Časopis Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Scientia et Eruditio

Pokyny na tvorbu príspevkov

Príspevky posielajte elektronicky ako prílohu vo formáte .doc alebo .docx. Názov súboru uvádzajte v podobe priezviska prvého autora a prvých troch slov názvu príspevku bez diakritiky, príklad: prokop­‑velkost­‑samic­‑modliviek.docx.

Príspevky posielajte na e‑mailové adresy redaktorov, podľa zamerania čísla časopisu:

Číslo Odborné zameranie E‑mail redaktora
Prvé Prírodné vedy adresa elektronickej pošty
Druhé Pedagogika, vedy o výchove a vzdelávaní adresa elektronickej pošty 
adresa elektronickej pošty
Tretie Filológia – slovenská jazykoveda a literatúra adresa elektronickej pošty
Filológia – jazykoveda a literatúra moderných cudzích jazykov adresa elektronickej pošty

Termíny odovzdávania príspevkov a zverejňovania jednotlivých čísiel:

Opis Termín
Odovzdávanie príspevkov do prvého čísla časopisu (prírodné vedy) február
Zverejnenia prvého čísla časopisu apríl
Odovzdávanie príspevkov do druhého čísla časopisu (pedagogika) júl
Zverejnenie druhého čísla september
Odovzdávanie príspevkov do tretieho čísla časopisu (filológia) október
Zverejnenie tretieho čísla december

Všeobecné pokyny

Počet strán na príspevok (jedna normostrana obsahuje 1 800 znakov vrátane medzier) vrátane obrázkov, grafov, tabuliek, schém, príloh a literatúry:

 • teoretické a empirické štúdie: 6 – 15 normostrán,
 • recenzie a správy: 1 – 3 normostrany.

Technické detaily textu príspevku

 • Použite textový procesor Microsoft Word.
 • Veľkosť strany vo A4, na výšku, všetky okraje: 2,5 cm.
 • Stránkovanie nie je potrebné vkladať.
 • Písmo: Cambria 11 pt.
 • Riadkovanie: násobky 1,15.
 • Medzi odsekmi nevynechávajte riadok, všetky medzery (vrátane nadpisov) sú definované v šablóne v bodoch.
 • Na začiatok odseku nevkladajte tabulátory ani medzery.
 • Nezvýrazňujte text farebne alebo podčiarkovaním, ale tučným písmom alebo kurzívou.
 • Nepoužívajte  r i e d e n i e  textu medzerami (ani tabulátormi), na zvýraznenie textu používajte vstavané štýly Výrazný (Silný – pomenovanie závisí od vnútorných pravidiel MS Wordu) alebo Zvýraznenie.
 • Obrázky, tabuľky a grafy očíslujte a pomenujte, pričom každý útvar odlíšte menovkou a číslujte ich samostatne (na konci každého názvu/​popisu útvaru je bodka, resp. otáznik, či výkričník), napríklad:
 • Obrázok 1: Samica modlivky zelenej.
 • Tabuľka 1: Viacnásobná regresia.
 • Graf 1: Súvislosť medzi dĺžkou pronóta a reakčným časom.
 • Číslo a názov (popis) tabuľky umiestnite nad tabuľku, číslo a popis obrázka/​grafu umiestnite pod obrázok/​graf.
 • Schémy, grafy a obrazové podklady podobného charakteru odporúčame vytvárať ako kreslený/​vložený objekt v Microsoft Worde alebo dodávať vo vektorovom formáte kompatibilnom s Microsoft Wordom (napríklad WMF).
 • Obrázky, najmä fotografie, posielajte v dostatočnej kvalite.
 • Za jazykovú a štylistickú úpravu príspevkov zodpovedajú autori.

(Odporúčanie: Ak píšete alebo vkladáte text v inom jazyku, nastavte textu správny jazyk korektúry alebo (aspoň) vypnite automatické opravy (ktoré spravidla urobia viac škôd, než úžitku). Kritické to je najmä pri písaní českého textu s nastavenou slovenčinou a naopak, lebo korektúra automaticky „opraví“ mnohé správne zapísané slová.)

Odkazovanie (citácie) v texte príspevku

 • Parafrázovanie (porov. Prokop, 2015, s. 26).
 • Priama citácia (Prokop, 2015, s. 26).
 • Odkaz na zdroj ako na celok (Prokop, 2015).
 • V prípade spoluautorstva dvoch alebo troch autorov treba v zátvorke uviesť všetky priezviská oddelené čiarkou (Prokop, Fančovičová, 2015).
 • V prípade spoluautorstva štyroch alebo viacerých autorov sa za priezviskom prvého autora uvedie skratka „et al.“ (Prokop et al., 2015).
 • Pri uvádzaní viacerých diel viacerých autorov treba diela usporiadať podľa abecedného poradia priezvisk autorov (prípadne podľa roku vydania) a oddeliť ich bodkočiarkou (Fančovičová, Prokop, 2015; Prokop, 2010, 2015).
 • Používať poznámky pod čiarou je možné v prípade doplnenia základného textu – pri citovaní sa používajú rovnaké pravidlá ako pri citovaní v texte.

Pokyny na usporiadanie príspevku (teoretické a empirické štúdie)

Prosíme autorov, aby použili ikonapriložené šablóny a aby v nej dodržali použitie definovaných štýlov. Ak nie ste dostatočne oboznámení s problematikou kaskádových štýlov v prostredí procesora Microsoft Word, ideálnym spôsobom na správne vytvorenie príspevku je vkladanie textu bez formátovania priamo do šablóny (nadpis na miesto nadpisu, abstrakt do abstraktu, odseky, obrázky, grafy… rozmnožiť v šablóne podľa potreby a vložiť text popisov a odsekov bez formátovania do nich – obrázky a iné objekty tiež vkladať s pomocou položky Prilepiť ako…, prípadne vložiť priamo ako súbor z pevného disku).

Forma zápisu použitej literatúry

Zoznam použitej literatúry upravte takto:

 • zoznam literatúry je potrebné zoradiť v abecednom poradí podľa priezviska autora, bez ohľadu na kategóriu použitého prameňa (monografia, článok v časopise atď.),
 • v prípade odkazovania sa na viaceré diela jedného autora je potrebné zoradiť ich podľa roku vydania; ak jeden autor vydal v tom istom roku viaceré diela, treba za rok uviesť písmená a, b, c atď., pričom poradie sa určuje abecedne podľa názvu diela.
 • ak sú dvaja až štyria autori, oddeľujú sa pomlčkou; ak je viac autorov ako štyria, uvedie sa prvý autor a skratka et al.,
 • v prípade odkazovania sa na kolektívnu monografiu alebo zborník sa za menom editora/​zostavovateľa uvádza ed., ak ide o jedného editora/​zostavovateľa alebo eds., ak ide o viacerých editorov/​zostavovateľov.
 • Uvádzať je dovolené iba literatúru uvedenú (citovanú) v texte príspevku.
 • Záväzná je norma STN ISO 690.
 • Použite písmo: Cambria 9 pt (normálne) a zarovnanie textu doľava.
 • Každý autor je povinný overiť, či jestvuje a doplniť identifikátor DOI ku každému použitému zdroju.
 • Záväzný tvar DOI je: https://doi.org/10.«prefix»/«sufix», príklad: https://doi.org/10.31262/2585­‑8556/2019/3/1/1­‑9
  Podrobnosti nájdete na adrese https://www.​crossref.​org/​display­‑guidelines/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (v anglickom jazyku).

Pri uvádzaní literatúry odporúčame (ale nevyžadujeme) používať celé krstné meno (ak je známe).

Citácie on­‑line zdrojov musia povinne obsahovať dátum posledného prístupu. Príklad: [citované 15. júla 2017].

Prípony anglických radových čísloviek (1st, 2nd, 3rd, 4th…) sa nepíšu ako horné indexy, ale v riadku.

Vzorový zápis použitej literatúry

Knihy/monografie

Walker, Ian. 2013. Výzkumné metody a statistika. 1. vyd. Praha : Grada. ISBN 978­‑80­‑247­‑3920­‑5.

Kariková, Soňa – Šimegová, Miroslava. 2009. Šikanovanie na stredných školách v Slovenskej republike. Opole : Uniwersytet Opolski. ISBN 978­‑83­‑926832­‑7­‑8.

Lechta, Viktor – Kudláčová, Blanka, eds. 2013. Reflection of inclusive education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields. Frankfurt a. Main : Peter Lang Publishing. ISBN 978­‑3­‑631­‑64835­‑3.

Speight, James G. 2005. Lange’s Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw­‑Hill [citované 10. júna 2009]. ISBN 978­‑1­‑60119­‑261­‑5. Dostupné na: ⟨http://www.​knovel.​com/​web/​portal/​basic_​search/​display?_​EXT_​KNOVEL_​DISPLAY_​bookid=​1347&_​EXT_​KNOVEL_​DISPLAY_​fromSearch=​true&_​EXT_​KNOVEL_​DISPLAY_​searchType=​basic⟩.

Článok v časopise

Pokrivčáková, Silvia. 2014. Code­‑switching ako lingvodidaktický fenomén = Code/switching as a phenomenon of language pedagogy. In XLinguae. Vol. 7, no. 2, pp. 61–74. ISSN 1337­‑8384.

Šarkan, Martin – Nemec, Rastislav. 2010. Humanistic Paradigms of Education in the Postmodern Vision. In Journal of Pedagogy. Vol. 1, no. 2, pp. 99–119. ISSN 1338­‑1563.

Koťa, Jaroslav – Strouhal, Martin. 2017. Kontroverze humanismu a jeho dědictví v sociálních vědách a v pedagogice. In e‑Pedagogium. [online]. Roč. 2017, č. 1, s. 25–34 [citované 15. júla 2017]. ISSN 1213­‑7499. Dostupné na: ⟨http://old.​pdf.​upol.​cz/​fileadmin/​user_upload/​PdF/​e‑pedagogium/​2017/​e‑Pedagogium_1­‑2017online.​pdf⟩.

Kapitoly v monografiách a zborníkoch

Rajský, Andrej. 2010. Európa – východiskové črty a charakteristiky. Ideál a ideály európskeho človeka v procese dejín vlastného sebanazerania. In Kudláčová, Blanka, ed. Európske pedagogické myslenie (od antiky po modernu). Bratislava : Typi Universitstis Tyrnaviensis/Veda. S. 12–19. ISBN 978­‑80­‑8082­‑297­‑2.