Dátum: 29. 11. 2023, minulý rok

Habilitačné konanie uchádzačky PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD., rod. Štibrányiová
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15. novembra 2023, VR­‑6426­‑2023
Habilitačné konanie v odbore odborová didaktika
Názov habilitačnej práce Achieving a Higher Level of Communicative Competence in English for Specific Purposes („Dosiahnutie vyššej úrovne komunikačnej kompetencie v angličtine pre špecifické účely“)
Téma habilitačnej prednášky Developing Idiomatic Competence in the ESP Classroom („Rozvíjanie idiomatickej kompetencie vo výučbe angličtiny pre špecifické účely“)

Údaje z profesijného životopisu

Rok narodenia 1965
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

2009 – 2015 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno, Česká republika, tretí stupeň vysokoškolského vzdelania

2005 – 2008 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, druhý stupeň vysokoškolského vzdelania

2005 – Trnavská univerzita v Trnave, rigorózna skúška

1998 – 2002 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, druhý stupeň vysokoškolského vzdelania

Ďalšie vzdelávanie

2020 – 2021 súbor školení počas pandémie COVID‑19: MS Teams

2009 Kurz metodológie anglického jazyka, Belfast, Severné Írsko, UK

2008 Brána jazykov pre učiteľov otvorená – ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov, zahraničná stáž, Cardiff, Wales, UK

2005 Kurz metodológie anglického jazyka, Oxford, Anglicko, UK

Priebeh zamestnaní

od 1. 9. 2023 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry

1. 9. 2022 – 31. 8. 2023 Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a kultúry

2012 – 2022 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov, Katedra anglického jazyka

2009 – 2011 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, Katedra odbornej jazykovej prípravy

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

Katedra anglického jazyka a literatúry, PdF TU v Trnave (2023 –):

 • štylistika AJ (P)
 • lingvistický seminár 4 – lexikológia AJ (S)
 • angličtina pre akademické účely (S)
 • angličtina pre špecifické účely (S)
 • seminár k bakalárskej práci (S)
 • seminár k diplomovej práci (S)

Katedra anglického jazyka a kultúry, PF UKF v Nitre (2022 – 2023):

 • lexikológia a frazeológia AJ (P + S)
 • praktická lexikológia AJ (S)
 • úvod do dejína kultúry Veľkej Birátnie a Írska (S)
 • odborný cudzí jazyk I. (pre doktorandov UKF) (S)
 • syntax anglického jazyka (P + S)
 • praktická syntax anglického jazyka (S)
 • cudzí jazyk pre doktorandov (S)
 • odborný anglický jazyk pre komerčnú prax (S)
 • seminár k bakalárskej práci (S)
 • seminár k diplomovej práci (S)

Katedra anglického jazyka, FAJ EUBA (2012 – 2022):

 • odborný anglický jazyk I., II., III. (CJ1, CJ2) (obchodná angličtina) (S)
 • reálie anglicky hovoriacich krajín a Slovenska (CJ1, CJ2) (S)
 • oblastné a interkultúrne štúdie v anglickom jazyku I. (S)
 • seminár k bakalárskej práci (S)
 • seminár k diplomovej práci (S)

Katedra odbornej jazykovej prípravy, ÚIPH MTF STU (2009 – 2011):

 • odborný anglický jazyk I., II. (technická angličtina) (S)
 • seminár k bakalárskej práci (S)
Odborné zameranie odborný anglický jazyk (odborná terminológia vs. frazeológia); lexikológia a frazeológia; didaktika odborného anglického jazyka

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

V1mon – monografia:

 1. Hrdličková, Z. A Lexical Analysis of Reading Materials Presented in Advanced Secondary School Textbooks; recenzent: Magdaléna Bilá, Adela Böhmerová. 1. vyd. Nitra : UKF, 2022. 316 s. ISBN 978­‑80­‑558­‑1975­‑4; CD

P1uvs – učebnice pre vysoké školy:

 1. Hrdličková, Z. American, British and Slovak Studies I; recenzent: Helena Šajgalíková, Magdaléna Bilá. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2017. 170 s. ISBN 978­‑80­‑225­‑4442­‑9. [13,14 AH].
 2. Hrdličková, Z. Ideational Idioms in Business English Communication; recenzent: Helena Šajgalíková, Magdaléna Bilá. Bratislava : Ekonóm, 2016. ISBN 978­‑80­‑2254323­‑1. [9,48 AH].

P2kap – časť učebnice – kapitoly:

 1. Hrdličková, Z. Managing the Business Organisation; recenzenti: Magdaléna Bilá, Helena Šajgalíková, 2019. In Economic Concepts and Idioms in English Business Communication. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978­‑80­‑7556­‑060­‑5, s. 47–95, [2 AH].
 2. Hrdličková, Z. Banking and Corporate Finance; recenzenti: Magdaléna Bilá, Helena Šajgalíková, 2019. In Economic Concepts and Idioms in English Business Communication. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978­‑80­‑7556­‑060­‑5, s. 115–163 [2 AH].
Ohlasy na vedeckú prácu

43 ohlasov

Údaje o publikačnej činnosti
Členovia habilitačnej komisie

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave (predsedníčka) pracovníčka vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje

prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove (člen)

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave (člen)

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., univ. profesorka – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (náhradníčka)

Oponenti

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, pracovníčka vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje

doc. PhDr. Blanka Klímová, MA, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline

doc. Mgr. Eva Reid, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave (náhradníčka)

Oponentské posudky