Juvenilia Paedagogica

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Študentská vedecká konferencia organizovaná Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

obrázok

obrázok

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

     
obrázok obrázok obrázok
     

 

Vás pozýva na 11. ročník študentskej vedeckej konferencie

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

 

dňa 12. februára 2021

On­‑line v prostredí MS Teams

 
  

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na jedenásty ročník vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách. Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác a poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Posledný 10. ročník konferencie bol zameraný na rozmanité problémy výchovy a vzdelávania, ktoré vo svojich príspevkoch prezentovali doktorandi z univerzít na Slovensku, v Česku a Poľsku. Vystúpenia aktívnych účastníkov boli zavŕšené odbornou diskusiou, podnetmi a cennými pripomienkami zo strany prítomných vedeckých kapacít v oblasti pedagogického výskumu, ktoré majú nenahraditeľný prínos v príprave doktoranda na obhajobu dizertačného projektu či dizertačnej práce. Z konferencie zároveň vyšiel recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2020 v elektronickej podobe. Podobný výstup bude nasledovať aj tentokrát v podobe recenzovaného zborníka Juvenilia Paedagogica 2021.

tomto ročníku opäť ponúkame možnosť vystúpiť doktorandom rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia odborníkov zamerané na oblasť v súčasnosti veľmi exponovanej témy akademického prostredia – akademickej integrity: prof. RNDr. Alfréda Trnku, PhD.Mgr. Ivana Ropovika, PhD.

 

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. 
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. 
doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. 
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. 
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. 
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

Organizačný výbor konferencie

Mgr. Romana Martincová 
Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová 
Mgr. Elsheba Akinyi 
Mgr. Peter Jendryščík 
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.

 

Organizačné pokyny

 

Konferenčný poplatok a realizácia platby:

Aktívny účastník: 15 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka)
Pasívny účastník: zdarma
Poznámky:
  • Aktívnou účasťou sa myslí prezentácia vlastného príspevku v prostredí MS Teams 12. 2. 2021 a následné zaslanie príspevku do 12. 3. 2021.
 
  • Pasívna účasť je informáciou pre organizátorov, že z Vašej strany nemáme očakávať zaslanie príspevku, môžete sa však plne zapojiť do akademickej diskusie v prostredí MS Teams.
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1020080213 (variabilný symbol je povinný údaj!)
  Do správy pre príjemcu prosíme uviesť menopriezvisko účastníka.
Adresa peň. ústavu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
Adresa príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava.

  
Chceli by sme Vás požiadať o zaslanie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku na e‑mailovú adresu adresa elektronickej pošty 
 

Dôležité termíny

31. 1. 2021 prihlásenie cez registračný formulár dostupný tu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
31. 1. 2021 zaplatenie poplatku na vyššie uvedené číslo účtu
12. 2. 2021 konanie konferencie v čase od 9:00 hod.
12. 3. 2021 zaslanie finálnej verzie príspevku mailom na adresa elektronickej pošty

 

Predbežný program konferencie 12. februára 2021

08:45 – 09:00 Registrácia účastníkov v prostredí MS Teams
09:00 – 09:15 Otvorenie konferencie s úvodným slovom doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. 
a prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD (MS Teams, kanál 1)
09:15 – 09:45 Mgr. Ivan Ropovik, PhD. (PdF UNIPO, Prešov; Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 
na UK, Praha) – Integrita empirického poznania vo vedách o edukácii
09:45 – 10:00 Diskusia
10:15 – 10:45 Prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. (PdF TU) – Publish or perish? – alebo o etike 
publikovania výsledkov vedeckej práce
10:45 – 11:00 Diskusia
11:00 – 12:00 Obedová prestávka
12:00 – 16:00 Rokovanie v sekciách (jednotlivé kanály v MS Teams)
16:00 Závery, ukončenie konferencie

Podrobný program bude zaslaný pred konaním konferencie na Vašu e‑mailovú adresu, zároveň bude zverejnený na webovej stránke Pedagogickej fakulty TU (tu). Do tímu v prostredí MS Teams budeme účastníkov pozývať na základe uvedených mailových adries.

 


Dôležité informácie

Referáty doktorandov

Požadovaná je prezentácia v PowerPointe (max. 10 snímok, min. veľkosť písma 24) v trvaní max. 10 minút a následná diskusia s prítomnými školiteľmi k referátu tiež v trvaní max. 10 min. Referát doktoranda je potrebné transformovať aj do podoby príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom zborníku. Počet referujúcich je limitovaný, uprednostníme skôr prihlásených doktorandov.

Pokyny na spracovanie príspevku

Rozsah príspevku min. 3, max. 8 strán.

Videozáznam z prednášky Mgr. Ivana Ropovika, PhD.

ikonaPrezentácia k prednáške 9,48 MB (9,04 MiB), 18. 6. 2021

 

Videozáznam z prednášky prof. RNDr. Alfréda Trnku, PhD.

ikonaPrezentácia k prednáške 9,14 MB (8,72 MiB), 18. 6. 2021

 

obrázok

obrázok

Zvoľte informačnú súčasť tohto ročníka.