Trnavská univerzita v Trnave * Pedagogická fakulta * Katedra chémie

Inovačné trendy v prírodovednom vzdelávaní

Zborník príspevkov z medzinárodného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Trnava  2007

Obsah

ZÁMERY VÝSKUMOV DIZERTAČNÝCH PRÁC

Multimediální programy v chemii

Jan Čipera, Michal Dvořák, Martin Kamlar, Pavel Teplý

Rozbor učebnic chemie používaných na středních školách ČR

Milan Klečka

Kritické čtení v učebních úlohách z chemie

Hana Marvánová, Hana Čtrnáctová

Ako začať s vyučovaním chémie na základných školách

Júlia Miklovičová

Experimenty, projekty a ICT v chemickém vzdělávání

Dana Pisková, Milada Roštejnská, Renata Šulcová

Miniprojekt o chromatografii v obecné didaktice aneb Projektová metoda výuky projektovou metodou

Olga Řádková

Stavba látek – prezentace v programu PowerPoint

Klára Urbanová, Hana Čtrnáctová

Integrovaný e-learning v chémii: na príklade výučby elektrochemických zdrojov

Lenka Válková, František Schauer

PREHĽADOVÉ A REŠERŠNÉ ŠTÚDIE

Inovačné trendy vo vyučovaní chémie

Vojtech Koleják

Průřezová témata ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“

Jiřina Kolková

Stratégie rozvoja školského stravovania vo vybraných krajinách ako prostriedok propagácie zdravej výživy detí

Jana Pribulová

PÔVODNÉ VÝSKUMNÉ PRÁCE

Uplatnenie absolventov Fakulty prírodných vied UKF na trhu práce

Gabriela Czaková

Význam formulácie správ na základných školách

Miriam Gašparová

Postoj študentov ku školskému stravovaniu

Jana Chmurová

Úvod do modelu didaktickej rekonštrukcie pojmu energia

Marta Kuhnová

Zisťovanie úrovne formálneho myslenia vybraných študentov chémie vysokých škôl pomocou IPDT testov

Daniel Kuchta, Ľubomír Held, Milan Veselský

Dištančné vzdelávanie v chémii

Lucia Kukľová

Štúdium chápania LeChatelierovho princípu žiakmi gymnázia a študentmi vysokých škôl s využitím obrazových úloh

Mária Martinkovičová

Žiak a chemický učebný text

Monika Petriková, Monika Buchová

TEORETICKÉ A KONCEPČNÉ PRÁCE

Ireversibilní kapesní ohřívače v školních chemických experimentech

Pavel Opatrný, Martin Bílek

INÉ PRÍSPEVKY

Školní videoexperiment jako prostředek modernizace obsahu a metod vyučování

Ivan Bartoš

Video, foto a e-learning

Hasoň K., Jančář L.

Testy z analytické chemie v IS MU

Jančář L., Onofrejová L., Sichová L. a Hasoň K.

Možnosti inovácie geografického vzdelávania pre potreby trvalo udržateľného rozvoja

Katarína Kasanická, Katarína Vilinová

PREDNÁŠKY

Paradigmata výzkumu v oborové didaktice (chemie)

Martin Bílek

Učivo chemie – minulost, současnost a perspektiva

Hana Čtrnáctová

Kvalitatívny výskum a výskum v oblasti chemického vzdelávania

Ľubomír Held

Pojmové mapy ako výskumný a diagnostický prostriedok v chemickom vzdelávaní

Miroslav Prokša

Fotodokumentácia

Zborník zostavili Mgr. Marta Kuhnová a Mgr. Júlia Miklovičová.

Vydala Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chémie.

Trnava 2007

ISBN 978-80-8082-131-9