doc. Dana Masaryková, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: prodekanka pre medzinárodnú 
spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
  koordinátor pre študentské a učiteľské mobility
  Miestnosť: 625
  Klapka: 558
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Dana Masaryková, doc., PhD., vyštudovala učiteľstvo na FTVŠ UK v Bratislave so špecializáciou telesná výchova – nemecký jazyk (1998 – 2004). Potom pokračovala doktorandským štúdiom v odbore športová edukológia so zameraním na plávanie. Štúdium ukončila v roku 2008 úspešnou obhajobou dizertačnej práce s názvom Účinnosť obsahu tréningového zaťaženia na športovú výkonnosť plavkýň. Počas doktorandského štúdia sa zúčastnila študijno­‑pracovného pobytu v anglickom Readingu, ktorý ukončila medzinárodnou skúškou z anglického jazyka CAE. V rámci štúdia sa venovala vedeckovýskumnej činnosti v oblasti plávania a v roku 2005 sa zúčastnila medzinárodnej konferencie Sport Kinetics v Taliansku – Rimini, kde získala prvé miesto v kategórii mladý výskumník.

Počas vysokoškolského štúdia sa venovala najmä teórii a didaktike plávania v rôznych vekových kategóriách, čo bolo aj hlavnou témou jej vedeckých prác. V súčasnosti sa zameriava na téoriu a didaktiku telesnej výchovy predškolského a školského veku. Na Katedre školskej pedagogiky vyučuje predmety: predškolská telesná a zdravotná výchova, telesná a zdravotná výchova, fyziológia telesných cvičení, základná gymnastika.

Vedecko­‑pedagogický titul docent získala v roku 2021 v odbore pedagogika na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave s habilitačnou prácou s názvom Pohybové kompetencie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

Výber z publikačnej činnosti

  • Macejková, Y. – Viczayová, I. – Masaryková, D.: Research of swimmers’ coordination. In Kinesiology research trends and applications. Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts, 2008. S. 712–716.
  • Jurkovič, L. – Masaryková, D.: Možnosti diagnostiky silových schopností v plávaní. In O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí. Bratislava : Peter Mačura – PEEM, 2008. S. 113–120.
  • Masaryková, D.: Diagnostics of training state by using standard swimming tests, blood tests and sporttesters. In Scientific fundaments of human movement and sport practice. Bologna : Centro Universitario Sportivo Bolognese, 2005. S. 420–422.
  • Masaryková, D.: Intenzita zaťaženia v športovom plávaní. In Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. In Zborník referátov prednesených na IX. ročníku vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Peter Mačura­‑PEEM, 2005. S. 35–40.
  • Masaryková, D. – Macejková, Y.: The monitoring of swimmers’ special state. Factors determining the efficiency of swimming training and learning. Wroclaw : Akademia wychowania fizycnego, 2004. S. 76–78.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.