Juvenilia Paedagogica

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Študentská vedecká konferencia organizovaná Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

obrázok

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

     
obrázok obrázok obrázok
     

Vás pozývajú na desiaty ročník študentskej vedeckej konferencie

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky 
v konceptoch dizertačných prác doktorandov

 

dňa 7. februára 2020

v priestoroch

Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na desiaty ročník vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách. Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác a poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Minulý, deviaty, ročník konferencie bol zameraný na rozmanité problémy výchovy a vzdelávania, ktoré vo svojich príspevkoch prezentovali doktorandi z univerzít na Slovensku, v Česku a Poľsku. Vystúpenia aktívnych účastníkov boli zavŕšené odbornou diskusiou, podnetmi a cennými pripomienkami zo strany prítomných vedeckých kapacít v oblasti pedagogického výskumu, ktoré majú nenahraditeľný prínos v príprave doktoranda na obhajobu dizertačného projektu či dizertačnej práce. Z konferencie zároveň vyšiel recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2019 v elektronickej podobe. Podobný výstup bude nasledovať aj tentoraz.

V tomto ročníku ponúkame rovnakú možnosť pre doktorandov 1., 2. a 3. ročníka štúdia rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia odborníkov zamerané na súčasný stav humanitných vied a vied o výchove a vzdelávaní: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. a prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Touto cestou odporúčame všetkým zúčastneným doktorandom, aby včas informovali svojich školiteľov a prizvali ich k účasti na konferencii, pretože ich diskusia k prezentovaným témam kvalitatívne posunie odbornú úroveň stretnutia.

 

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. 
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. 
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. 
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. 
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

Organizačný výbor konferencie

Mgr. et Mgr. Jana Blusková 
Mgr. Romana Podmaníková 
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.

 

Organizačné pokyny

 

Konferenčný poplatok a realizácia platby

Aktívny účastník: 20 € (organizačné náklady, občerstvenie, vydanie zborníka)
Pasívny účastník: 10 € (organizačné náklady, občerstvenie)
Údaje platby: IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
  SWIFT: SUBASKBX
Adresa peňažného ústavu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava, Slovakia
Variabilný symbol: 1020080213 (variabilný symbol je povinný údaj)
  Do správy pre príjemcu prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka.
Úplná adresa príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava
  Pri registrácii požadujeme predloženie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku.

 

Dôležité termíny

20. 1. 2020 zaslanie návratky mailom adresa elektronickej pošty
20. 1. 2020 zaplatenie poplatku na účet
07. 2. 2020 konanie konferencie v čase od 9:00 h
28. 2. 2020 zaslanie finálnej verzie príspevku mailom na adresa elektronickej pošty

 

Referáty doktorandov

Požadovaná je prezentácia v PowerPointe (max. 10 snímok, min. veľkosť písma 24) v trvaní max. 10 minút a následná diskusia s prítomnými školiteľmi k referátu, tiež v trvaní max. 10 minút. Referát doktoranda je potrebné transformovať aj do podoby príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom zborníku. Počet referujúcich je limitovaný, uprednostníme skôr prihlásených doktorandov.


Pokyny na spracovanie príspevku

Rozsah príspevku min. 3, max. 8 strán. Okraje 2,5 cm bez zarovnávania pravého okraja, bez posúvania ľavého okraja odsekov, obrázky a tabuľky označiť a očíslovať.

Názov príspevku (Times New Roman, 14 pt, všetky písmená veľké, tučné, jednoduché riadkovanie).

Meno a priezvisko bez titulov (Times New Roman, 12 pt, normálne, jednoduché riadkovanie).

Abstrakt (max. 10 riadkov, Times New Roman, 12 pt, normálne, jednoduché riadkovanie).

Text príspevku (Times New Roman, 12 pt, normálne, jednoduché riadkovanie).

Forma citovania – norma ISO 690, citácie v texte (autor, rok vydania, prípadne strana). Nepoužívajte odkazy pod čiarou a iné spôsoby.

Literatúra – vzor:

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. 2010. Inkluzívní vzdělávání. Praha : Grada, 217 s. ISBN 978­‑80­‑247­‑3070­‑7.

Autor: titul, meno a priezvisko, adresa pracoviska, e‑mailový kontakt.

obrázok

Zvukový záznam z prednášky prof. PhDr. Anny Hogenovej, CSc.

Videozáznam z prednášky prof. PhDr. Anny Hogenovej, CSc.

obrázok

obrázok

Zvoľte informačnú súčasť tohto ročníka.