Dátum: 17. 3. 2021, pred tromi rokmi, aktualizované: 13. 7. 2020, pred štyrmi rokmi

Habilitačné konanie uchádzačky: Mgr. Dana Masaryková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 8. marca 2021, evidenčné číslo: VR­‑984­‑2021
Habilitačné konanie v odbore: pedagogika
Názov habilitačnej práce: Pohybové kompetencie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Názov habilitačnej prednášky: Kľúčové aspekty rozvoja pohybovej gramotnosti detí na školách

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast
2008 Philosophiae doctor (PhD.), odbor športová edukológia
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava 
3. stupeň vysokoškolského vzdelania
2004 Magister, učiteľstvo, kombinácia TV­‑NJ
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava 
2. stupeň vysokoškolského vzdelania
Ďalšie vzdelávanie
2001 Certificate of advanced English
  ELC English courses, London street, Reading, Berkshire, UK
  úroveň jazyka C1
Priebeh zamestnaní
2010 – doteraz odborný asistent
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
2013 – doteraz vedeckovýskumný pracovník
Štátny pedagogický ústav, Pluhová 4, Bratislava
2004 – 2008 interný doktorand
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava
Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

2004 – 2008 FTVŠ UK

technika plávania I., II.

2010 – doteraz PdF TU

fyziológia telesných cvičení, telesná a zdravotná výchova, školská telesná a zdravotná výchova, základná gymnastika, rekreológia a záujmová TV

Odborné alebo umelecké zameranie pedagogika/telesná a športová výchova

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. monografie

AAB1 Masaryková, D. (2021). Pohybové kompetencie v preprimárnom a primárnom vzdelávaní. Trnava : Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave. 79 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0224­‑3.

AAB2 Antala, B. a kol. (2018). Pohybová aktivita žiaka v škole a jej ovplyvňovanie prostredníctvom nových technológií. 1. vyd. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. 253 s. ISBN 978­‑80­‑89075­‑73­‑7.

AAB3 Masaryková, D. (2015). Súčasnosť a perspektívy telesnej výchovy na Slovensku a v zahraničí. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. 66 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑838­‑7.

2. učebnica

ABC 1 Masaryková, D. (2020). Telesná a zdravotná výchova v predprimárnom vzdelávaní. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, 2020. online, 109 s. ISBN 978­‑80­‑568­‑0259­‑5.

3. skriptá

BCI1 Pupala, B. a kol. (2020). Kým sa stanem škôlkarom : ako rozvíjať schopnosti detí do 3 rokov. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2020. 88 s. ISBN 978­‑80­‑8140­‑432­‑0.

BCI2 Pupala, B. a kol. (2020). Čo sa učia najmenší : oblasti výchovnej starostlivosti o deti do troch rokov. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2020. 88 s. ISBN 978­‑80­‑8140­‑430­‑6.

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu
V zahraničných publikáciách registrovaných vo Web of Science a Scopus: 8
V domácich publikáciách registrovaných vo Web of Science a Scopus: 3
V zahraničných publikáciách neregistrovaných vo Web of Science: 3
V domácich publikáciách neregistrovaných vo Web of Science: 22
Členovia habilitačnej komisie:

prof. PhDr. Branislav Pupala, PhD. (PdF TU v Trnave) – predseda

doc. PaedDr. Ingrid Ružbarská, PhD. (PdF PU v Prešove) – členka

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. (PdF UMB v Banskej Bystrici) – člen

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. (FF PdF UMB v Banskej Bystrici) – náhradník

Oponenti:

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (FF UMB v Banskej Bystrici)

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. (FTVaŠ UK v Bratislave)

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. (PdF TU v Trnave)

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. (FF PdF UMB v Banskej Bystrici) – náhradník

Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 2a 388,75 kB (379,63 KiB), 31. 5. 2021 – prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
  • ikonaPríloha č. 2b 1,90 MB (1,81 MiB), 31. 5. 2021 – doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
  • ikonaPríloha č. 2c 111,74 kB (109,12 KiB), 3. 6. 2021 – prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Návrh habilitačnej komisie
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 17. 6. 2021
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Predsedníčka vedeckej rady: doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
Podpredseda vedeckej rady: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Interní členovia:

doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th.  

Externí členovia:

prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.  –  Pedagogická fakulta UK Praha
doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.  –  Filozofická fakulta PU Prešov
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.  –  Pedagogická fakulta, UK Bratislava
prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.  –  Filozofická fakulta OU Ostrava
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.  –  Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.  –  Filozofická fakulta UK Praha
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave konaného dňa 17. júna 2021
Dátum a dôvod skončenia habili­tač­ného konania 29. 6. 2021 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko­‑pedagogického titulu docent 96,34 kB (94,09 KiB), 13. 7. 2021