Dátum: 16. 4. 2023, minulý rok, aktualizované: 7. 12. 2023, minulý rok

Habilitačné konanie uchádzačky PaedDr. Mária Beláková, PhD., rod. Zaťková
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. apríla 2023; VR­‑1822­‑2023
Habilitačné konanie v odbore odborová didaktika
Názov habilitačnej práce Teória vyučovania vlastných mien
Téma habilitačnej prednášky Žiacke prezývky a ich potenciál vo vyučovaní materinského jazyka

Údaje z profesijného životopisu

Rok narodenia 1980
Vysokoškolské vzdelanie, akademický titul

1999 – 2003 (Mgr.) – vysokoškolské štúdium 2. stupňa v aprobácii slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity;

2003 – 2004 (PaedDr.) – rigorózne štúdium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity (odbor slovenský jazyk – didaktika);

2005 – 2008 (PhD.) – vysokoškolské štúdium 3. stupňa v študijnom odbore odborová didaktika (teória jazykového a literárneho vzdelávania), Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity;

univerzitný docent.

Ďalšie vzdelávanie
 1.  4. 2019 – 3. 5. 2019 študijný pobyt na Katedre českého jazyka a literatúry Univerzity Palackého v Olomouci, zameranie na komunikatívne vyučovanie materinského jazyka
Priebeh zamestnaní

(2003 – 2005) Základná škola Ul. Kornela Mahra v Trnave (vyučovacie predmety slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova)

(2005 – 2011) Základná škola s materskou školou vo Voderadoch (vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra)

(od 2009) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

od 2009, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Študijný program predškolská a elementárna pedagogika (bakalársky stupeň):

kurzy:

 • slovenská ortografia/pravopisné a ortoeopické cvičenia (starší názov kurzu)
 • ortoepická výchova detí
 • slovenská gramatika

Študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (magisterský stupeň):

v minulosti vedené kurzy:

 • slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 1 (didaktika literatúry)

aktuálne vedený kurz:

 • slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 2

Študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (bakalársky stupeň):

kurzy vedené v minulosti:

 • základy jazykovedy
 • dynamika slovnej zásoby
 • slovenská ortografia
 • semestrálny projekt C
 • exkurzia

kurzy vedené v súčasnosti:

 • fonetika a fonológia

Študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (magisterský stupeň):

kurzy vedené v minulosti:

 • teória a prax vyučovania slovenského jazyka 2 (didaktika literatúry)
 • semestrálny projekt B aktuálne vedené kurzy: –teória a prax vyučovania slovenského jazyka 1
 • moderné stratégie vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry
 • súvislá prax

Doplňujúce pedagogické štúdium v predmetovom zameraní slovenský jazyk a literatúra: projektovanie a realizácia vyučovacích predmetov:

 • rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom predmete

 • zodpovedná pracovníčka za atestačné konania so zameraním na slovenský jazyk a literatúru
 • v rámci zahraničného medziuniverzitného študijného programu (Mgr.) Digital Competences in Foreign Language Teaching pod gesciou Juhozápadnej univerzity v Sofii – spoluúčasť na zavedení predmetu Media Culture in Teaching Slovak as a Foreign Language (mediálna kultúra vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka) a príprave výučbového materiálu.
Odborné zameranie teória a prax vyučovania slovenského jazyka a literatúry

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

Monografie:

 • AAB1 Beláková, M.: Hydronymia severnej časti povodia Malého Dunaja. Trnava : PdF TU, 2014. 184 s. [100 %; 13,66 AH].
 • AAB2 Beláková, M. et al.: Hydronymia Malého Dunaja. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. 533 s. [34 %; 8,9 AH].

Učebnice:

 • ACB1 Bílik, R. et al.: Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania. Trnava : PdF TU, 2011. 111 s. [Bílik René (53 %), Mária Beláková (17 %)]
 • ACB2 Beláková, M.: Teória a prax vyučovania slovenského jazyka 2 [elektronický zdroj] : (Obsahová a procesuálna stránka). Trnava : PdF TU, 2017. 75 s. [100 %; 4,83 AH]
 • ACB3 Beláková, M.: Teória a prax vyučovania slovenského jazyka 3 [elektronický zdroj] : (Metódy vo vyučovaní slovenského jazyka). Trnava : PdF TU, 2018. 69 s. [100 %; 3,82 AH]
 • ACB4 Beláková, M.: Vlastné meno ako príbeh a hra : (Didaktika vlastného mena). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. 124 s. [100 %; 5,75 AH]
 • ACB5 Beláková, M.: Teória a prax vyučovania slovenského jazyka 1 [elektronický zdroj] : (Úvod do problematiky). Trnava : PdF TU, 2017. 93 s. [100 %; 6,39 AH].
 • ACB6 Beláková, M.: Slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 1 [elektronický zdroj]. Trnava : PdF TU, 2013. 89 s. [100 %; 4,45 AH].
Členstvo v organizáciách

členka:

 • Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
 • Slovenská onomastická komisia

ministerstvom menovaná predsedníčka:

 • atestačnej komisie pre 1. atestáciu v kategórii učiteľ v predmete slovenský jazyk a literatúra a atestačnej komisie pre 2. atestáciu v kategórii učiteľ v predmete slovenský jazyk a literatúra

recenzentka registrovaná v Registri recenzentov pre posudzovanie didaktických materiálov pre slovenský jazyk na primárnom a sekundárnom stupni a posudzovanie didaktických materiálov pre náboženskú výchovu

Ohlasy na vedeckú prácu

Štatistika ohlasov:

Štatistika citácií podľa Vyhlášky č. 467/2012:

[1] 1
[2] 8
[3] 27
[4] 40
[6] 2

Štatistika citácií podľa Vyhlášky č. 397/2020:

[01] 5
[02] 14
[03] 1

Spolu: 98

Údaje o publikačnej činnosti
Kontaktná adresa Slovenská Nová Ves 75, 919 42 Trnava
Členovia habilitačnej komisie

predsedníčka komisie:

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, pracovníčka vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje

členovia:

doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

náhradník:

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oponenti

oponenti:

prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Iveta Valentová, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra v Bratislave (samostatná vedecká pracovníčka v oblasti onomastika)

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

náhradníčka:

prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, pracovníčka vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje

Oponentské posudky
Návrh habilitačnej komisie vo veci habilitačného konania PaedDr. Márie Belákovej, PhD., spracovaný v zmysle § 7 ods. 2 Zásad Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko­‑pedagogických titulov docent a profesor
Prezenčná listina z kombinovaného zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave konaného dňa 23. novembra 2023
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Predseda

doc. Ing. Viera Peterková, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
ekológia a environmentálne vedy

Členovia

Interní členovia

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia

doc. akad. mal. Blažej Baláž otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy; umenie

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy; chémia

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
katolícka teológia

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy; matematika

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
historické vedy

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
učiteľstvo a pedagogické vedy; informatika

prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
ekológia a environmentálne vedy

Externí členovia

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – Pedagogická fakulta UK Praha 
učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. – Filozofická fakulta PU Prešov 
filológia

prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. – Pedagogická fakulta, UK Bratislava 
učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. – Filozofická fakulta OU Ostrava 
dejiny novšej českej literatúry

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica 
učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. – Filozofická fakulta UK Praha 
učiteľstvo a pedagogické vedy

Výpis zo zápisnice z kombinovaného zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave konaného dňa 23. novembra 2023
Dátum a dôvod skončenia habili­tač­ného konania 6. 12. 2023 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko­‑pedagogického titulu docent 440,85 kB (430,51 KiB), 7. 12. 2023