doc. PaedDr. Naďa Bizová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
  Miestnosť: 626
  Klapka: 568
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2002, Mgr., PF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia: pedagogika – hudobná výchova
2006, PaedDr., PF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor pedagogika
2007, PhD., PF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Oblasti pedagogickej činnosti

 • náhradná rodinná výchova (Mgr.),
 • teória výchovy (Bc.),
 • teória výchovy v školských zariadeniach (Bc.).

Výber z publikačnej činnosti

 • Bizová, Naďa. 2017. Peer interactions in inclusive leisure programs. In Baran, J., Gałuszko, I., Olszewski, S. (eds.): Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 978­‑83­‑8084­‑060­‑7, ISSN 0239­‑6025, s. 103–118.
 • Bizová, Naďa. 2016. Neformální inkluzivní edukace In Lechta, Viktor (ed.): Inkluzivní pedagogika. Praha : Portál. ISBN 978­‑80­‑262­‑1123­‑5, s. 158–170.
 • Bizová, Naďa. 2016. Interaktionen zwischen Gleichaltrigen in inklusiven Freizeitaktivitäten. In Hedderich, I., Zahnd, R., (eds.): Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt. ISBN 978­‑3­‑7815­‑2059­‑2, s. 388–398.
 • Bizová, Naďa. 2015. Náhradná rodinná výchova. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2015, 119 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑925­‑4.
 • Bizová, Naďa. 2013. Sociálne interakcie žiakov v procese inkluzívnej edukácie. In Lechta, Viktor (ed.): Inkluzívna pedagogika a jej komponenty. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, ISBN 978­‑80­‑8082­‑704­‑5, s. 106–118.
 • Bizová, Naďa: Programy inkluzívnej výchovy v školskom klube detí. In V. Lechta (ed.): Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava : IRIS, 2012, s. 280–289, ISBN 978­‑80­‑89256­‑89­‑1.
 • Bizová, Naďa: Podpora inklúzie v školských výchovno­‑vzdelávacích zariadeniach. In V. Lechta (ed.): Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém. Bratislava : IRIS, 2011, s. 146–153, ISBN 978­‑80­‑89256­‑69­‑3.
 • Bizová, Naďa: Inklúzia ako problém výchovy vo voľnom čase. In Efeta, roč. 21/4, 2011, s. 4–7, ISSN 1335­‑1397.
 • Bizová, Naďa: Výskumy v oblasti šikanovania. In M. Adamík Šimegová, B. Kováčová (eds.): Šikanovanie v prostredí školy. Možnosti prevencie a zvládania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, s. 104–115, ISBN 978­‑80­‑8082­‑484­‑6.
 • Bizová, Naďa – Gubricová, Janette: Sociálno­‑pedagogická prax I. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, 80 s., ISBN 978­‑80­‑8082­‑426­‑6.
 • Lohynová, N.: Výchova dítěte s postižením, narušením, ohrožením ve volném čase. In Viktor Lechta (ed.): Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha : Portál, 2010, s. 144–154, ISBN 978­‑80­‑7367­‑679­‑7.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Projekt Bezhraničná antikvita v rámci programu cezhraničnej spolupráce Budujeme partnerstvá (Maďarská republika – Slovenska republika 2007 – 2013) (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA č. 009TVU­‑4/2011: Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém. Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., 2011 – 2013 (spoluriešiteľ).
 • Projekt VEGA č. 1/0065/09: Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Vedúci projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., 2009 – 2011 (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA č. 3/6013/08: Skúmanie možnosti aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne. Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., 2008 – 2010 (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA č. 3/4233/06: Rozvojové a inovatívne programy edukácie so zameraním na regionálnu výchovu. Vedúci projektu: PaedDr. Júlia Ivanovičová, PhD., 2006 – 2008 (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA č. 3/1116/03: Edukačný proces s rozvojovým a inovatívnym aspektom ako prevencia voči negatívnym javom. Vedúci projektu: doc. PhDr. Anna Masariková, CSc., 2003 – 2005 (spoluriešiteľ).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.