Dátum: 28. 5. 2014, pred niekoľkými rokmi

Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 22. 5. 2014, č. VR­‑5614­‑14
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.4. pedagogika
Názov habilitačnej práce: Reflexie Vygotského teórie v súčasnom pedagogickom diskurze
Názov habilitačnej prednášky: Odraz Vygotského konceptov a téz v koncepciách počiatočného rozvoja jazykovej gramotnosti

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky:

Rok narodenia 1979
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

2007 – 2007: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta 
rigorózne pokračovanie v odbore predškolská pedagogika (PhDr.)

7. október 2005: udelený titul „philosophicae doctor“ (PhD.) vedeckou radou UK Pedagogickej fakulty v Bratislave vo vednom odbore 75­‑01­‑9 pedagogika

15. júl 2005: obhajoba dizertačnej práce

2001 – 2004: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 
interná forma doktorandského štúdia vo vednom odbore pedagogika

1997 – 2001: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 
študijný program: učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ

Ďalšie vzdelávanie február – jún 2012: Spoločenstvo Ladislava Hanusa, základný semester so zameraním na kresťanstvo a kultúru a morálnu a politickú filozofiu
Priebeh zamestnaní

1. február 2006 – doteraz: Trnavská Univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (2006 – 2012), Katedra školskej pedagogiky (2013 – dnes) 
pracovné zaradenie: odborná asistentka

1. október 2002 – 10. február 2006: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 
pracovné zaradenie: asistentka (2002 – 2004), odborná asistentka (2004 – 2006)

1. november 2002 – 30. jún 2003: August Forel International Elementary School Bratislava 
pracovné zaradenie: učiteľka na 1. stupni ZŠ

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

1. október 2003 – 10. február 2006: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 
pracovné zaradenie: asistentka/odborná asistentka, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

2003 – 2005, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (magisterský študijný program):

 • teórie učenia a koncepcie vyučovania,
 • epistemologické východiská vyučovania,
 • rozvoj gramotnosti v predškolskom veku,
 • rozvoj pregramotných spôsobilostí v materských školách,
 • počiatočný rozvoj literárnej gramotnosti,
 • didaktická analýza vyučovania v ZŠ.

1. február 2006 – doteraz: Trnavská Univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta 
pracovné zaradenie: odborná asistentka, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (od 1. 1. 2013 Katedra školskej pedagogiky)

2006 – 2007, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (magisterský študijný program):

 • didaktika čítania a písania.

2006 – dodnes, predškolská a elementárna pedagogika (bakalársky študijný program):

 • didaktika materskej školy,
 • jazyková gramotnosť v predškolskom veku,
 • semestrálny projekt A.

2008 – 2012, predškolská inkluzívna pedagogika (bakalársky študijný program):

 • didaktika materskej školy,
 • jazyková gramotnosť v predškolskom veku,
 • mentálne a sociálne znevýhodnené dieťa,
 • biblioterapia.

2006 – 2009, predškolská pedagogika (magisterský študijný program):

 • psychodidaktika,
 • didaktická analýza vyučovania v MŠ,
 • semestrálny projekt B.

2010 – dodnes, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (magisterský študijný program):

 • semestrálny projekt B.

2013 – dodnes, školská pedagogika (doktorandský študijný program):

 • psychodidaktický výskum,
 • predškolská pedagogika.
Odborné alebo umelecké zameranie psychodidaktika 
rozvíjanie počiatočnej jazykovej gramotnosti 
teória predškolského vzdelávania
Údaje o publikačnej činnosti

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

1. monografia

AAB: Vygotského škola v pedagogike / Zuzana Petrová; Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008, 150 s. [6,84 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑196­‑8. 
autorský podiel Zuzana Petrová 100 % (6,84 AH).

2. učebnica

ACB: Rozvoj jazykovej gramotnosti v ZŠ / Zuzana Petrová, Oľga Zápotočná. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2013, on‑line, 64 s., [3,20 AH]. ISBN 978­‑80­‑8082­‑609­‑3. 
autorský podiel Zuzana Petrová 50 % (1,6 AH)

3. skriptá

BCI: Jazyková a literárna gramotnosť v MŠ : Teoretické súvislosti a možnosti jej rozvíjania / Zuzana Petrová, Miriam Valášková. Bratislava : Renesans pre PdF TU a ŠPÚ, 2007, 152 s. [6,24 AH] ISBN 978­‑80­‑969777­‑5­‑8. 
autorský podiel Zuzana Petrová 50 % (3,12 AH)
BCI: Jazyková gramotnosť v predškolskom veku. Teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ / Oľga Zápotočná, Zuzana Petrová. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2010, 91 s. [7,9 AH] ISBN 978­‑80­‑8082­‑404­‑4. 
autorský podiel Zuzana Petrová 50 % (3,95 AH)
BCI: Didaktika materskej školy / Zuzana Petrová Trnava : PdF TU, 2011, on‑line, [5,43 AH] ISBN 978­‑80­‑8082­‑437­‑2. 
autorský podiel Zuzana Petrová 100 % (5,43 AH)
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu 18 zahraničných / 54 domácich citácií 
3 zahraničné / 4 domáce recenzie
Oponenti

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno 
študijný odbor: pedagogika

doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
študijný odbor: pedagogická psychológia

doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
študijný odbor: pedagogika

Oponentské posudky
Členovia habilitačnej komisie

predseda:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
študijný odbor: pedagogika

 

členovia:

doc. PhDr. Zuzana Kolláriková, CSc. 
pracovisko: starobný dôchodok 
študijný odbor: pedagogika

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
študijný odbor: pedagogika

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava 
študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika

Návrh habilitačnej komisie
Rozhodnutie vedeckej rady PdF TU
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady PDF TU
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 2. 2. 2015 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 129,10 kB (126,08 KiB), 28. 1. 2015