Dátum: 3. 12. 2014, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 1. 7. 2015, pred niekoľkými rokmi

Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 20. 11. 2014, č. VR_12641­‑2014
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.4 pedagogika
Názov habilitačnej práce: Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí
Názov habilitačnej prednášky: Emancipační a instrumentální přístup jako komplementární paradigmata environmentální výchovy

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1994 – FF UK Praha, pedagogická kvalifikace (souběžné doplňující studium)

1996 – FF UK Praha, informační studia a knihovnictví

2001 – FF UK Praha, informační věda (doktorandské studium, udělení titulu Ph.D.)

2002 – FF UK Praha, informační věda, udělení titulu PhDr.

Ďalšie vzdelávanie

1995 – instruktor pro pobyt v přírodě, Česká cesta

1993 – Výchova k systémovému myšlení

2008 – Earth education workshop

2010 – Earthkeepers workshop for leaders

Priebeh zamestnaní
2013 – Masarykova univerzita Brno odborný asistent
2002 – Technická univerzita v Liberci odborný asistent
1996 – 2010 Vyšší odborná škola informačních služeb učitel
1996 – 2000 BEZK vedoucí vzdělávacího projektu
1993 – 2000 Brontosaurus Praha 7 koordinátor environmentální výchovy
1996 – 1998 Střední odborná knihovnická škola učitel
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií:

 • výuka kurzů environmentální výchova, environmentální programy,
 • vedení diplomových prací (2 obhájené, 4 vedené),
 • konzultant doktorandské práce,
 • člen zkušební komise SZZ.

 

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně­‑humanitní a pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie:

 • aktuálně: výuka předmětů prožitková pedagogika, environmentální výchova, práce se skupinami, úvod do pedagogického výzkumu, úvod do vysokoškolského studia, úvodní soustředění, kurz globální výchovy, moderní společenské hry,
 • v minulosti: výuka předmětů sociální a osobnostní výchova, didaktická technika, globální výchova, globální problémy,
 • vedení bakalářských prací (za posledních pět let 47 vedených prací, z toho 36 obhájených, 11 vedených),
 • vedení diplomových prací (2 obhájené),
 • organizační funkce: založení a odborná garance oboru pedagogika volného času (2007 – 2010), vedení oboru doplňující pedagogické studium (2003 – 2005), zpracování akreditačních materiálů na obor pedagogika volného času, zástupce vedoucího katedry (2003 – 2006), členství v komisích na SZZ z oborů pedagogika, vychovatelství.

 

Univerzita Karlova v Praze:

 • konzultant doktorandské práce.
Odborné alebo umelecké zameranie Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globální výchova, prožitková pedagogika
Údaje o publikačnej činnosti, vrátane citácií a ohlasov

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá
 1. Monografie
 • AAB Činčera, J. (2013). Střediska ekologické výchovy mezi teorií a praxí. Praha : BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita. 271 s. (12 AH)
 • AAB Činčera, J. (2013). Environmentální výchova. Efektivní strategie. Praha : BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita. 127 s. (5 AH)
 • AAB Činčera, J. (2007). Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. Brno : PAIDO. 116 s. (5 AH)

 

 1. Učebnice
 • BCB Šimonová P., Činčera J., Jančaříková K., & Volfová A. (2013). Ekologická a environmentální výchova. Plzeň : FRAUS. 96 s. (25 %; 1 AH)

 

 1. Skripta
 • BCI Činčera, J. (2011). Environmentální výchova pro učitele. Liberec : Technická univerzita, 2011. Dostupné na https://elearning.​fp.​tul.​cz/​mod/​page/​view.​php?​id=​9140 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (3 AH)
 • BCI Činčera, J., Klápště, P., & Maier, K. (2005). Hry a výchova k občanské společnosti. Praha : BEZK. 97 s. (60 %; 3 AH)
 • BCI Caha, M., & Činčera, J. (2005). Výchova a budoucnost. Hry a techniky o životním prostředí a společnosti. Brno : PAIDO. 167 s. (50 %; 4 AH)
 • BCI Činčera, J. (2002). Informační etika. Brno : Masarykova univerzita. 81 s. (4 AH)
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu 36 zahraniční a 1 domácí Web of Science a Scopus, 1 domácí, 3 zahraniční a 26 domácí ostatní, dohromady 66 evidovaných citací.
Členovia habilitačnej komisie

predseda:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
študijný odbor: pedagogika

členovia:

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. 
pracovisko: Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity Brno – zahraničný odborník 
študijný odbor: pedagogika

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 
pracovisko: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe – zahraničný odborník 
študijný odbor: didaktika geológie a biológie na ZŠ a SŠ

Oponenti

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. 
pracovisko: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity Brno – zahraničný odborník 
študijný odbor: pedagogika

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. 
pracovisko: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
študijný odbor: pedagogika

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 
pracovisko: Pedagogická fakulta univerzity Hradec Králové – zahraničný odborník 
študijný odbor: odborová didaktika

Oponentské posudky
 • ikonaPríloha č. 2a 52,16 kB (50,94 KiB), 5. 5. 2015 – prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 • ikonaPríloha č. 2b 209,84 kB (204,92 KiB), 5. 5. 2015 – doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
 • ikonaPríloha č. 2c 288,71 kB (281,95 KiB), 5. 5. 2015 – doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Návrh habilitačnej komisie
Rozhodnutie vedeckej rady PdF TU v Trnave
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady PdF TU v Trnave
Dátum a dôvod skončenia habili­tač­ného konania 17. 9. 2015 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 129,51 kB (126,48 KiB), 25. 9. 2015