Dátum: 29. 10. 2021, pred tromi rokmi

Inauguračné konanie uchádzača: doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie: 18. 10. 2021, VR­‑6063­‑2021
Inauguračné konanie v odbore: pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Pedagogická praxis v optike filozofických počiatkov. „Veci ľudské“ verzus externé záujmy

Údaje z profesijného životopisu uchádzača:

Meno a priezvisko doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Rok narodenia 1974
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast
1995 Universita Pontificia Salesiana di Roma, Facolta di Filosofia, Rím (Taliansko), filozofia (Bc.)
2000 TU v Trnave, Filozofická fakulta, systematická filozofia (Mgr.)
2006 TU v Trnave, Filozofická fakulta, systematická filozofia (PhD.)
2009 TU v Trnave, Filozofická fakulta, systematická filozofia (PhDr.)
2009 UKF v Nitre, Filozofická fakulta, etika (doc.)
Ďalšie vzdelávanie
1997 – 1998 Universita Pontificia Salesiana di Roma, Saint Paul’s College, Cremisan – Bethlehem, Izrael (teológia, semestrálny študijný pobyt)
1999 Jazyková škola Palisády, Bratislava, štátna skúška z talianskeho jazyka
2000 TU v Trnave, Pedagogická fakulta, štátna skúška z pedagogiky (DPŠ)
2006 MS SR, UK Bratislava, Filozofická fakulta, znalecké skúšky na získanie oprávnenia súdneho prekladateľa a tlmočníka TJ
Priebeh zamestnaní
1995 – 1997 učiteľ všeobecnovzdel. predmetov, vychovávateľ, Gymnázium Jána Bosca Šaštín, domov mládeže
1996 – 1997 redaktor, prekladateľ, Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava
2003 – 2005 odborný asistent, STU Bratislava Materiálovo­‑technologická fakulta v Trnave
2005 – 2010 odborný asistent, TU v Trnave, Pedagogická fakulta
2010 – doteraz docent, TU v Trnave, Pedagogická fakulta
2012 – 2020 prodekan pre vedu, výskum a umeleckú činnosť, TU v Trnave, Pedagogická fakulta
2014 – 2016 vedúci Katedry pedagogických štúdií, TU v Trnave, Pedagogická fakulta
Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

TU v Trnave, Pedagogická fakulta:

2002 – 2010 základy filozofie
2002 – doteraz dejiny etických teórií
2002 – 2012 filozofická antropológia 2
2005 – 2008 kultúrna antropológia
2005 – doteraz filozofia výchovy
2009 – doteraz filozofia výchovy a vzdelávania (v doktorandskom št. programe)
2010 – doteraz etika
Odborné alebo umelecké zameranie filozoficko­‑antropologická analýza pedagogického myslenia, najmä eticko­‑morálnej výchovy a spoločenskovedného vzdelávania, s teoretickým fundovaním v oblasti filozofie výchovy

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá
1. Monografie a kapitoly v monografiách
AAA1 BULLOCK, S. – BRESTOVANSKÝ, M. – LENČO, P. (Eds.): Inclusion diversity and equality in youth work : the principles and approaches. Cheltenham : University of Glooucestershire, 2016, 119 s. ISBN 978­‑1­‑86174­‑222­‑3 [aut. podiel 3 % = 0,288 AH]
AAA2 LECHTA, V. – KUDLÁČOVÁ, B. (eds.): Reflection of inclusive education of the 21st century in correlative scientific fields : How to turn risks into chances. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013, 168 s. ISBN 978­‑3­‑631­‑64835­‑3 [aut. podiel 5 % = 0,668 AH]
AAB1 RAJSKÝ, A. – PODMANICKÝ, I. (et al.): Človek človeku : k prameňom etickej výchovy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, 338 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑978­‑0 [aut. podiel 7,00 % = 1,000 AH]
AAB2 PODMANICKÝ, I. – RAJSKÝ, A. (et al.): Prosociálnosť a etická výchova : skúsenosti a perspektívy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, 300 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑804­‑2 [aut. podiel 9,90 % = 1,300 AH]
AAB3 KUDLÁČOVÁ, B. (ed.): Európske pedagogické myslenie : (od antiky po modernu). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010, 316 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑336­‑8 [aut. podiel 14,22 % = 3,150 AH]
AAB4 RAJSKÝ, A.: Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka : filozoficko­‑etický pohľad. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, 207 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑297­‑2 [aut. podiel 100 % = 10,000 AH]
AAB5 RAJSKÝ, A.: Osoba ako ikona tajomstva : príspevok k personalistickej antropológii. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2007, 185 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑146­‑3 [aut. podiel 100 % = 12,000 AH]
ABB1 RAJSKÝ, A.: Vzdelávanie a formovanie saleziánov v ilegalite. In: KUDLÁČOVÁ, B. (ed.): Výchova a vzdelávanie slobodného človeka v podmienkach neslobody : (príklady z kresťanského disentu v období socializmu). Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, s. 92–137. ISBN 978­‑80­‑568­‑0284­‑7 [aut. podiel 100 % = 3,510 AH]
ABC1 BRESTOVANSKÝ, M. – RAJSKÝ, A. – PODMANICKÝ, I.: Ethical Education in Slovakia : Roots, Pedagogical Issues, and Research Findings. In: RAJSKÝ, A. – WIESENGANGER, M. et al.: Relationality in Education of Morality. Berlín : Peter Lang, 2021, s. 101–132. ISBN 978­‑3­‑631­‑85264­‑4 [aut. podiel 20 % = 0,312 AH]
ABC2 RAJSKÝ, A. – WIESENGANGER, M.: Moral Virtue and the Other. In: RAJSKÝ, A. – WIESENGANGER, M. et al.: Relationality in Education of Morality. Berlín : Peter Lang, 2021, s. 15–34. ISBN 978­‑3­‑631­‑85264­‑4 [aut. podiel 50 % = 0,615 AH]
ABC3 ZÁSZKALICZKY, P. – RAJSKÝ, A. – ŚLIWERSKI, B.: Filozofické determinanty inkluzivní pedagogiky. In: LECHTA, V. (ed.): Inkluzivní pedagogika. Praha : Portál, 2016, s. 56–82. ISBN 978­‑80­‑262­‑1123­‑5 [aut. podiel 33 % = 0,673 AH]
ABC4 RAJSKÝ, A.: Conoscere la persona per imaginem : dall ́imaginismo stefaniniano alle proposte attuali. In: BERNARDI, G. et al.: Arte e linguaggio in Luigi Stefanini : Atti del convegno della Fondazione Luigi Stefanini. Treviso : Fondazione Luigi Stefanini, 2008, s. 245–264. ISBN 978­‑88­‑88121­‑19­‑2 [aut. podiel 100 % = 2,157 AH]
ABD1 RAJSKÝ, A.: Dobrý vzťah k druhému a druhým uprostred komunity. In: RAJSKÝ, A. – WIESENGANGER, M.: Pomoc druhému na ceste cnosti : k filozoficko­‑etickým aspektom prosociálnosti. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018, s. 101–123. ISBN 978­‑80­‑568­‑0103­‑1 [aut. podiel 100 % = 1,570 AH]
ABD2 RAJSKÝ, A.: Ideové pozadie a filozofické východiská dobového politického myslenia.\ In: KUDLÁČOVÁ, B. (ed.): Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016, s. 49–64. ISBN 978­‑80­‑8082­‑955­‑1 [aut. podiel 100 % = 1,230 AH]
2. Učebnice
ACB1 RAJSKÝ, A.: Filozofia výchovy : vybrané state. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, 267 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0407­‑0 [aut. podiel 100 % = 14,530 AH]
ACB2 RAJSKÝ, A. – BEDNÁRIKOVÁ, M. – CHMELÍKOVÁ, G. et al.: Tvorba zrozumiteľného textu : učebnica. Trebatice : Totem, 2014, 57 s. ISBN 978­‑80­‑971360­‑6­‑2 [aut. podiel 25 % = 0,860 AH]
3. Skriptá a učebné texty
BCI1 RAJSKÝ, A.: Etika pre študentov pedagogiky [elektronický zdroj]. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2021, 131s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0418­‑6 [aut. podiel 100 % = 8,554 AH]
BCI2 RAJSKÝ, A.: Dejiny etických teórií pre študentov pedagogiky [elektronický zdroj] Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021, 107 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0417­‑9 [aut. podiel 100 % = 5,000 AH]
BCI3 NOVOTNÁ, I. – RAJSKÝ, A.: Základy sociológie [elektronický zdroj]. Trnava : Materiálovotechnologická fakulta STU, Vydavateľstvo AlumniPress, 2016, 88 s. ISBN 978­‑80­‑8096­‑226­‑5 [aut. podiel 20 % = 1,018 AH]
BCI4 RAJSKÝ, A. – BEDNÁRIKOVÁ, M. – CHMELÍKOVÁ, G. et al.: Tvorba zrozumiteľného textu : cvičebnica. Nadstavbový modulárny kurz [elektronický zdroj]. Trebatice : Totem, 2014, 64 s. ISBN 978­‑80­‑971360­‑7­‑9 [aut. podiel 25 % = 0,808 AH]
BCI5 BERNÁT, L. a kol.: Vybrané kapitoly zo sociálnej komunikácie pre odbor personálna práca v priemyselnom podniku. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2009, 128 s. ISBN 978­‑80­‑227­‑3030­‑3 [aut. podiel 25 % = 0,808 AH]
BCI6 BERNÁT, L. et al.: Základy komunikácie. Bratislava : STU vo Vydavateľstve STU, 2007, 128 s. ISBN 978­‑80­‑227­‑2594­‑1 [aut. podiel 21 % = 0,426 AH]
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu Citácie domáce: 155 
Citácie zahraničné: 120 
Z toho citácie SCI: 39
Počet doktorandov: školených
  ukončených
školených: 1 
ukončených: 5
Údaje o publikačnej činnosti
Členovia inauguračnej 
komi­sie

predsedníčka komisie:

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave  
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora/profesorky 
zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje  
študijný odbor: pedagogika

 

členovia:

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora/profesorky 
študijný odbor: pedagogika

prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové (ČR)  
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora/profesorky 
zahraničný odborník  
študijný odbor: etika

prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave  
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora/profesorky 
študijný odbor: filozofia

Oponenti

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita v Prahe (ČR)  
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora/profesorky 
zahraničný odborník  
študijný odbor: filozofia

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave  
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora/profesorky 
študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy/výchova k občianstvu

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora/profesorky 
študijný odbor: pedagogika

Oponentské posudky
Návrh inauguračnej komisie vo veci vymenúvacieho konania doc. PhDr. Andreja Rajského, PhD. za profesora ikonaPríloha č. 5 179,59 kB (175,38 KiB), 24. 2. 2022
Zloženie vedec­kej rady Peda­gogic­kej fakulty Trnav­skej uni­verzi­ty v Trnave
Predsedníčka: Podpredseda:
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Interní členovia:
prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. doc. akad. mal. Blažej Baláž
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.

Externí členovia:

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta UK Praha, učiteľstvo a pedagogické vedy
doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Filozofická fakulta PU Prešov, filológia
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta UK Bratislava, učiteľstvo a pedagogické vedy
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Filozofická fakulta OU Ostrava, dejiny novšej českej literatúry
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, učiteľstvo a pedagogické vedy
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Filozofická fakulta UK Praha, učiteľstvo a pedagogické vedy
Prezenčná listina z kombinovaného zasadnutia vedeckej rady Peda­gogic­kej fakulty TU v Trnave kona­ného dňa 10. 2. 2022 ikonaPríloha č. 6 132,08 kB (128,98 KiB), 24. 2. 2022
Výpis zo zápisnice z kombinovaného zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave konaného dňa 10. februára 2022 ikonaPríloha č. 7 181,84 kB (177,57 KiB), 24. 2. 2022
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 8 262,40 kB (256,25 KiB), 15. 6. 2022
Zoznam členov vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 9 459,77 kB (448,99 KiB), 15. 6. 2022
Výpis zo zápisnice č. 3/2022 zo zasadania vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 10 460,43 kB (449,64 KiB), 15. 6. 2022
Rozhodnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave ikonaPríloha č. 11 927,85 kB (906,11 KiB), 15. 6. 2022