Dátum: 20. 5. 2020, pred tromi rokmi

Habilitačné konanie uchádzača: PaedDr. Andrej Závodný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 17. apríl 2020, VR­‑2000­‑2020
Habilitačné konanie v odbore: 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra
Názov habilitačnej práce: Vybrané aspekty diachrónnej a synchrónnej slovenskej onymie
Názov habilitačnej prednášky: Inkulturácia a ideologizácia na pozadí vlastných mien

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

2002 – 2007: (Mgr.) – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – etická výchova; diplomová práca: Hydronymia povodia Myjavy a Chvojnice

2007: (PaedDr.) – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra; rigorózna práca: Regionálna toponomastika a možnosti jej využitia vo vyučovaní

2007 – 2010: (PhD.) – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra; dizertačná práca: Vzťahové a štruktúrne modely v hydronymii slovenských prítokov Moravy (dátum obhajoby: 27. 8. 2010)

Ďalšie vzdelávanie

učiteľ (slovenský jazyk a literatúra) a vychovávateľ žiakov s poruchami správania v Školskom výberovom zariadení OZ Maják v rekreačnom zariadení Podskalie (018 22  Pružina) a na súkromnom gymnáziu Belušské Slatiny, Chata Maják (018 61  Beluša);

odborné seminárne školenia na prácu s databázami Slovenského národného korpusu.

Priebeh zamestnaní

od roku 2007 asistent, od roku 2010 odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU v Trnave;

v rokoch 2007 – 2009 učiteľ (slovenský jazyk a literatúra) a vychovávateľ v Školskom výberovom zariadení OZ Maják v rekreačnom zariadení Podskalie (018 22  Pružina) a na súkromnom gymnáziu Belušské Slatiny, Chata Maják (018 61  Beluša) – dobrovoľnícka činnosť;

v roku 2010: Základná škola Jablonica (učiteľ slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy);

v rokoch 2015 – 2016 vysokoškolský pedagóg slovenského jazyka na vysokej škole Danubius, spol. s r. o., v Sládkovičove – práca na dohodu.

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)
  1. v rokoch 2007 – 2010: asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave;
  2. od roku 2010 – súčasnosť: odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave;
  3. od roku 2012 – súčasnosť: zástupca vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave;

na Katedre SJ a L PdF TU som vyučoval alebo vyučujem disciplíny:

Bc. stupeň štúdia – slovanské historické reálie, praktická rétorika, kultúra učiteľovej reči, súčasný slovenský spisovný jazyk – lexikológia, súčasný slovenský spisovný jazyk – štylistika, slovenský jazyk pre cudzincov, slovenská ortografia, dejiny spisovnej slovenčiny, pravopisno­‑gramatický seminár, súčasný slovenský spisovný jazyk – morfológia;

Mgr. stupeň štúdia – vývin slovenského jazyka a dialektológia, základy slavistiky a staroslovienčiny, lingvistická analýza textu, onomastický seminár.

Odborné alebo umelecké zameranie

výskum dejín slovenského jazyka, regionálny výskum nárečia (najmä na Záhorí: spoluautor troch obecných monografií), onomastický výskum, výskum sociálnych nárečí (vojenský slang), jazyková kultúra a slovenský pravopis so zreteľom na pravopis vlastných mien, dynamické tendencie v gramatike vlastných mien a na morfologickú adaptáciu cudzích proprií do slovenčiny

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. Monografie a kapitoly v monografiách

AAB Závodný, A. (2012). Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 494 s. 100 % [30,6 AH]

AAB Hladký, J. − Pavlovič, J. − Pavlovičová, K. − Závodný, A. (2013). Cyrilo­‑metodské replikácie byzantsko­‑slovanskej kultúry v interpretácii. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 124 s. [6,17 AH]. 25 % [1,54 AH]

AAB Hladký, J. – Závodný, A. (2015). Hydronymia Žitného ostrova. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 318 s. [19,6 AH]. 50 % [9,8 AH]

AAB Beláková, M. − Hladký, J. − Závodný, A. (2018). Hydronymia Malého Dunaja. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 533 s. [26,70 AH]. 33 % [8,81 AH]

ABD Závodný, A. (2010). Vzťahové a štruktúrne modely v hydronymii slovenských prítokov Moravy. In Z hydronymie západného Slovenska. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. S. 101−120. 100 % [1,59 AH]

2. Učebnice

ACB Závodný, A. (2013). Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta. 85 s. 100 % [4,23 AH]

ACB Závodný, A. (2016). Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 207 s. 100 % [13,77 AH]

ACB Závodný, A. (2016). Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 120 s. 100 % [7,92 AH]

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Štatistika ohlasov (podľa metodiky v prílohe č. 3 vyhlášky č. 456/2012):

1 – zahraničné CCC, WoS, Scopus 6
2 – domáce CCC, WoS, Scopus 4
3 – zahraničné, neregistrované v cit. indexoch 36
4 – domáce, neregistrované v cit. indexoch 53
spolu: 99
zahraničné/domáce: 42/57
Členovia habilitačnej komisie
Predseda:
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave
Členovia:
doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Náhradný člen:
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty KU v Ružomberku
Oponenti
prof. Svitlana Pachomovová, DrSc. Inštitút ukrajinistiky Filozofickej fakulty PU v Prešove
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB 
v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave
Náhradný oponent:
prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove
Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 2a 304,77 kB (297,63 KiB), 26. 6. 2020 – prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
  • ikonaPríloha č. 2b 184,93 kB (180,59 KiB), 15. 7. 2020 – doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  • ikonaPríloha č. 2c 158,82 kB (155,10 KiB), 13. 8. 2020 – prof. S. M. Pachomovová, DrSc.
Návrh habilitačnej komisie
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 17. 9. 2020
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Predsedníčka Podpredseda
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Interní členovia
doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th.
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Externí členovia
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV Bratislava
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. UK Praha
prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc. UK Bratislava
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. UKF Nitra
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. UK Bratislava
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. UKF Nitra
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave konaného dňa 17. septembra 2020
Dátum a dôvod skončenia habili­tač­ného konania 24. 9. 2020 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 95,44 kB (93,20 KiB), 29. 9. 2020