Juvenilia Paedagogica

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Študentská vedecká konferencia organizovaná Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

obrázok

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

     
obrázok obrázok obrázok
     

Vás pozýva na 13. ročník doktorandskej vedeckej konferencie

Juvenilia Paedagogica 2023

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

 

dňa 10. februára 2023

prezenčne na pôde PdF TU

&

on­‑line v prostredí MS Teams

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 13. ročník vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách, ktorá sa uskutoční 10. 2. 2023. Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác, ako aj poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Ostatný 12. ročník konferencie bol zameraný na rozmanité problémy výchovy a vzdelávania, ktoré vo svojich príspevkoch prezentovali doktorandi z univerzít na Slovensku, v Česku a Poľsku. Vystúpenia aktívnych účastníkov boli zavŕšené odbornou diskusiou, podnetmi a cennými pripomienkami zo strany prítomných vedeckých kapacít v oblasti pedagogického výskumu, ktoré majú nenahraditeľný prínos v príprave doktoranda na obhajobu dizertačného projektu či dizertačnej práce. Z konferencie zároveň vyšiel recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2022 v elektronickej podobe. Zborník i ďalšie materiály z predchádzajúcich ročníkov sú dostupné online: https://pdfweb.​truni.​sk/​katedry/​kps/​veda­‑vyskum?​juvenilia­‑paedagogica otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Podobný výstup bude nasledovať aj tentokrát v podobe recenzovaného zborníka Juvenilia Paedagogica 2023.

tomto ročníku opäť ponúkame možnosť vystúpiť doktorandom rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Forma priebehu konferencie bude prezenčne v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, avšak vzhľadom na medzinárodnú účasť bude po diskusii možná hybridná forma konferencie v online priestore (cez MS Teams).

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia pozvaných odborníkov zamerané na oblasť rezonujúcu v akademických kruhoch Otvorená veda o výchove a vzdelávaní.

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD.

prof. PhDr. Viktor LECHTA, PhD.

prof. PhDr. Rastislav NEMEC, PhD.

doc. PaedDr. Naďa BIZOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD.

doc. PaedDr. Martin DOJČÁR, PhD.

doc. PaedDr. Ľubica PREDANOCYOVÁ, PhD.

doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD.

 

Organizačný výbor konferencie

Mgr. Annamária ADAMČÍKOVÁ

Bc. Luigi ECKERT

Mgr. Evelýn JANEČKOVÁ

Mgr. Alexandra LENGYELOVÁ

Mgr. Romana MARTINCOVÁ, PhD.

Bc. Viktória PLÁNKOVÁ

Bc. Erika SOVÍKOVÁ

PhDr. Ivana ŠUHAJDOVÁ, PhD.

Bc. Michaela TEJBUSOVÁ

 

Organizačné pokyny

 

Konferenčný poplatok a realizácia platby:

 

Aktívny účastník 
(prezenčne):
20 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka, obed, občerstvenie)
Aktívny účastník 
(online):
15 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka)
Pasívny účastník 
(prezenčne aj online):
10 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka)

 
Poznámka:

  • Aktívnou účasťou sa myslí prezentácia vlastného príspevku v priestoroch PdF TU 10. 2. 2023 a následné zaslanie príspevku do 11. 3. 2023.
  • Pasívna účasť je informáciou pre organizátorov, že z Vašej strany nemáme očakávať zaslanie príspevku, môžete sa však plne zapojiť do akademickej diskusie.

 

Číslo účtu/IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1020080213 (povinný údaj)
Správa pre príjemcu: menopriezvisko účastníka.
Adresa peň. ústavu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava, Slovakia
Adresa príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava.

 

Chceli by sme Vás požiadať o zaslanie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku na e‑mailovú adresu adresa elektronickej pošty

 

Dôležité termíny

20. 1. 2023 prihlásenie sa cez registračný formulár dostupný na: 
Registračný formulár na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov (2023) so zameraním na metodologické aspekty pedagogického výskumu (google.com) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 
zaslanie abstraktu do zborníka abstraktov
30. 1. 2023 zaplatenie poplatku na vyššie uvedené číslo účtu
10. 2. 2023 konanie konferencie v čase od 9:00 hod.
11. 3. 2023 zaslanie finálnej verzie príspevku e‑mailom na adresa elektronickej pošty

 

Predbežný program konferencie 10. februára 2023

08:30 –⁠ 09:00 Registrácia účastníkov v priestoroch PdF TU a v prostredí MS Teams
09:00 –⁠ 09:15 Otvorenie konferencie s úvodným slovom doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. a prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD. (aula PdF)
09:15 –⁠ 09:45 Plenárne vystúpenie 1
09:45 –⁠ 10:00 Diskusia
10:15 –⁠ 10:45 Plenárne vystúpenie 2
10:45 –⁠ 11:00 Diskusia
11:00 –⁠ 12:00 Obedová prestávka
12:00 –⁠ 16:00 Rokovanie v sekciách (presun do jednotlivých miestností PdF)
16:00 Závery, ukončenie konferencie

 

Podrobný program bude zaslaný pred konaním konferencie na Vašu e‑mailovú adresu, zároveň bude zverejnený na webovej stránke Pedagogickej fakulty TU (dostupné na: https://pdfweb.​truni.​sk/​katedry/​kps/​veda­‑vyskum?​juvenilia­‑paedagogica otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Do tímu v prostredí MS Teams budeme účastníkov pozývať na základe uvedených e‑mailových adries.

 

Informácie k príspevkom:

 

Referáty doktorandov

Požadovaná je prezentácia v PowerPointe (max. 10 snímok, min. veľkosť písma 24) v trvaní max. 10 minút a následná diskusia s prítomnými oponentmi k referátu, rovnako v trvaní max. 10 min. Referát doktoranda je potrebné transformovať aj do podoby príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom zborníku. Počet referujúcich je limitovaný, uprednostníme skôr prihlásených doktorandov.

 

Pokyny na spracovanie príspevku

Rozsah príspevku min. 5, max. 15 normostrán.

Pozn.: Na správne spracovanie príspevku pripájame v prílohe pozvánky šablónu.

 

obrázok

obrázok

obrázok

 

ikonaProgram konferencie 719,70 kB (702,83 KiB), 8. 2. 2023

Videozáznam z prednášky prof. Mgr. Petra Halamu, PhD.

obrázok

obrázokobrázok

obrázok

 

ikonaZborník abstraktov 1,92 MB (1,83 MiB), 8. 2. 2023

ikonaZborník príspevkov 4,99 MB (4,76 MiB), 2. 8. 2023

Zvoľte informačnú súčasť tohto ročníka.