Mgr. Zuzana Danišková, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 615
  Klapka: 569
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Zuzana Danišková absolvovala štúdium matematiky, etickej a občianskej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave (2004), kde následne obhájila aj dizertačnú prácu, ktorej cieľom bolo nájsť Achillovu pätu multikulturalizmu (2007). Absolvovala tiež ročné štúdium verejnej politiky na tej istej univerzite (Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2008). Počas štúdia začala pôsobiť na Katedre sociálnych a humanitných vied Vysokej školy manažmentu/City University (2006) ako odborná asistentka. Od septembra 2011 je odbornou asistentkou na Katedre školskej pedagogiky a výkonnou redaktorkou časopisu Pedagogický časopis/Journal of Pedagogy. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Okrem kritiky multikulturalizmu ju zaujíma antické a Patočkove dedičstvo nielen v oblasti etiky, ale aj vo filozofii výchovy a v archetype univerzity. Ako začínajúci autor má ambíciu vitalizovať tieto odkazy aj v slovenskej pedagogike.

Výber z publikačnej činnosti

 • Danišková, Zuzana. 2009. Prečo mlčí Markovič? Impulz Revue. 4(5). S. 25–26.
 • Danišková, Zuzana. 2010. Rýchlokurz o EU. Impulz Revue. 1(6). S. 96–97.
 • Danišková, Zuzana. 2010. Marx opäť v školách: Multikultúrna výchova ako nástroj lepšej spoločnosti. Pedagogický časopis. 1(1). S. 13–24.
 • Danišková, Zuzana. 2011. Význam filozofie pre znalostnú spoločnosť alebo prečo by Sokrates nevymenil Atény za Lisabon. In Kaščák, O.; Pupala, B. Škola – statický element v sociálnej dynamike. Bratislava : Iura Edition, s. 70–73.
 • Danišková, Zuzana. 2013. Môže prístup ‘new public management’ dopomôcť k etablovaniu etického kódexu učiteľa? In Pedagogika.sk, roč. 4, č. 2, s. 108–125. Dostupné na: http://www.​casopispedagogika.​sk/​studie/​daniskova­‑zuzana­‑moze­‑pristup­‑new­‑public­‑management­‑dopomoct­‑k­‑etablovaniu­‑etickeho­‑kodexu­‑ucitela.​html otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 • Danišková, Zuzana. 2013. Nelámme palicu nad Sokratom. In Kaliský, J. (ed.). Dobro a zlo, alebo o morálke 1., s. 156–162, Pedagogická fakulta: Banská Bystrica.
  • Danišková, Zuzana. 2014. Možnosti občianskeho vzdelávania v materskej škole. In Dončevová, S. (Ed.). Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách (s. 269–276). Trnava : UCM.
  • Danišková, Zuzana. 2014. What prevents teaching from becoming a profession? Ethics & Bioethics, 4(3–4), pp. 191–200.
  • Danišková, Zuzana. 2014. Regulácia vzdelávania. In chcemevedietviac.sk, dostupné na: http://chcemevedietviac.​sk/?​p=​1153 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  • Danišková, Zuzana et al. 2015. Výchova k občianstvu na primárnom stupni. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied.
  • Danišková, Zuzana. 2015. Profesionalizace učitele/ky mateřské školy. In Wiegerová, A. (Ed.). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. S. 12–20.
  • Danišková, Zuzana – Wiegerová, Adriana. 2015. Otevřený diskurz o postavení mateřských škol. In Wiegerová, A. (Ed.). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. S. 9–11.
  • Mansson, D. H. – Marko, F. – Bachratá, K. – Danišková, Z. – Gajdošíková Zeleiová, J. – Janiš, V. and Sharov, A. S. 2016: Young Adults’ Trait Affection Given and Received as Functions of Hofstede’s Dimensions of Cultures and National Origin. In Journal of Intercultural Communication Research, 45(5), pp. 404–418.
  • Danišková, Zuzana. 2016. Vznik modernej univerzity – Newman vs. Humboldt. In Strouhal, M. – Štech, S. (Eds.). 2016. Vzdělání a dnešek. Pedagogické filosofické historické a sociální perspektivy. Praha : Karolinum, s. 83–105.
  • Danišková, Zuzana. 2016. Nie je etická výchova v škole zbytočným učebným predmetom? = Do we need the ethical education in the school? In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/15). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978­‑80­‑555­‑1631­‑8. S. 117–132.
  • Danišková, Zuzana. 2017. Profesionalita učiteľa a pestovanie vyššej kultúry : Humboldt vs. Parsons. In Gluchaman, Vasil (Ed.). Etické myslenie minulosti a súčasnosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. S. 375–383.
  • Danišková, Zuzana. 2017. Má význam brániť „neproduktívne“ vzdelávacie obsahy v dnešných časoch? In Pedagogika, 67(3), s. 295–305.
  • Danišková, Zuzana. 2018. Finančná gramotnosť: Sirény lákajú – Slovensko podlieha. Ako? „Svojským folklórom.“ In e‑Pedagogium, 6(1), 58–68. Dostupné na: ⟨ikonahttps://​www.​pdf.​upol.​cz/​fileadmin/​userdata/​PdF/​ePedagogium/​e­‑Pedagogium_​1­‑2018online.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.

  Prosím, zvoľte kartu s informáciami.