Juvenilia Paedagogica

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Študentská vedecká konferencia organizovaná Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

obrázok

ikona(vyššie rozlíšenie) 58,20 kB (56,84 KiB), 3. 12. 2021

obrázok

ikona(vyššie rozlíšenie) 207,22 kB (202,37 KiB), 3. 12. 2021

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

     
obrázok obrázok obrázok
     

 

Vás pozýva na 12. ročník doktorandskej vedeckej konferencie

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

 

dňa 11. februára 2022

(predbežne) hybridnou formou:

prezenčne na pôde PdF TU

&

on­‑line v prostredí MS Teams 
(podľa aktuálnej epidemiologickej situácie)

 
  

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na 12. ročník vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách, ktorá sa uskutoční 11. 2. 2022. Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác, ako aj poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Posledný 11. ročník konferencie bol zameraný na rozmanité problémy výchovy a vzdelávania, ktoré vo svojich príspevkoch prezentovali doktorandi z univerzít na Slovensku, v Česku a Poľsku. Vystúpenia aktívnych účastníkov boli zavŕšené odbornou diskusiou, podnetmi a cennými pripomienkami zo strany prítomných vedeckých kapacít v oblasti pedagogického výskumu, ktoré majú nenahraditeľný prínos v príprave doktoranda na obhajobu dizertačného projektu či dizertačnej práce. Z konferencie zároveň vyšiel recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2021 v elektronickej podobe. Podobný výstup bude nasledovať aj tentokrát v podobe recenzovaného zborníkaJuvenilia Paedagogica 2022.

V tomto ročníku opäť ponúkame možnosť vystúpiť doktorandom rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Forma priebehu konferencie bude aktualizovaná vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v čase konania konferencie: aktuálne plánujeme hybridnú formu konferencie (t. j. prezenčne v priestoroch PdF TU a súčasne online v MS Teams), avšak rátame aj s úplným presunom do online priestoru.

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia odborníkov: prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc.prof. PhDr. Branislava Pupalu, CSc., zamerané na oblasť rezonujúcu v akademických kruhoch i na úrovni regionálneho školstva – školskú politiku a jej zmeny.

 

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.

doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

Organizačný výbor konferencie

Mgr. Alexandra Lengyelová

Mgr. Romana Martincová

Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová

Mgr. Elsheba Akinyi

Mgr. Peter Jendryščík

PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.

 

Organizačné pokyny

 

Konferenčný poplatok a realizácia platby:

Aktívny účastník: 15 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka)
Pasívny účastník: zdarma
Poznámky:
  • Aktívnou účasťou sa myslí prezentácia vlastného príspevku v priestoroch PdF TU / v prostredí MS Teams 11. 2. 2022 a následné zaslanie príspevku do 11. 3. 2022.
  • Pasívna účasť je informáciou pre organizátorov, že z Vašej strany nemáme očakávať zaslanie príspevku, môžete sa však plne zapojiť do akademickej diskusie.
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1020080213 (povinný údaj)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka
Adresa peňažného ústavu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava, Slovakia
Adresa príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava

  
Chceli by sme Vás požiadať o zaslanie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku na e‑mailovú adresu adresa elektronickej pošty 
 

Dôležité termíny

30. 1. 2022 prihlásenie sa cez registračný formulár dostupný na: https://forms.​gle/​ZJ3hgA7nSt9dgd4S8 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
30. 1. 2022 zaplatenie poplatku na vyššie uvedené číslo účtu
11. 2. 2022 konanie konferencie v čase od 9:00 hod.
11. 3. 2022 zaslanie finálnej verzie príspevku e‑mailom na adresa elektronickej pošty

 

Predbežný program konferencie 11. februára 2022

08:45 – 09:00 Registrácia účastníkov v priestoroch PdF TU a v prostredí MS Teams
09:00 – 09:15 Otvorenie konferencie s úvodným slovom doc. Ing. Viery Peterkovej, PhD. a prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD. (Aula PdF / MS Teams, kanál 1)
09:15 – 09:45 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (PedF UK v Praze) – Legitimizace vzdělávací politiky mezi výzkumem, experty a politiky
09:45 – 10:00 Diskusia
10:15 – 10:45 Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. (PdF TU v Trnave) – Kurikulárna reforma ako nočná mora školskej politiky
10:45 – 11:00 Diskusia
11:00 – 12:00 Obedová prestávka
12:00 – 16:00 Rokovanie v sekciách (presun do jednotlivých kanálov v MS Teams / miestností PdF)
16:00 Závery, ukončenie konferencie

Podrobný program bude zaslaný pred konaním konferencie na Vašu e‑mailovú adresu, zároveň bude zverejnený na webovej stránke Pedagogickej fakulty TU (dostupné tu). Do tímu v prostredí MS Teams budeme účastníkov pozývať na základe uvedených e‑mailových adries.

 


Informácie k príspevkom

Referáty doktorandov

Požadovaná je prezentácia v PowerPointe (max. 10 snímok, min. veľkosť písma 24) v trvaní max. 10 minút a následná diskusia s prítomnými oponentmi k referátu, rovnako v trvaní max. 10 min. Referát doktoranda je potrebné transformovať aj do podoby príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom zborníku. Počet referujúcich je limitovaný, uprednostníme skôr prihlásených doktorandov.

Pokyny na spracovanie príspevku

Rozsah príspevku min. 3, max. 8 strán.

Videozáznam z prednášky prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc.

Videozáznam z prednášky prof. PhDr. Branislava Pupalu, CSc.

obrázok

ikona(vyššie rozlíšenie) 6,68 MB (6,37 MiB), 27. 1. 2022

obrázok

ikona(vyššie rozlíšenie) 19,62 MB (18,71 MiB), 27. 1. 2022

obrázok

ikona(vyššie rozlíšenie) 8,68 MB (8,28 MiB), 27. 1. 2022

Zvoľte informačnú súčasť tohto ročníka.