Predhovor

Vážení čitatelia vedeckého časopisu Scientia et Eruditio, predstavujeme vám nové periodikum, ktoré vychádza na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Časopis, ktorý sa k vám dostáva, je nový, nezačína však „na zelenej lúke.“ Scientia et Eruditio je akýmsi pokračovaním periodickej publikácie Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, ktorá vychádzala každoročne ako zborník vedeckých a odborných prác od roku 1997 do roku 2016. Po dvadsiatich ročníkoch vydávania fakultného zborníka sme sa rozhodli prejsť na formát plnohodnotného časopisu so zachovaním pôvodného rozdelenia na tri sekcie: pedagogickú, filologickú a prírodovednú. Časopis má podľa tohto delenia tri čísla za rok, pričom každé z jednotlivých čísel sa venuje jednej z uvedených sekcií (bližšie informácie nájdete v pokynoch pre prispievateľov alebo na stránke o časopise otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)‍). Sekcie tematicky pokrývajú vedecký a akademický záujem fakultných pracovísk, osobitne tých, na ktorých sa uskutočňujú doktorandské študijné programy.

Kým tri sekcie nového časopisu poukazujú na jeho obsahovú šírku, v samotnom názve sú ukryté princípy jeho vnútornej dynamiky. Pojmy scientia et eruditio, čiže vedavzdelanosť, tvoria dva základné a dopĺňajúce sa piliere. Na jednej strane bude časopis prezentovať vedecké texty, pričom akademická veda, ktorú pestujeme na pedagogickej fakulte, chce spĺňať rigorózne požiadavky vedeckosti, vrátane podmienok, aké si kladú prírodné vedy. Tento vedecký aspekt tvorí vzhľadom na rozmanitosť vedeckých prístupov a metód diferencujúci princíp časopisu. No súčasne sa táto veda prepája so vzdelanímvzdelávaním, pričom sa orientuje aj na spoluprácu so študentmi, potenciálnymi diseminátormi poznania a budúcimi šíriteľmi mravných hodnôt. Druhá časť názvu, pojem eruditio, čiže vzdelanosť, kultivovanosť takto vyjadruje zjednocujúci princíp, identifikačnú značku, ktorú si chce náš časopis v sebe zachovať napriek vedeckej diferencovanosti. Aj čiastkové vedecké analýzy, ktoré vychádzajú v podobe štúdií a bádateľských správ, sú v časopise zastrešené široko poňatou misiou osvety, vzdelávacej a edukačnej praxe, vplývania na odborné a ľudské formovanie mladého človeka. V súzvuku s humboldtovskými ideálmi sme presvedčení, že nie je možné kvalitne vzdelávať bez vlastného vedeckovýskumného angažovania sa, a zároveň naopak, vedecké bádanie nachádza svoj prirodzený habitat v prostredí pravidelnej vzdelávacej práce. Náš časopis by chcel spájať obidva aspekty tejto misie.

Podobne ako v predchádzajúcom periodiku, na ktoré nadväzujeme, je tento časopis určený predovšetkým pre doktorandov, postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Poskytuje priestor na publikovanie čiastkových výstupov, umožňuje získať autorskú prax, orientuje záznamy z ich skúmaní na vyššiu kvalitu. To však iste neznamená, že publikačná platforma časopisu vylučuje príspevky aj starších a skúsenejších kolegýň a kolegov.

Naša sekcia (pedagogika a vedy o výchove), ktorá napĺňa obsah druhého čísla v ročníku, zahŕňa teoretické štúdie, výstupy empirických výskumov, recenzie, správy o bádaniach, projektoch a konferenciách, oznamy. Vytvára priestor na publikovanie v celej šírke problematík súvisiacich so vzdelávaním, výučbou, didaktikou, učiteľstvom, ale aj s pedagogickými otázkami, ktoré s učiteľskou praxou nemusia bezprostredne súvisieť. Bude sa zaujímať o oblasti všeobecnej didaktiky, odborovej didaktiky, školskej a pedagogickej psychológie, sociálnej pedagogiky, andragogiky, geragogiky, inklúzie, dejín pedagogiky a edukácie, pedagogiky voľného času a animácie, filozofie výchovy, teórie výchovy a vzdelávania, manažmentu vzdelávacích a výchovných zariadení, sociológie detstva, pedagogickej a edukačnej antropológie a všetkých disciplín, ktoré majú súvis s výchovou a vzdelávaním. Každý ponúknutý príspevok prechádza anonymným recenzným konaním (blind review).

 

Prvé vydanie druhého čísla je svojím rozsahom skromné, pričom zahŕňa päť štúdií, jednu recenziu a niekoľko správ. Tematicky sú príspevky rôznorodé. Týkajú sa geragogiky (Edukační strategie sester zaměřených na pacienty v seniorském věku), dejín školstva (Warsaw Rabbinic School in the Public Education Board minutes dated between 1845 – 1850), vývinovej psychológie (Pokus o rámcovanie hudobného vkusu v ontogenéze človeka), inkluzívnej edukácie (Výskumné zistenia z oblasti znalostí majoritnej spoločnosti na Slovensku o inklúzii a inkluzívnej edukácii), a teórie rodičovstva (Filozoficko-právny a etický pohľad na rodičovské práva a povinnosti. Reflexia podnetov od vybraných autorov).

 

Veríme, že v duchu vyššie napísaného, bude nové číslo časopisu nielen vedeckým prínosom, ale nájde odozvu aj v procesoch vzdelávania budúcich učiteľov, či vychovávateľov.

 

Nášmu časopisu prajeme veľa dobrých autorov, tvorivosti, nápaditosti, dôslednosti, spokojných čitateľov a ďalších minimálne dvadsať rokov aktívneho života…

 

Andrej Rajský, Marek Wiesenganger

 

Návrat na obsah 
 

Edukační strategie sester zaměřených na pacienty v seniorském věku

Education Strategies of Nurses Aimed at Patients at Senior Age

Petra Kaduchová

Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Abstract: The paper is focused on the education and the education process in senior patients within the nursing care. This text, based on theoretical points, will introduce partial outcomes of the quantitative research carried out during the survey fellowship in the Slovak Republic. The respondents were the nurses working at standard wards in hospitals. One of the goals of the paper is to point out at the significance of quality preparation and cultivation of an educating nurse towards a senior patient with the use of both theoretical background and outcomes of the research mentioned above. The aim of the paper is also to emphasise the necessity to respect the specificities of the education of senior patients and this is a point to stop and think about the discussed topic.

Keywords: senior, education, education process, nursing care, nurse – educator, specificities of education of senior patients.

ISSN: 2585­‑8556     Typ zdroja: časopis
Typ dokumentu: článok Jazyk príspevku: čeština
Úplný text príspevku: ikonaprevziať článok, veľkosť súboru: 1,03 MB (1006,87 KiB)
Strany: 1–15     Ďalšie vydavateľské údaje.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​2/​1­‑15 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Návrat na obsah 
 

Warsaw Rabbinic School in the Public Education Board minutes dated between 1845 – 1850

Ewa Kula

The Jan Kochanowski University, Kielce

Abstract: The Public Education Board functioned between 1833 – 1867 as the main educational institution of the Kingdom of Poland. Significant part of the protocols was devoted to: occupational decisions related to employment in schools, transfers, teachers’ further education and training, granting leaves, remunerations and retributions of education workers. Such decisions on the issues mentioned concerned the Rabbinic School as well. It was operating in Warsaw in the years 1826 – 1863. It was public and its program included general subjects in addition to the Judaic teachings. The institution was subordinated to the curator of the Warsaw Academic Committee and founded from the Jewish taxes. Polish was the teaching language in there.

Keywords: Kingdom of Poland, Public Education Board, secondary schools, Warsaw Rabbinic School, education management.

ISSN: 2585­‑8556     Typ zdroja: časopis
Typ dokumentu: článok Jazyk príspevku: angličtina
Úplný text príspevku: ikonaprevziať článok, veľkosť súboru: 644,90 kB (629,78 KiB)
Strany: 16–27     Ďalšie vydavateľské údaje.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​2/​16­‑27 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Návrat na obsah 
 

Pokus o rámcovanie hudobného vkusu v ontogenéze človeka

Attempt to Framing of Musical Taste in Human Ontogenesis

Peter Kusý

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Abstract: Theoretical contribution describes musical taste as part of a musical biography of the man. Formation of musical taste is briefly described from early childhood to the old age from the psychology of music point of view. The contribution is so basic theoretical background for further research activities in this topic.

Keywords: musical taste; music preference, musical development.

ISSN: 2585­‑8556     Typ zdroja: časopis
Typ dokumentu: článok Jazyk príspevku: slovenčina
Úplný text príspevku: ikonaprevziať článok, veľkosť súboru: 661,48 kB (645,97 KiB)
Strany: 28–39     Ďalšie vydavateľské údaje.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​2/​28­‑39 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Návrat na obsah 
 

Filozoficko-právny a etický pohľad na rodičovské práva a povinnosti. Reflexia podnetov od vybraných autorov

Philosophic-legal and Ethical View of Parental Rights and Obligations. Reflection of Initiatives from Selected Authors

Adriána Pagáčová

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Abstract: Human rights are part of human life. Human obligations are necessarily linked to human rights. There are currently several kinds of human rights and obligations. The study focuses on a group of parental rights and obligations from a philosophical, legal and ethical point of view. Firstly, it reflects parental rights from the point of view of the legal framework in our legislation and then focuses on the origin and existence of parental rights and obligations in terms of different theories of selected authors. In the end, the author gives an assessment of the examined problem.

Keywords: family, parental rights, parental obligations, foster care, philosophical theories.

ISSN: 2585­‑8556     Typ zdroja: časopis
Typ dokumentu: článok Jazyk príspevku: slovenčina
Úplný text príspevku: ikonaprevziať článok, veľkosť súboru: 801,43 kB (782,65 KiB)
Strany: 40–55     Ďalšie vydavateľské údaje.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​2/​40­‑55 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Návrat na obsah 
 

Znalosti majoritnej spoločnosti na Slovensku o inklúzii a inkluzívnej edukácii

Slovak Majority Society Knowledge on Inclusion and Inclusive Education

Ivana Šuhajdová

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Abstract: Our paper shows partial findings in research, which was aimed on opinion of Slovak majority society on inclusive education. The partial research objective, what knowledge about inclusion and inclusive education majority society have in Slovakia, is presented in our text. These findings give notice that the majority society are not well informed about basic terminology connected with inclusion in Slovakia.

Keywords: inclusion, inclusive education, disability, Slovakia, majority, research.

ISSN: 2585­‑8556     Typ zdroja: časopis
Typ dokumentu: článok Jazyk príspevku: slovenčina
Úplný text príspevku: ikonaprevziať článok, veľkosť súboru: 955,19 kB (932,80 KiB)
Strany: 56–64     Ďalšie vydavateľské údaje.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​2/​56­‑64 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Návrat na obsah 
 

Recenzia

Bögge, Benedikt: Geragogik. Wie weit kann Bildung im Alter gehen? Hamburg : Diplomica Verlag, 2009. 131 s. ISBN 978­‑3­‑8366­‑7938­‑1.

Jana Blusková

ISSN: 2585­‑8556     Typ zdroja: časopis
Typ dokumentu: recenzia Jazyk príspevku: slovenčina
Úplný text príspevku: ikonaprevziať recenziu, veľkosť súboru: 562,48 kB (549,30 KiB)
Strany: 65–67     Ďalšie vydavateľské údaje.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​2/​65­‑67 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Návrat na obsah 
 

Vitálna škola: čo potrebujú súčasné školy na ďalší rozvoj?

Martin Brestovanský

ISSN: 2585­‑8556     Typ zdroja: časopis
Typ dokumentu: správa Jazyk príspevku: slovenčina
Úplný text príspevku: ikonaprevziať správu, veľkosť súboru: 442,07 kB (431,71 KiB)
Strany: 68–70     Ďalšie vydavateľské údaje.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​2/​68­‑70 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Návrat na obsah 
 

Správa z doktorandskej konferencie

Terézia Katrincová

ISSN: 2585­‑8556     Typ zdroja: časopis
Typ dokumentu: správa Jazyk príspevku: slovenčina
Úplný text príspevku: ikonaprevziať správu, veľkosť súboru: 423,84 kB (413,91 KiB)
Strany: 71–72     Ďalšie vydavateľské údaje.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​2/​71­‑72 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Návrat na obsah 
 

Pedagogické myslenie na Slovensku po 2. svetovej vojne

Andrej Rajský

ISSN: 2585­‑8556     Typ zdroja: časopis
Typ dokumentu: správa Jazyk príspevku: slovenčina
Úplný text príspevku: ikonaprevziať správu, veľkosť súboru: 434,83 kB (424,64 KiB)
Strany: 73–74     Ďalšie vydavateľské údaje.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​2/​73­‑74 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Návrat na obsah