen Správnej rady Trnavskej univerzity
  2007, člen Komisie kultúry a školstva Trnavského samosprávneho kraja

Výber z publikačnej činnosti

AEF – Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

 • Baláž, B. 2002. Pár poznámok k monochrómu. In Valoch, J. – Vartecká, A. 2003. Blažej Baláž. Trnava : Na východ od raja a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 132 s.

BEF – Články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v zborníkoch, ktoré nie sú recenzované

 • Baláž, B. 1995. Konverzia / O recyklovanej, mincovej a plesňovej grafike. In Interprint Symposium ’95. Banská Bystrica : Štátna galéria, 1995, s. 4.
 • Baláž, B. 2000. Grafika – Blažej Baláž. In Manuál. Trnava : Errata, 2000, s. 12–22. ISBN 80­‑968288­‑1­‑9.
 • Baláž, B. 2008. Pár poznámok ku konceptuálnym listom. In Sociálna sonda v réžii Veroniky Rónaiovej. Bratislava : Gerlach print [s. 39].
 • Baláž, B. 2008. Kremnická sieť. In Sociálna sonda v réžii Veroniky Rónaiovej. Bratislava : Gerlach print [s. 39].

GII – Rôzne publikácie a dokumenty

 • Baláž, B. 1990. Slovo o čase. In Literárny týždeník, roč. III, č. 1, 5. 1. 1990, s. 14.
 • Baláž, B. 1994. Prievan v ateliéri (výtvarníka Blažeja Baláža). In Nové slovo bez rešpektu, roč. IV, č. 10, 7. 3. 1994, s. 19.
 • Baláž, B. 1998. Ešte raz o Koniarkovi. In Trnavské noviny, roč. 4, č. 7, 16. 2. 1998, s. 13.
 • Baláž, B. 1998. Teraz ide o budúcnosť nás všetkých, o budúcnosť slovenského umenia a kultúry. In Národná obroda, roč. IX, č. 43, 21. 2. 1998, s. 5.
 • Baláž, B. 1998. Inemarp an abaž. In Os, roč. 2, č. 3, marec 1998, s. 90–91.
 • Baláž, B. 1998. V rybárskej sieti. In Os, roč. 2, č. 10, október 1998, s. 83.
 • Baláž, B. 2001. Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. In Slovenská strela. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2001, 10 s. ISBN 80­‑88174­‑90­‑X.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Samostatné výstavy

1987 Mária Balážová – Blažej Baláž, Bratislava, Galéria SFVU – Michalská
1988 Blažej Baláž / Grafika, ilustrácie, Trnava, Trnavské divadlo 
Blažej Baláž – Grafika, Bratislava, Galéria grafiky – Dielo 
Blažej Baláž / Grafika, ilustrácie, Jaslovské Bohunice
1990 Odraz a premeny / s I. Tarasovou a M. Prachatickou, Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác 
Mária Balážová – Blažej Baláž / Grafika, Trnava, Antik Art Centrum
1991 Mária Balážová – Blažej Baláž / Kresba, grafika, Nitra, Galéria mladých
1992 Blažej Baláž / 1 + 1 + 1 = 1, Trnava, Galéria J. Koniarka, Kopplov kaštieľ 
Blažej Baláž / Maľba, kresba, inštalácie, Banská Bystrica, Štátna galéria
1993 Postscriptum / s M. Balážovou, Trenčín, Galéria M. A. Bazovského 
Postscriptum II, Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác
1994 Harmoney / Objekty, grafika, Nové Zámky, Klub BarOko
1996 19 + 19 = 38 / Mincová grafika, Kremnica, Múzeum mincí a medailí
1997 Dobrý deň, pani Kopplová, Trnava, Galéria J. Koniarka, Kopplov kaštieľ 
Bľabot a bes, Martin, Galéria Hoechst – Biotika
1999 Zaprášená voda / 1992 – 1999, Banská Bystrica, Štátna galéria
2000 Zaprášená maľba, Bratislava, Cik­‑Cak Centrum
2001 Geld macht frei, Košice, Múzeum V. Löfflera
2002 Mária a Blažej Balážovi / Skrytý půvab malby, České Budějovice, Dům umění (CZ)
2003 Geld macht Kunst, Trnava, Galéria J. Koniarka, Kopplov kaštieľ
2006 Treptomachia.Sk, Brno, Galerie Kabinet (CZ) 
Mária Balážová – Blažej Baláž / Yesencia, Martin, Galéria Hoechst – Biotika
2007 Blažej Baláž – Texty 1988/2007, Košice, Východoslovenská galéria 
Blažej Baláž – Texty 1988/2007, Žilina, Považská galéria
2009 Blažej Baláž : Posedlost, Ostrava, Galerie Student (CZ) 
Blažej Baláž : SUCHARATOLEST, Bratislava, Dom umenia 
Blažej Baláž : Wartezeit, Wien, Slowakisches Institut (AT)
2011 Blažej Baláž : Konceptuálne texty, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa 
Mária Balážová, Blažej Baláž : Post­‑Geo­‑Text, Berlin, Slowakisches Institut (D)
2012 Blažej Baláž : EINEMU, Nitra, Nitrianska galéria
2013 Blažej Baláž : Travestie, Martin, Turčianska galéria
2015 Blažej Baláž : Private / Public, Nové Zámky, Galéria umenia Ernesta Zmetáka
2015 Blažej Baláž : Keď sa aktivizmus stáva umením / When Activism Becomes Art, Banská Bystrica Stredoslovenská galéria icon«press release» 754,97 kB (737,27 KiB), 23. 10. 2015
2018 Blažej Baláž: ghOstwriter, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria

Kolektívne výstavy

1983 V. celoslovenská výstava mladých, Bratislava, Pavilón UBS
1987 Salón mladých ’87, Bratislava, Dom techniky 
Art Basel 18’87, Basel, Messe Basel (CH) 
Súčasná slovenská grafika IX, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
1988 Mladé slovenské umenie, Bukarest, Československé informačné a kultúrne stredisko (RO) 
12th International Print Biennale, Cracow, BWA (PL) 
Art Basel 19’88, Basel, Messe Basel (CH) 
Zeitgenössische Westslowakische Kunst, Halle (D)
1989 L’ Europe des Graveurs, Grenoble, Bibliotheque Municipale (F) 
18th International Print Biennale, Ljubljana, Moderna galerija (YU) 
Zeitgenössische Slowakische Grafik, Wien, Galerie Mahlerstrasse 
15th International Independante Exhibition of Prints, Kanagawa, Prefectural Gallery (J)
1990 Intergrafik 90, Berlin, Ausstellungszentrum am Fernsehturm (D) 
9. Internationale Grafik Triennale, Frechen, Kunstferein zu Frechen (D) 
Drawing 1990, Provo, Harris Fine Arts Center (PL) 
Art 1990, Paris, Espace Laser (F)
1991 International Print Triennale, Cracow, Pawilon wystawowy BWA (PL) 
The European Triennial Competition of Non­‑traditional Graphic, Praha, Galérie Modrý pavilón (CZ)
1992 Vth International Drawing Triennale, Wroclaw, Galeria Miejska, Muzeum Architektury (PL) 
10th Norwegian International Print Triennale, Fredrikstad, Fredrikstad Library (N)
1993 2nd International Biennial of Graphic Arts, Györ, Xántus János Muzeum (H) 
1st Egyptian International Print Triennale, Giza, National Centre of Fine Arts (E)
1994 International Print Triennial, Cracow, Galeria BWA (PL) 
Intergrafia ’94 – World Award Winners Gallery, Katowice, Gallery of Modern Art (PL) 
III. Bienal Internacional de Grabado, Ourense, Caixa ourense (E)
1995 1st International Triennial of Graphic Arts, Sofia, Exhibition Gallery (BG) 
Seitenwechsel, Heidelberg, Heidelberger Schlos (D) 
21st International Print Biennale, Ljubljana, Moderna Galerija (F) 
1st Tokyo International mini Print triennial ’95, Tokyo, Tama Art University Museum (D) 
8th International Print Biennale, Varna, Art Gallery (BG) 
Interakcie II, Novara, Gallery UXA (I)
1996 Interakce, Klenová, Galérie Klatovy – Zámek Klenová (CZ) 
Štátna galéria B. Bystrica (1956 – 1996), Banská Bystrica, Štátna galéria 
6th International Biennale of Graphic Art and Drawing, Katowice, Muzeum Archidiecezjalne (PL) 
4th Biennial of Graphic Art, Beograd, Cvijeta Zuzorič Art Pavilon (YU) 
10th Seoul International Print Biennale, Seoul, Il Min Cultural center (Korea)
1997 Modern Slovak Graphic Art, Jeruzalem, Gerard Behar center (IS) 
2nd International Graphic Triennial, Bitola, Art Gallery (Rep. of Macedonia) 
International Print Triennial ’97, Cracow, Bunkier Sztuki (PL) 
Picturale, Est, Strasbourg, Ľ Espace – Exposition de la CCI, Altkirch, CRAC Alsace (F)
1998 2nd International Triennial of Graphic Art, Sofia, Art Gallery (BG)
1999 23rd International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, Moderna galerija (F)
2000 Slowakische grafik heute, Halle, Opernhaus, Foyer – Galerie (D)
2001 LIGHThouse, Žilina, Považská galéria umenia, Trnava, Galéria J. Koniarka 
Umenie akcie 1989 – 2000, Poprad, Tatranská galéria, Nitra, Nitrianska galéria 
Objekt / objekt. Metamorfózy v čase, Praha, České muzeum výtvarných umění (CZ) 
2eme Biennale internationale ď estampe contemporain, Trois – Rivieres, La Maison de la culture (Canada)
2002 New End of Painting, Trnava, Galéria Jána Koniarka
2004 IV. International Biennial of Drawing 2004, Plzeň, Západočeská galerie (CZ)
2005 Prievan / v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005, Žilina, Považská galéria umenia 
Nový zlínsky salon 2005 / První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění, Zlín, Dům umění (CZ) 
4th Tokyo International Mini­‑Print Triennial, Tokyo, Tama University Art Museum (J) 
Prievan / Současná slovenská malba 2000 – 2005, Praha, Galerie hlavního města Prahy (CZ) 
Súčasná slovenská grafika 16, Banská Bystrica, Štátna galéria
2006 Svet galérie – svet umenia, Trnava, Galéria Jána Koniarka 
Slovenská grafika 20. storočia, Banská Bystrica, Štátna galéria
2007 Kvintakord, Praha, Galéria Slovenského inštitútu (CZ) 
Slovenská grafika 20. storočia. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác
2008 Súčasné umenie / Contemporary art, Bratislava, Ea Art Hotel William 
Sociálna sonda v réžii Veroniky Rónaiovej. Brno, Galérie u Dobrého pastýře (CZ)
2009 PF 09 pre Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Centrum Kolomana Sokola 
Od sádry k žúvačke – Autorské techniky a stratégie, Nitra, Nitrianska galéria Nitra 
Intertext / Od konceptuálneho k postkonceptuálnemu textu, Trnava, Galéria Jána Koniarka 
Formáty transformace 89 – 09 / Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu, Brno, Dům umění (CZ) 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1969 – 2009, Trenčín, Galéria M. A. Bazovského
2010 PF pre Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Centrum Kolomana Sokola 
Současná slovenská geometrie 1, Plzeň, Městská galerie (CZ) 
Slovenská grafika 20. století, Hradec Králové, Múzeum moderního umění (CZ) 
Formate der Transformation 89­‑09, Wien, MUSA – Museum auf Abruf (AT) 
Copyright Art 2010, Bratislava, Slovenská výtvarná únia 
Ceci n’est pas un pedagogue, Trnava, Galéria Jána Koniarka 
After Hours : Phase 2 / Artists from Slovakia, Santa Ana, Orange County Center for Contemporary Art (USA) 
Tendencie grafickej tvorby v 80. a 90. rokoch na Slovensku, Budapešť, Slovenský inštitút (HU)
2011 VI. Nový zlínsky salon 2011 / Společná přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění, Zlín, Krajská galerie výtvarného umění (CZ) 
ObraSKov, Brno, Wannieck Gallery (CZ) 
Bienále v čase normalizácie, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria 
Sedmokrásky a klony, Bratislava, Slovenská národná galéria 
Alternatívna slovenská grafika, Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka 
1st International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Györ, Városi Müvészeti Múzeum (H) 
Premeny hodnôt slovenskej moderny, Trnava, Galéria Jána Koniarka 
Grafika zo zbierok Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, Trenčín, Galéria M. A. Bazovského 
Súčasná slovenská grafika 17, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
2012 ObraSKovo nanovo – Súčasná slovenská maľba, Poprad, Tatranská galéria 
Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 2, Bratislava, Dom umenia 
International Drawing Competition, Wroclaw, Muzeum Architektury (PL) 
Krv, Bratislava, Slovenská národná galéria
2013 PF pre Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria 
Veni, Vidi, Vici…, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
2013 PF pre Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa
2014 Neurčitý princíp, Bratislava, SVU Dostojevského rad
2014 IX. International Biennial of Drawing, Plzeň, Galerie města Plzeň (CZ)
2014 PF pre Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa
2014 15th International Triennial of Small Forms of Graphics, City Art Gallery Lodž (PL)
2014 Geo­‑Text, Košice, Východoslovenská galéria
2014 7th Rokycany Biennial in Graphic Arts, Museum of Dr. Bohuslav Horák, Rokycany (CZ)
2014 Veronika Rónaiová – Vnímať svoje limity, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
2015 PF pre Kolomana Sokola 2005 – 2014, Rumansky Art Centre, Liptovský Mikuláš
2015 Close­‑Up, etc.Galerie, Praha (CZ)
2015 35th International Mini Print, Cadaqués (E)
2015 Here and Now, Műcsarnok, Budapest (HU)
2015 Ausgewählte Werke der Biennale der Zeichenkunst Pilsen 2014, Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee (D)
2015 Poe(Vi)zia, Bratislava, Galéria Médium
2015 XII International Graphic Art Biennale Dry Point, Uzice, Gradska galerija (RS)
2015 Jiný pohled / Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň 1996 – 2014, Plzeň (CZ)
2015 5th International Drawing Triennial, Tallin Art Hall, Tallin (EE)
2016 Osten Biennial of Drawing, Skopje (MK)
2016 Vth Intercontinental Biennial of Small Graphics, Aiud (RO)
2016 The November Salon of Visual Artists, Kraljevo (RS)
2016 Spoločensky živí, Galéria SVU – Umelka, Bratislava
2017 Vizuálna poézia, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
2017 Od bodu k pamäťovej stope, Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria
2018 International Print Triennial, Cracow, Bunkier Sztuki (PL)
2018 November Salon of Visual Artists, Kraljevo (RS)
2018 Osten Biennial of Drawing, Skopje (MK)
2019 International Drawing Biennale India 2018/19, New Delhi (IN)
2019 SIGNAL – The Story of (Post­‑) conceptual art in Slovakia, Budapest, Ludwig Museum (HU)
2019 Podoby slobody, Nitra, Nitrianska galéria
2019 Artists from the Francophone Countries in the Collection of Osten Museum of Drawing, Skopje (MK)
2019 Environmentálne umenie na Slovensku, Martin, Turčianska galéria
2020 Do prírody galérie ?, Nitra, Nitrianska galéria
2020 Osten Biennial of Drawing Skopje 2020, Skopje (MK)

Bibliografia

Autorské umelecké monografie

Knižné

 • ž. u. m. (=URRA MUENA, Ž.). 1992. Blažej Baláž (encyklopedické heslo). In Saur Allgemeines Künstler – Lexikon, band 6. München, Leipzig : K. G. Saur, s. 388 (D).
 • Malý, Z. 1998. Blažej Baláž (encyklopedické heslo). In Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, s. 70, 71 (CZ).
 • Geržová, J. 1999. Umenie z odpadu. In Geržová, J. (ed.) 1999. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, s. 285.
 • Vrbanová, A. 2000. Nové podoby grafickej tvorby. In Umenie 20. storočia. Bratislava : SNG, s. 114, 116.
 • Böhmerová, Z. 2007. Blažej Baláž. In Böhmerová, Z. – Jančár, I. 2007. Slovenská grafika 20. storočia. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy 2007, s. 312.
 • Janćár, I. 2007. Kap. 10, 14, 16. In Böhmerová, Z. – Jančár, I. 2007. Slovenská grafika 20. storočia.
 • Bratislava : Galéria mesta Bratislavy 2007, s. 195, 285, 304.
 • Adam, R. – Robertson, C. 2007. Intaglio. London : Thames & Hudson, s. 29 (UK).
 • Michálek, O. 2016. Magie otisku. Grafické techniky a technologie tisku. Brno : Barister & Principal, s. 246, 248, 249.
 • Guillaume, M. – Gajdoš, R. 2017. Spoločensky živí. Trnava : Pedagogická fakulta, 102 s.

Autorské katalógy

 • Ilievová, D. – Demová, J. 1991. Mária Balážová / Blažej Baláž. Trnava : Galéria J. Koniarka, Galéria F. Studeného Nitra, 20 s.
 • Bartková, Z. 1992. Blažej Baláž. Banská Bystrica : Štátna galéria, 16 s.
 • Jančár, I. 1993. Blažej Baláž Postscriptum II. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy [skladačka, 6 s.].
 • Vrbanová, A. 1996. Blažej Baláž, 19 + 19 = 38 / Mincová grafika. Kremnica : Múzeum mincí a medailí, 12 s.
 • Tajkov, P. 2001. Blažej Baláž – Geld macht frei. Košice : Múzeum V. Löfflera, 6 s.
 • Beskid, V. 2006. Mária Balážová, Blažej Baláž / Esencia. Martin : Ivart, M Art Agency [skladačka, 6 s.].
 • Beskid, V. – Gajdoš, R. 2007. Blažej Baláž: Texty 1988/2007. Trnava : Na východ od raja, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 50 s.
 • Gajdoš, R. 2018. ghOstwriter. Trnava : Pedagogická fakulta, 52 s.

Katalógy, periodiká

 • Jančár, I. 1987. Salón mladých ’87. In Výtvarný život, roč. XXXII., č. 8, s. 6. 1987.
 • Demová, J. 1987. Mária Balážová – Blažej Baláž. Bratislava : SFVU 1987 (dvojstrana).
 • Vlk, K. 1988. Poznámky k súčasnej slovenskej grafike. In Výtvarný život, roč. XXXIII, č. 7, s. 14.
 • Vlk, K. 1989. Prínos mladej grafiky. In Výtvarný život, roč. XXXIV, č. 6, s. 5, 9.
 • Janči, Z. 1989. Svetová grafika v Krakove. In Výtvarný život, roč. XXXIV, č. 3, s. 20.
 • Jarošová, Z. 1990. Salón ’90 / V znamení paradoxov doby. Výtvarný život, roč. XXXIV, č. 9, s. 14.
 • Demová, J. 1991. B. a M. Balážovci. In Profil, roč. I, č. 9–10, s. 29, 30.
 • Bartková, Z. 1992. Blažej Baláž. Banská Bystrica : Štátna galéria.
 • Lichá­‑Zábranská, H. 1992. Wroclaw 1992, V. Medzinárodné trienále kresby. In Profil, roč. II, č. 8, s. 7.
 • Jančár, I. 1993. Blažej Baláž Postscriptum II. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy.
 • Jančár, I. 1994. Konzerva v konzerve. In Profil, roč. IV, č. 2, s. 23.
 • Bartošová, Z. 1995. Interakcie v Elektrárni Tatranskej galérie. In Ateliér, roč. 8, č. 22, 2. 11. 1995, Praha (CZ).
 • Bartošová, Z. 1995. Blažej Baláž. In 12th International Biennial of Small Sculpture. Murska Sobota : Galerija Murska Sobota, s. 158, 159 (SL).
 • Seele, H. 1995. Vorliebe für das Hermetische / Seitenwechsel : Eine Ausstellung im Ottheinrischsbau des Heidelberger Schloss. In Rhein­‑Neckar­‑Zeitung, č. 106, s. 8, 9. 5. 1995 (D).
 • Vrbanová, A. 1996. Blažej Baláž, 19 + 19 = 38 / Mincová grafika. Kremnica : Múzeum mincí a medailí.
 • Jančár, I. 1997. Moderná slovenská grafika (Zo zbierok GMB). Bratislava : Galéria mesta Bratislavy.
 • Vrbanová, A. 1997. Súčasná slovenská grafika 96. In Ateliér, roč. X, č. 5, s. 9, 6. 3. 1997, Praha (CZ).
 • Vrbanová, A. 1997. Inštalácie Blažeja Baláža. In Ateliér, roč. X, č. 11, s. 9, 29. 5. 1997, Praha (CZ).
 • Vrbanová, A. 1999. Blažej Baláž: Zaprášená voda (1992 – 1999). In Súčasná slovenská grafika 14. Banská Bystrica : Štátna galéria.
 • Vrbanová, A. 1999. Dimensions of New Graphic Art. In 23rd International Biennial of Graphic Arts. Ljubljana : Moderna Galerija, s. 157, 159 (SL).
 • Vrbanová, A. 2000. Die Veränderungen der slowakischen Grafik in den 90er Jahren. In Slowakische Grafik Heute, katalóg, Hallescher Kunstverein e. v. Halle (D).
 • Valoch, J. 2001. Konotace Zaprášené maľby. In Ateliér, roč. 14, č. 6, 22. 3. 2001, s. 9, Praha (CZ).
 • Delgado, J. 2001. La fete de ľ estampe. In La Presse, Montréal, Samedi 14 Juillet 2001. (Canada).
 • Tajkov, P. 2001. Blažej Baláž: Geld macht frei. Košice : Múzeum V. Löfflera.
 • Valoch, J. 2002. Nastáva Nový koniec maľby. In Prostor Zlín, roč. IX, č. 4–6/2002, s. 24–27 (CZ).
 • Beskid, V. 2003. Geld macht Kunst. Macht Kunst Geld. In Profil, roč. X, č. 2/2003, s. 128–131.
 • Vartecká, A. 2003. Geld macht Kunst. In Ateliér, roč. 16, č. 21, 23. 10. 2003, s. 9 (CZ).
 • Valoch, J. 2005. IV. Nový zlínský salon / slovenská účast. In Prostor Zlín, roč. XII, č. 2/2005, s. 12 (CZ).
 • Vaňous, P. 2006. Prievan v podzemí. In art & antique, roč. 4, č. 1 (leden), s. 82 (CZ).
 • Gajdoš, R. 2006. Bľabot a boj. In Ateliér, roč. 19, č. 8, 13. 4. 2006, s. 5 (CZ).
 • (recenzia monografie). 2006. Blažej Baláž. In Ateliér, roč. 19, č. 8, 13. 4. 2006, s. 13 (CZ).
 • Tomášová, I. 2006. SK­‑Postkonceptuálny text – CZ. In Vlna, roč. VIII, č. 26, s. 116, 117.
 • Beskid, V. 2006. Esencia geometrie a textu. In Ateliér, roč. 19, č. 24, 7. 12. 2006, s. 9 (CZ).
 • Markovič, P. 2006. Východoslovenská galéria Košice / Prírastky zbierok 1995 – 2005. Košice : Východoslovenská galéria, s. 4, 7.
 • Vrbanová, A. 2006. Slovenská grafika 20. storočia. Banská Bystrica : Štátna galéria, s. 8.
 • Gajdoš, R. 2007. Jenom money a text. In Ateliér, roč. 20, č. 14–15, 12. 7. 2007, s. 8 (CZ).
 • Beskid, V. 2007. Súčasné podoby obrazu. In Vrbanová, A. – Beskid, V. Koniec minulého storočia. Banská Bystrica : Štátna galéria, s. 6.
 • Geržová, B. 2007. Aukcia súčasného umenia / Woxart & Weiss. In Revue ART / čtvrtletník o současném umění, roč. 4, č. 4, s. 52, 53 (CZ).
 • Markovič, P. 2007. Súčasná slovenská grafika zo zbierok Východoslovenskej galérie Košice (1970 – 2005). Košice : Východoslovenská galéria, s. 4.
 • Gajdoš, R. 2008. Projekcia lingvistického myslenia do výtvarného umenia súčasnosti. In Schneider, J. – Krausova, L. (eds.) 2008. Intermedialita: Slovo – obraz – zvuk. Olomouc : Univerzita Palackého, 334 s. [s. 223–229] (CZ).
 • Beskid, V. 2008. Texty 1988 – 2007. In Mazúr, M. 2008. Považská galéria umenia v Žiline 07/08. Žilina : Považská galéria, s. 13.
 • Lasotová, D. 2009. Treptomachie. In Ateliér, roč. 22, č. 9, 30. 4. 2009, s. 4 (CZ).
 • Tkáčiková, L. 2009. Baláž dokazuje, že aj výskum môže byť umením. In SME, roč. 17, č. 128, 5. 6. 2009, s. 18.
 • Kasaj Poláčková, Ľ. 2009. Od sádry k žúvačke. In Ateliér, roč. 22, č. 13, 25. 6. 2009, s. 8 (CZ).
 • Tkáčiková, L. 2009. Intertext nebol len o texte. Hitler tu okopáva prázdno In SME, roč. 17, č. 201, 31. 8. 2009, s. 15.
 • Valoch, J. 2009. Benátky mezi geometrií a konceptem. In Ateliér, roč. 22, č. 18, 10. 9. 2009, s. 4 (CZ).
 • Geržová, B. 2009. Od sádry k žúvačke / Autorské techniky a stratégie. Nitra : Nitrianska galéria, s. 5, 9, 44, 45.
 • Beskid, V. 2009. Od politického k verejnému priestoru. In Kowolowski, F. (ed.) 2009. Formáty transformace 89­‑09 / sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu. Brno : Dům umění, s. 12–17, 2009 (CZ).
 • Valoch, J. 2010. Slovenská geometrie – první část. Plzeň : Galerie města Plzně, s. 6–7 (CZ).
 • Malina, V. 2010. Slovenská geometrie 1. In Ateliér, roč, 23, č. 10, 13. 5. 2010, s. 7 (CZ).
 • Valoch, J. 2011. Živý a aktuální 6. nový zlínský salon. In Ateliér, roč. 24, č. 12, 16. 6. 2011, s. 16 (CZ).
 • Moncoľová, I. 2011. Šachová partia oslobodených znakov a písmen. In SME, roč. 19, č. 126, 1. 6. 2011.
 • Šeborová, S. 2011. Šestý Nový zlínský salon. In art+antiques, roč. 9, č. 7–8, s. 96, 12. 7. 2011 (CZ).
 • Gajdoš, R. 2011. ObraSKov. In Ateliér, roč. 24, č. 19, 22. 9. 2011, s. 5 (CZ).
 • Jelemenský, P. 2011. Jana Kapelová. In FlashArt, roč. VI, č. 22, s. 9 (CZ­‑SK).
 • Hrabušický, A. 2011. Tichá dohoda. In Jazdec, roč. III, č. 4, s. 4–5.
 • Valoch, J. 2011. Pár poznámek k výstavě Alternatívna slovenská grafika v Galérii Cypriána Majerníka. In Jazdec, roč. III, č. 4, s. 1, 24.
 • Močková, J. 2012. Štvtá šanca už nebude. In SME, roč. 20, 16. 4. 2012.
 • Gajdoš, R. 2012. ObraSKov. In FlashArt, roč. VI, č. 23–24, s. 70 (CZ­‑SK).
 • Beskid, V. 2012. Rónaiovej rezy sociálnym umením. In Kol. aut. 2012. Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 2. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, s. 6–7.
 • Gajdoš, R. 2012. In Kol. aut. 2012. Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 2. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, s. 10, 13.
 • Gregorová, L. 2012. In Buran, D. (ed.). 2012. Krv. Bratislava : Slovenská národná galéria, s. 86–87.
 • Beskid, V. 2012. Obraz maľby v krajine ObraSKovo. In ObraSKovo nanovo / súčasná slovenská maľba. Poprad : Tatranská galéria, s. 11.
 • Gajdoš, R. 2013. Warts and all. In Vlna, roč. XV, č. 54, s. 36–39.
 • (red). 2013. Primárne zdroje. In Profil, roč. XX, č. 3, s. 34–39.
 • Baláž, B. 2013. O politike, umení a eko­‑land arte. In Profil, roč. XX, č. 3, s. 41.
 • Geržová, J. 2014. Rozhovor Juraja Čarného s Janou Geržovou. In Paradox 90. Bratislava : Slovenské centrum vizuálnych umení, s. 188.
 • Doricová, D. 2014. 9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014. In Ateliér, roč. 27, č. 23 – 24, 22. 11. 2014, s. 12 (CZ).
 • Darebná, G. (ed.) 2014. 9th International Biennial of Drawing. Pilsen : The Biennial of Drawing Pilsen, p. 20 (catalogue).
 • Gajdoš, R. 2015. Blažej Baláž – WART, od roku 2006, séria konceptuálnych textov, mailart. In Close­‑Up. Praha : etc.galerie, s. 2 (CZ).
 • Guillaume, M. 2015. Keď sa aktivizmus stáva umením. In Ateliér, roč. 28, č. 23 – 24, 3. 12. 2015, s. 8 (CZ).
 • Slaninova, K. 2015. Blažej Baláž. In FlashArt, roč. VIII, no. 38, s. 63 (CZ­‑SK).
 • Gajdoš, R. 2015. Blažej Baláž. In Doricová, D. – Darebná, G. 2015. Jiný pohled / Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň 1996 – 2014. Plzeň : Bienále kresby Plzeň (CZ).
  • RACZEK­‑KARCZ, M. A. 2018. Print Triennale Krakow. Krakow : International Print Triennale Society, p. 20 (PL).
  • BESKID, V. 2019. SIGNAL – The Story of (Post­‑) conceptual art in Slovakia. Budapest : Ludwig Museum, p. 14 (HU).
  • BRINZOVÁ, M. Podoby slobody. In Flashart, vol. X, no. 54 (2019/2020), p. 62–63 (CZ­‑SK).
  • TATAI, E. 2019. Signál – konceptuálne a postkonceptuálne tendencie v slovenskom umení. In Profil, roč. XXVI, č. 3, 2019, s. 114–141.
  • BÜNGEROVÁ, V. 2020. Revolúcia sme my. In Artalk, roč. 13, 16. 4. 2020.

  Zbierky

  • Slovenská národná galéria, Bratislava.
  • Galéria mesta Bratislavy.
  • Východoslovenská galéria, Košice.
  • Štátna galéria, Banská Bystrica.
  • Galéria Jána Koniarka, Trnava.
  • Galéria M. A. Bazovského, Trenčín.
  • Tatranská galéria, Poprad.
  • Zbierka Slovenskej sporiteľne, Bratislava.
  • Národní galerie, Praha (CZ).
  • Městské muzeum a galerie, Břeclav (CZ).
  • Associáció Difusora D’ Obra Gráfica Internacional, Barcelona (E).
  • Kanagawa Prefectural Gallery, Kanagawa (J).
  • Space Gallery, Seoul (Korea).
  • Xántus János Múzeum, Györ (H).
  • International Centre of Graphic Arts, Ljubljana (F).
  • Paňstwowa Galeria Sztuki, Lodž (PL).
  • Tama Art University Museum, Tokyo (J).
  • International Print Triennale Society, Krakow (PL).
  • Muzeum Archidiecezjalne, Katowice (PL).
  • Cremona Civic Museum, Prints Cabinet (I).
  • Friske Museum, Leuwarden (N).
  • Moravská galerie, Brno (CZ)

  Ceny

  1987 Čestné uznanie, Súčasná slovenská grafika IX, Banská Bystrica
  1987 3. cena za grafiku, Suťaž slovenských výtvarných umelcov, Bratislava
  1989 Purchase Prize, 9e Mini Print Internacional, Cadaqués, Spain
  1989 1. cena za maľbu, Súťaž západoslovenských výtvarných umelcov, Trenčín
  1990 Award of Excellence, 6th International Miniature Print Biennale, Seoul, Korea
  1995 Cena Masarykovej akadémie umění, Praha, Česká republika
  1996 Cena Ex Aequo, Súčasná slovenská grafika XIII, Banská Bystrica
  2005 The Jury’s Award, Biennale of smal graphics GRAFIX, Břeclav, Česká republika
  2005 Cena mesta Banská Bystrica, Súčasná slovenská grafika 16, Banská Bystrica
  2008 Cena mesta Trnava
  2014 Cena Únie výtvarných umelcov Českej republiky, 9. Medzinárodné bienále kresby, Plzeň (CZ)
  2016 Special Award by the Jury, Osten Biennial of Drawing, Skopje (MK)

  Prosím, zvoľte kartu.