Juvenilia Paedagogica

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Študentská vedecká konferencia organizovaná Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

obrázok

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

     
obrázok obrázok obrázok
     

Vás pozýva na 14. ročník doktorandskej vedeckej konferencie

Juvenilia Paedagogica 2024

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

 

dňa 9. februára 2024

prezenčne na pôde PdF TU

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 14. ročník vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách, ktorá sa uskutoční 9. 2. 2024. Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác, ako aj poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Ostatný 13. ročník konferencie bol zameraný na rozmanité problémy výchovy a vzdelávania, ktoré vo svojich príspevkoch prezentovali doktorandi z univerzít na Slovensku, v Česku a Poľsku. Vystúpenia aktívnych účastníkov boli zavŕšené odbornou diskusiou, podnetmi a cennými pripomienkami zo strany prítomných vedeckých kapacít v oblasti pedagogického výskumu, ktoré majú nenahraditeľný prínos v príprave doktoranda na obhajobu dizertačného projektu či dizertačnej práce. Z konferencie zároveň vyšiel recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2023 v elektronickej podobe. Zborník i ďalšie materiály z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné online: https://pdfweb.​truni.​sk/​katedry/​kps/​veda­‑vyskum?​juvenilia­‑paedagogica­‑2023#​zbornik otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Podobný výstup bude nasledovať aj tento raz v podobe recenzovaného zborníka Juvenilia Paedagogica 2024.

tomto ročníku opäť ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť do konferencie doktorandom z domácich aj zahraničných univerzít, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Forma priebehu konferencie bude prezenčná, realizovaná v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD.

prof. PhDr. Viktor LECHTA, PhD.

prof. PhDr. Rastislav NEMEC, PhD.

doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD., univerzitný profesor

doc. PaedDr. Naďa BIZOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD.

doc. PaedDr. Martin DOJČÁR, PhD.

doc. PaedDr. Ľubica PREDANOCYOVÁ, PhD.

PaedDr. Janette GUBRICOVÁ, PhD., univerzitný docent

PhDr. Peter KUSÝ, PhD., univerzitný docent

PhDr. Ivana ŠUHAJDOVÁ, PhD., univerzitný docent

Mgr. Marek WIESENGANGER, PhD., univerzitný docent

Organizačný výbor konferencie

PaedDr. Marek BUBENÍK

Adriána FILIPOVÁ

Mgr. Evelýn JANEČKOVÁ

Mgr. Alexandra KOCIANOVÁ

Mgr. Romana MARTINCOVÁ, PhD.

Matúš MIKULA

Sophia ROZSNYÓOVÁ

Martin RYCHLÝ

Organizačné pokyny

Konferenčný poplatok a realizácia platby:

Aktívny účastník: 20 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka, občerstvenie)
Pasívny účastník: 10 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka)

 
Poznámka:

  • Aktívnou účasťou sa myslí prezentácia vlastného príspevku v priestoroch PdF TU 9. 2. 2024 a následné zaslanie príspevku do 17. 3. 2024.
  • Pasívna účasť je informáciou pre organizátorov, že z Vašej strany nemáme očakávať zaslanie príspevku. Môžete sa však plnohodnotne zapojiť do akademickej diskusie.
  • Ak si prostredníctvom registračného formulára objednáte obed na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ku konferenčnému poplatku si doplácate 7 € navyše. 
Číslo účtu/IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1020080213 (povinný údaj)
Správa pre príjemcu: menopriezvisko účastníka.
Adresa peň. ústavu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava, Slovakia
Adresa príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava.

Chceli by sme Vás požiadať o zaslanie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku na e‑mailovú adresu adresa elektronickej pošty

Dôležité termíny

7. 1. 2024 prihlásenie sa cez registračný formulár dostupný na: 
Registračný formulár na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov (2024) so zameraním na metodologické aspekty pedagogického výskumu (google.com) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
zaslanie abstraktu do zborníka abstraktov
21. 1. 2024 zaplatenie poplatku na vyššie uvedené číslo účtu
9. 2. 2024 konanie konferencie v čase od 9:00 hod.
17. 3. 2024 zaslanie finálnej verzie príspevku e‑mailom na adresa elektronickej pošty

Predbežný program konferencie 9. februára 2024

08:30 –⁠ 09:00 Registrácia účastníkov v priestoroch PdF TU
09:00 –⁠ 09:15 Otvorenie konferencie s úvodným slovom doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. a prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD. (aula PdF)
09:15 –⁠ 09:45 Plenárne vystúpenie 1
09:45 –⁠ 10:00 Diskusia
10:15 –⁠ 10:45 Plenárne vystúpenie 2
10:45 –⁠ 11:00 Diskusia
11:00 –⁠ 12:00 Obedová prestávka
12:00 –⁠ 16:00 Rokovanie v sekciách (presun do jednotlivých miestností PdF)
16:00 Závery, ukončenie konferencie

Podrobný program bude zaslaný pred konaním konferencie na Vašu e‑mailovú adresu, zároveň bude zverejnený na webovej stránke Pedagogickej fakulty TU (dostupné na: https://pdfweb.​truni.​sk/​katedry/​kps/​veda­‑vyskum?​juvenilia­‑paedagogica otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).

Informácie k príspevkom

Referáty doktorandov

  • Požadovaná je prezentácia v PowerPointe (max. 10 snímok, min. veľkosť písma 24) v trvaní max. 10 minút, ktorá bude doplnená o diskusiu s prítomnými oponentmi k referátu, rovnako v trvaní max. 10 min.
  • Referát doktoranda je potrebné transformovať aj do podoby príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom zborníku.
  • Počet referujúcich je limitovaný, uprednostníme skôr prihlásených doktorandov.

Pokyny na spracovanie príspevku

  • Rozsah príspevku min. 5, max. 15 normostrán.

 

obrázok

Vážení účastníci. Na tomto mieste by sme Vám radi predstavili priestory, v ktorých sa bude konferencia Juvenilia Paedagogica 2024 konať, aby sme Vám zjednodušili orientovanie sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

obrázok

Budova Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sa nachádza na adrese: Priemyselná 4, 918 43 Trnava.

Od železničnej stanice sa nachádza približne 20 minút peši, avšak k dispozícii sú aj autobusy, ktoré stoja na zastávke Bulharská Tatrachema. Konkrétne linky č. 5 a č. 14. Prípadne v Trnave funguje Bolt a rôzne taxislužby.

Po vstupe do budovy sa vo vestibule bude nachádzať registrácia účastníkov, následne sa bude konať otvorenie konferencie v aule a po plenárnych prednáškach bude obedová prestávka. Upozorňujeme účastníkov, že v blízkom okolí fakulty sa nenachádzajú reštaurácie.

Jednotlivé sekcie sa konajú v rôznych miestnostiach označených ako 1P1, 2P1, 3P1, 4P1. Prvé číslo označuje poschodie, na ktorom sa prednášková miestnosť nachádza. Na konkrétnom poschodí budú miestnosti označené.

ObedRegistráciaAula (otvorenie konferencie)

Odporúčania ubytovania

Odporúčania pre tých, ktorí nemajú obed

obrázok

Vedecká rada konferencie

prof. Mgr. Klára ŠEĎOVÁ, PhD.

prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD.

prof. Ing. Veronika STOFFOVÁ, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Viktor LECHTA, PhD.

prof. PhDr. Rastislav NEMEC, PhD.

doc. Ing. Viera PETERKOVÁ, PhD.

doc. PaedDr. Mária BELÁKOVÁ, PhD.

doc. PaedDr. Naďa BIZOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD.

doc. PaedDr. Martin DOJČÁR, PhD.

doc. PaedDr. Jana FANČOVIČOVÁ, PhD.

doc. PhDr. Božena HORVÁTHOVÁ PhD.

doc. Mgr. Pavol JAKUBČIN, PhD.

doc. Mgr. Erika JURÍKOVÁ, PhD.

doc. PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD.

doc. PhDr. Gabriela MAGALOVÁ, PhD.

doc. Dana MASARYKOVÁ, PhD.

doc. PaedDr. Ľubica PREDANOCYOVÁ, PhD.

doc. Ing. Ildikó PŠENÁKOVÁ, PhD.

doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD.

Mgr. Eva BAČKOROVÁ, PhD.

PaedDr. Jana BALÁŽOVÁ, PhD.

Mgr. et Mgr. art. Zuzana BRANIŠOVÁ, ArtD.

Mgr. Zuzana DANIŠKOVÁ, PhD.

PaedDr. Janette GUBRICOVÁ, PhD.

Mgr. Peter GUĽAS, PhD.

Mgr. Ing. Roman HORVÁTH, PhD.

Mgr. Adrián KOBETIČ, PhD.

PhDr. Lucia KOČIŠOVÁ, PhD.

PhDr. Peter KUSÝ, PhD.

PhDr. Andrea LETAŠIOVÁ, PhD.

Mgr. Kristína LIBERČANOVÁ, PhD.

Mgr. Romana MARTINCOVÁ, PhD.

PhDr. Ivana ŠUHAJDOVÁ, PhD.

Ing. Milan ŠTRBO, PhD.

Mgr. Marek WIESENGANGER, PhD.

Organizačný výbor konferencie

PaedDr. Marek BUBENÍK

Adriána FILIPOVÁ

Mgr. Evelýn JANEČKOVÁ

Mgr. Alexandra KOCIANOVÁ

Mgr. Romana MARTINCOVÁ, PhD.

Matúš MIKULA

Sophia ROZSNYÓOVÁ

Martin RYCHLÝ

Kontaktné údaje

Katedra pedagogických štúdií

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzitaPriemyselná 4, 918 43  Trnava

E‑mail: konferenciadoktorandovkps@gmail.com

Poznámka: Výstupom z konferencie bude recenzovaný elektronický zborník Juvenilia Paedagogica 2024.

Zoznam zúčastnených univerzít

obrázok

obrázok Trnavská univerzita v Trnave
obrázok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
obrázok Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
obrázok Univerzita Komenského v Bratislave
obrázok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
obrázok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
obrázok Prešovská univerzita v Prešove
obrázok Univerzita Karlova, Praha
obrázok Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
obrázok Univerzita Hradec Králové
obrázok Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
obrázok Univerzita Palackého v Olomouci
obrázok Ostravská univerzita, Ostrava

Rámcový program konferencie

8.45 – 9.30 Registrácia účastníkov v priestoroch PdF Trnavskej univerzity v Trnave
9.30 – 9.45 Otvorenie konferencie s úvodným slovom doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. a prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD. (aula)
9.45 – 10.15 prof. Mgr. Klára Šeďová, PhD. (PF MUNI, Brno) – Zkoumání výukového dialogu (aula)
10.15 – 10.30 Diskusia
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 11.15 doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. (PdF TU v Trnave) – Reflektívne protokoly: nástroj pre posilnenie odborného dialógu a didaktickej reflexie učiteľov (aula)
11.15 – 11.30 Diskusia
11.30 – 12.30 Obedová prestávka
12.30 – 13.30 Rokovanie v sekciách – 1. časť (v pridelených miestnostiach)
13.30 – 13.40 Prestávka
13.40 – 15.00 Rokovanie v sekciách – 2. časť (v pridelených miestnostiach)
15.15 Závery, ukončenie konferencie (aula)

Otvorenie konferencie a úvodné slovo (aula)

doc. Ing. Viera PETERKOVÁ, PhD. dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD. vedúca Katedry pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Plenárne prednášky (aula)

prof. Mgr. Klára ŠEĎOVÁ, PhD. (PF MUNI, Brno) 
Zkoumání výukového dialogu

doc. Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD. (PdF TU v Trnave) 
Reflektívne protokoly: nástroj pre posilnenie odborného dialógu a didaktickej reflexie učiteľov

Plenárne vystúpenia: 30 min. prednáška + 15 min. diskusia

Sekcia 1 (aula)

Vystúpenia účastníkov: 10 min. referát s prezentáciou + 10 min. diskusia

Moderátor: prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD.

Oponenti:

doc. PaedDr. Martin DOJČÁR, PhD.

doc. Mgr. Pavol JAKUBČIN, PhD.

doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD.

Mgr. Marek WIESENGANGER, PhD.

Program vystupujúcich

12.30 – 13.30 Rokovanie v sekciách – 1. časť
12.30 – 12.50 Mgr. Peter OLENIČ – Aplikácia argumentačného mapovania pre podporu kritického myslenia vo výučbe
12.50 – 13.10 Mgr. et MgA. Jitka PATAKIOVÁ – Projekt disertační práce Spirituální gramotnost v predprimárním vzdělávání
13.10 – 13.30 Mgr. Rebeka JUHÁSZOVÁ – Heritage in Prose: Fostering Cultural and Historical Literary Awareness through Literature
13.30 – 13.40 Prestávka
13.40 – 14.40 Rokovanie v sekciách – 2. časť
13.40 – 14.00 Mgr. Lucia Barbara NAGY IZSÓF – Premeny kurikula predmetu dejepis v Maďarsku po roku 1989
14.00 – 14.20 Mgr. Kristína NÉMETHOVÁ – Miesto predmetu dejiny pedagogiky v príprave pedagógov
14.20 – 14.40 Mgr. Katrin SÁČKOVÁ, DiS. – Súčasné možnosti vzdelávania v oblasti historicky poučenej interpretácie na Slovensku
15.15 Ukončenie konferencie (aula)

Sekcia 2 (miestnosť 1P1)

Vystúpenia účastníkov: 10 min. referát s prezentáciou + 10 min. diskusia

Moderátor: doc. PhDr. Gabriela MAGALOVÁ, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Oponenti:

doc. PaedDr. Mária BELÁKOVÁ, PhD.

doc. PhDr. Božena HORVÁTHOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Erika JURÍKOVÁ, PhD.

Program vystupujúcich

12.30 – 13.30 Rokovanie v sekciách – 1. časť
12.30 – 12.50 Mgr. Michal SMRKOVSKÝ – Postup od konkretizace k interpretaci jako forma tvořivé práce s literárním dílem
12.50 – 13.10 Mgr. Tomáš RELL – Pedagogický přínos dobrovolců a spisovatelů Bartoše Vlčka a Františka Horečky
13.10 – 13.30 Mgr. Tímea CLARK – Suitability of vocabulary in a chosen children’s books for young learners
13.30 – 13.40 Prestávka
13.40 – 15.00 Rokovanie v sekciách – 2. časť
13.40 – 14.00 Mgr. Richard GRAMANICH ŠTROMAJER – „Understatement“ v kontexte rozvoja interkultúrnych kompetencií študentov translatológie
14.00 – 14.20 Mgr. et Mgr. Katarína DEVEČKOVÁ – Podpora kritického myslenia prostredníctvom literatúry na hodinách anglického jazyka
14.20 – 14.40 Mgr. Veronika ŠOTTEROVÁ – Analýza učebníc slovenského jazyka pre štvrtý ročník primárneho vzdelávania z pohľadu uplatnenia tvorivého písania žiakov
14.40 – 15.00 Mgr. Pavol KUPKA – Mediálny kompozit v rámci skorej výučby cudzieho jazyka
15.15 Ukončenie konferencie (aula)

Sekcia 3 (miestnosť 2P1)

Vystúpenia účastníkov: 10 min. referát s prezentáciou + 10 min. diskusia

Moderátor: prof. Ing. Veronika STOFFOVÁ, CSc.

Oponenti:

doc. PaedDr. Jana FANČOVIČOVÁ, PhD.

doc. Ing. Ildikó PŠENÁKOVÁ, PhD.

Mgr. Ing. Roman HORVÁTH, PhD.

Ing. Milan ŠTRBO, PhD.

Program vystupujúcich

12.30 – 13.30 Rokovanie v sekciách – 1. časť
12.30 – 12.50 Mgr. Veronika GREŠOVÁ – Alternatívny merací systém uLAB a jeho využitie pri experimentálnej činnosti študentov stredných škôl
12.50 – 13.10 Mgr. Nikola TESĽUKOVÁ – O potenciálnej synergii prírodovednej gramotnosti a poznávacieho záujmu žiakov
13.10 – 13.30 PaedDr. Monika POPLUHÁROVÁ – Informačno­‑komunikačné technológie v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách
13.30 – 13.40 Prestávka
13.40 – 14.40 Rokovanie v sekciách – 2. časť
13.40 – 14.00 Mgr. et Mgr. Tatiana KUTIŠ, Mgr. M.Sc. Ing. Kristína ŽILÍNKOVÁ – Infiltrácia umelej inteligencie do vzdelávania
14.00 – 14.20 Mgr. Zuzana HRABOVSKÁ – Digitálna vulnerabilita žiakov v kontexte intrapersonálnych dimenzií osobnosti
14.20 – 14.40 Mgr. Katarína JÁNOŠKOVÁ – Skúmanie názorov a presvedčení budúcich učiteľov o argumentácii vo vyučovaní matematiky a informatiky
15.15 Ukončenie konferencie (aula)

Sekcia 4 (miestnosť 3P1)

Vystúpenia účastníkov: 10 min. referát s prezentáciou + 10 min. diskusia

Moderátor: doc. Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD.

Oponenti:

prof. Mgr. Klára ŠEĎOVÁ, PhD.

Mgr. Zuzana DANIŠKOVÁ, PhD.

PhDr. Andrea LETAŠIOVÁ, PhD.

Mgr. Eva BAČKOROVÁ, PhD.

Mgr. Romana MARTINCOVÁ, PhD.

Program vystupujúcich

12.30 – 13.30 Rokovanie v sekciách – 1. časť
12.30 – 12.50 Mgr. Stanislava SLOVÁKOVÁ – Fókusová skupina ako výskumný nástroj na získavanie dát z kvalitatívneho skúmania
12.50 – 13.10 Mgr. Klára KŘIVÁNKOVÁ – Kompetence učitele primární školy v kontextu současných kurikulárních proměn
13.10 – 13.30 Mgr. Eliška DORDOVÁ – Úvod do problematiky distanční výuky pedagogických disciplín ve vzdělávání učitelů
13.30 – 13.40 Prestávka
13.40 – 15.00 Rokovanie v sekciách – 2. časť
13.40 – 14.00 Mgr. Katarína MUZIKOVÁ – Kreovanie vzťahu učiteľa základnej školy s rodičmi začínajúcich školákov
14.00 – 14.20 Mgr. Karel NEPRAŠ – Vliv venkovní výuky v učebním procesu a její vnímání vyučujícími a žáky
14.20 – 14.40 Mgr. Tereza ŠIMONČIČOVÁ – Práca s textom na druhom stupni základnej školy ako prostriedok rozvoja metakognitívnych schopností z pohľadu 15‑ročných žiakov
14.40 – 15.00 Mgr. Iveta BABJAKOVÁ – Implementácia inovatívnych prístupov v oblasti neformálneho vzdelávania so zreteľom na komunitné vzdelávanie – projekt dizertačnej práce
15.15 Ukončenie konferencie (aula)

Sekcia 5 (miestnosť 4P1)

Vystúpenia účastníkov: 10 min. referát s prezentáciou + 10 min. diskusia

Moderátor: doc. PaedDr. Naďa BIZOVÁ, PhD.

Oponenti:

Dr.h.c. prof. PhDr. Viktor LECHTA, PhD.

Mgr. Kristína LIBERČANOVÁ, PhD.

PhDr. Ivana ŠUHAJDOVÁ, PhD.

PaedDr. Jana BALÁŽOVÁ, PhD.

Program vystupujúcich

12.30 – 13.30 Rokovanie v sekciách – 1. časť
12.30 – 12.50 Mgr. Tomáš PLANKA – Výchova k multikulturalite a predchádzanie stereotypizácii, segregácii a problémovej interkultúrnej komunikácii v multikultúrnom diverzitnom prostredí
12.50 – 13.10 Mgr. Jana ZEMAN – Analýza možností pomoci rodinám utečencov s deťmi so zdravotným znevýhodnením v oblasti ranej starostlivosti na Slovensku
13.10 – 13.30 Mgr. Roberta DRUGOVÁ – Podmienky pre úspešné vzdelávanie žiakov s poruchou autistického spektra v prostredí primárneho vzdelávania
13.30 – 13.40 Prestávka
13.40 – 15.00 Rokovanie v sekciách – 2. časť
13.40 – 14.00 Mgr. Daša ŠVECOVÁ – Postoje žiakov s mentálnym postihnutím k hodinám telesnej a športovej výchovy
14.00 – 14.20 Mgr. Monika PODHORSKÁ – Školské sebahodnotenie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia
14.20 – 14.40 Mgr. Valentyna DVIZHONA – Vplyv dlhodobej logopedickej intervencie na úspešnosť štúdia u detí s diagnostikovanou vývinovou dysfáziou
14.40 – 15.00 PhDr. Melinda ČAKAROVÁ – Rozvoj supervízie v pedagogickej praxi sociálnych pracovníkov a pomáhajúcich profesionálov
15.15 Ukončenie konferencie (aula)

Sekcia 6 (miestnosť 5P1)

Vystúpenia účastníkov: 10 min. referát s prezentáciou + 10 min. diskusia

Moderátor: PhDr. Lucia KOČIŠOVÁ, PhD.

Oponenti:

doc. PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD.

Mgr. et Mgr. art. Zuzana BRANIŠOVÁ, ArtD.

Mgr. Adrián KOBETIČ, PhD.

Mgr. Peter GUĽAS, PhD.

PhDr. Peter KUSÝ, PhD.

Program vystupujúcich

12.30 – 13.30 Rokovanie v sekciách – 1. časť
12.30 – 12.50 PaedDr. Lucia HLATKÁ – Úroveň pohybových kompetencií žiačok 3.ročníka na primárnom stupni vzdelávania
12.50 – 13.10 MgA. Daniela BAROŠOVÁ – Význam nových médií v kontextu esteticko­‑výtvarné sebeedukace studentů uměleckých oborů a metodologie výzkumu
13.10 – 13.30 Mgr. Patricie BEZDĚKOVÁ – Aleš Veselý: představení intuitivního pedagogické působení umělce­‑pedagoga v současném českém kontextu
13.30 – 13.40 Prestávka
13.40 – 14.40 Rokovanie v sekciách – 2. časť
13.40 – 14.00 Mgr. Barbora HODULÁKOVÁ – Transformace muzeí: Edukační strategie pro podporu wellbeingu návštěvníků v kontextu současných výzev
14.00 – 14.20 Mgr. art. Simonetta HLADKÁ, DiS. art. – Komparácia percepčných špecifík žiakov stredného staršieho školského veku v oblasti tzv. vážnej a populárnej hudby
15.15 Ukončenie konferencie (aula)

Sekcia 7 – Študentská vedecká a odborná konferencia (miestnosť 2S1)

Vystúpenia účastníkov: 10 min. referát s prezentáciou + 10 min. diskusia

Moderátor: PhDr. Peter KUSÝ, PhD.

Oponenti:

PhDr. Ivana ŠUHAJDOVÁ, PhD.

Mgr. Marek WIESENGANGER, PhD.

Program vystupujúcich

12.30 – 13.50 Rokovanie v sekciách
12.30 – 12.50 Bc. Katarína BRISUDOVÁ – Muzikofiletika ako hudobná mediácia v školskom prostredí
12.50 – 13.10 Bc. Adriana PALČEKOVÁ – Muzikoterapeutické prvky v sociálnej rehabilitácií v zariadeniach sociálnych služieb
13.10 – 13.30 Bc. Nela KOVÁČOVÁ – Láska očami študentov a študentiek predprimárneho vzdelávania
13.30 – 13.50 Bc. Lucia FINKOVÁ – Hejného metóda… alebo ako súvisí rozvoj charakteru s matematikou
15.15 Ukončenie konferencie (aula)

obrázok

obrázokobrázok

ikonaZborník abstraktov 1,57 MB (1,50 MiB), 7. 2. 2024

Zvoľte informačnú súčasť tohto ročníka.