Dátum: 7. 2. 2022, minulý rok

Habilitačné konanie uchádzačky: PaedDr. Naďa Bizová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 24. 1. 2022, VR­‑428­‑2022
Habilitačné konanie v odbore: pedagogika
Názov habilitačnej práce: Sociálne interakcie detí v podmienkach neformálnej edukácie v inkluzívnom prostredí a ich synergický efekt
Téma habilitačnej prednášky: Komplementárnosť formálnej a neformálnej inkluzívnej edukácie

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky

Rok narodenia 1980
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast
2003 – 2007 (PhD.) vysokoškolské štúdium 3. stupňa v študijnom odbore 
pedagogika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1997 – 2002 (Mgr.) vysokoškolské štúdium 2. stupňa v aprobácii pedagogika – 
hudobná výchova,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ďalšie vzdelávanie
2014 – 2015 Špecializované vzdelávanie Asistenčné technológie v terciárnom vzdelávaní, 
Univerzita Komenského v Bratislave
14. – 17. 4. 2015 Masaryk University Staff Training Week – Support Centre for Students with Special Needs, 
Masarykova Univerzita v Brne
Júl 2010 EF Cambridge English Level Test (EFCELT). 
International Language Scholls Education First, Bournemouth, Veľká Británia
Priebeh zamestnaní
2007 – doposiaľ Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2002 – 2003 Základná škola Tilgnerová, Bratislava
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)
2007 – doposiaľ Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (bakalársky stupeň):

 • teória výchovy,
 • teória výchovy v školských zariadeniach,
 • pedagogika voľného času,
 • pedagogická komunikácia,
 • prosociálna výchova,
 • sociálna práca,
 • semestrálny projekt D,
 • priebežná prax 2,
 • súvislá sociálno­‑pedagogická prax.

Študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (magisterský stupeň)

 • inkluzívna pedagogika,
 • náhradná rodinná výchova,
 • metodika výchovnej činnosti,
 • semestrálny projekt E,
 • priebežná prax 3.

Študijný program učiteľstvo akademických predmetov – spoločenskovedný základ (bakalársky stupeň):

 • priebežná prax (2010 – 2015).
Odborné alebo umelecké zameranie inkluzívna edukácia 
edukácia vo voľnom čase

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

Monografie a kapitoly v monografiách

AAA1 Bullock, S., Brestovanský, M. Lenčo, P. et al. (2017): Inclusion, Diversity and Equality in Youth Work : Principles and Approaches. Cheltenham : University of Gloucestershire (3 %) [0,25 AH]
AAA2 Lechta, V., Kudláčová, B. et al. (2013): Reflection of inclusive education of the 21st century in correlative scientific fields : (How to turn risks into chances). Frankfurt am Main : Peter Lang (7 %) [0,5 AH]
AAB1 Bizová, N. (2021): Inklúzia v neformálnej edukácii. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. 100 % [7 AH]
AAB2 Bizová, N. (2021): Sociálne interakcie detí v podmienkach neformálnej edukácie v inkluzívnom prostredí a ich synergický efekt. Trnava : Pdf TU. 100 % [5 AH]
ABC1 Bizová, B. (2016): Neformálni inkluzivní edukace. In Lechta, V. (ed): Inkluzivní pedagogika. Praha : Portál. 100 %. [1 AH]
ABD1 Bizová, N., Gubricová, J. (2011): Možnosti pedagogiky voľného času. In Adamík Šimegová, M., Kováčová, B. et al.: Šikanovanie v prostredí školy. Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis. 50 %. [1 AH]
ABD2 Bizová, N. (2011): Výskumy v oblasti šikanovania v zahraničí. In Adamík Šimegová, M., Kováčová, B. et al.: Šikanovanie v prostredí školy. Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis. 100 %. [1 AH]
ABD3 Bizová, N. (2013): Sociálne interakcie žiakov v procese inkluzívnej edukácie. In Lechta, V. et al. Inkluzívna pedagogika a jej komponenty. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. 100 % [1,02 AH]

Učebnice

ACB1 Šeben Zaťková et al. (2015): Vybrané kapitoly z vysokoškolskej pedagogiky. Nitra : SPU. 8 %. Kapitola: Študijné poradenstvo vo vysokoškolskom vzdelávaní. [1,11 AH]

Skriptá

BCI1 Bizová, N., Gubricová, J. (2010): Sociálno­‑pedagogická prax. Trnava : PdF TU, 50 %. [3,7 AH]
BCI2 Bizová, N., Gubricová, J. (2012): Pedagogická prax pre študentov učiteľstva. Trnava : PdF TU, 50 %. [3,08 AH]
BCI3 Bizová, N. (2015). Náhradná rodinná výchova. Trnava : PdF TU, 100 %. [7,18 AH]
BCI4 Bizová, N., Gubricová, J. (2017): Sociálno­‑pedagogická prax. Trnava : PdF TU, 50 %. [3,84 AH]
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Štatistika ohlasov:

[1] 44
[2] 3
[3] 64
[4] 130
[5] 9
[6] 10
Spolu: 260
Údaje o publikačnej činnosti
Kontaktná adresa Pracovisko: 
Naďa Bizová 
Katedra pedagogických štúdií 
Pedagogická fakulta TU v Trnave 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava
Členovia habilitačnej komisie:

predsedníčka komisie:

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
pracovníčka vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje

členovia:

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. – Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice

doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

náhradníčka:

dr hab. Jolanta Baran, prof. UP – Instytut Pedagogiki Specjalnej, Uniwersystet Pedagogiczny w Krakowie

Oponenti:

oponenti:

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. – Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
pracovník vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

náhradníčka:

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, PhD. – Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Oponentské posudky
 • ikonaPríloha č. 2a 168,23 kB (164,28 KiB), 23. 3. 2022 – Dr. h. c. prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
 • ikonaPríloha č. 2b 80,55 kB (78,66 KiB), 27. 4. 2022 – prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
 • ikonaPríloha č. 2c 223,12 kB (217,90 KiB), 27. 4. 2022 – prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
Návrh habilitačnej komisie vo veci habilitačného konania PaedDr. Nadi Bizovej, PhD.
Prezenčná listina z kombinovaného zasadnutia vedeckej rady Peda­gogic­kej fa­kul­ty TU v Trnave
Výpis zo zápisnice z kombinovaného zasadnutia vedeckej rady Peda­gogic­kej fa­kul­ty TU v Trnave
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 1. 6. 2022 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko­‑pedagogického titulu docent 442,78 kB (432,41 KiB), 2. 6. 2022