Kalendár

akcií

 

 

 

REALIZOVANÉ AKCIE

NOVEMBER 2005

DECEMBER 2005

MAREC 2006

APRÍL 2006

JÚL 2006

SEPTEMBER 2006

FEBRUÁR 2007

MAREC 2007

MÁJ 2007

JÚN 2007

DECEMBER 2007

APRÍL 2008

12. - 14. MÁJ 2008

17. - 20. MÁJ 2008

PLÁNOVANÉ AKCIE

JESEŇ 2008

21.  november 2005

ZŠ Atómová ulica, Trnava, Stretnutie riešiteľov projektu

Program:

1.      Skúsenosti s experimentálnym overovaním  a stratégia realizácie projektu v školskom roku 2005/2006 (PeadDr. Ingrid Jánošková, ŠPÚ)

2.      Vzájomná informovanosť k realizovaným témam v prvom a druhom ročníku ZŠ (učiteľky zapojené do projektu)

3.      Materiálne vybavenie tried prvého ročníka (riaditelia škôl projektu – Mgr. Jozefína Hrašnová, Mgr. Anna Čapošová, PaedDr. Jozef Gábor)

4.      Informácia o www stránke Vyhrňme si rukávy (RNDr. Jarmila Kirchmayerová, PdF TU)

5.      Diskusia

 

7. - 10. december 2005

Stretnutie riešiteľov projektu s kolegami z Francúzska

 

dátum

čas

program

7. december

9:00 - 12:00

Návšteva základnej školy na Vančurovej ulici

12:00 - 13:00

Obed na ZŠ Vančurová

13:00 - 17: 00

Pracovná skupina na ZŠ Vančurová, diskusia s učiteľmi

8. december

9:00 - 12:00

Rokovanie v PSA Trnava

12:00 - 13:30

Obed v PSA Trnava

14:00 - 16:00

Rokovanie na Pedagogickej fakulte TU

9. december

8:30 - 10:30

Rokovanie na Pedagogickej fakulte TU

Podrobnosti programu

 

26. marec - 2. Apríl 2006

Školenie budúcich školiteľov vo Francúzsku - Poitiers

Cieľom školenia bolo pokračovať v prezentácii spôsobov školenia v metóde Vyhrňme si rukávy a nadviazať tým na predchádzajúce školenia budúcich školiteľov metódy na Slovensku.

Francúzski školitelia: Patrick Mardelle, Annie Jussaume

dátum

čas

program

27. marec

9:00 - 12:00

Návšteva univerzitného inštitútu pre vzdelávanie učiteľov - IUFM

13:00 - 17:00

Návšteva strediska pomôcok - CRED a pozorovanie vyučovacej hodiny s následnou analýzou hodiny so školiteľom Dominique Alain

28. marec

9:00 - 12:00

Objavovanie miestneho prírodného dedičstva - les, praktická skúsenosť s realizáciou aktivít v teréne

13:00 - 17:00

Reflexia a metodické hodnotenie aktivít, výjazd do terénu s odborníkom na lesy

29. marec

9:00 - 13:00

Pozorovanie vyučovacej hodiny metódou Vyhrňme si rukávy na Základnej škole Evariste Galois (vyučujúca školiteľka - Veronique Sudre) a analýza vyučovacej hodiny

30. marec

9:00 - 12:00

Návšteva strediska pomôcok - CRED, príprava projektu v trojčlenných skupinách

14:00 - 17:00

Prezentácia projektov, analýza skúseností získaných z praktickej činnosti.

31. marec

9:00 - 12:00

Návšteva akademickej inšpekcie, diskusia o príprave vzdelávania dospelých v metóde Vyhrňme si rukávy - princípy, problémy, nevyhnutné podmienky.

13:00 - 17:00

Závery z dopoludňajšej diskusie. Koncepcia prostriedkov v perspektíve kurikula 2006 - 2007 v SR

1. apríl

9:00 - 16:00

Presun z Poitiers do Tours, prehliadka karnevalu pre deti s témou vodného sveta

 

10. Apríl - 12. Apríl 2006

Školenie pre učiteľov vstupujúcich do projektu v septembri 2006

Cieľom školenia bolo voviesť učiteľov, ktorí vstúpia do realizácie projektu v septembri 2006 do problematiky a poskytnúť im iniciačný materiál k prehodnoteniu postojov a názorov k metóde. Na školenie obsahovo nadviaže druhá časť realizovaná mimo reálneho kontextu vzdelávania - v Terénnom pracovisku prírodovedného vzdelávania v Modre - Harmónii (plánované na júl 2006).

dátum

čas

program

10. apríl

9:00 - 10:30

Realizácia a pozorovanie vyučovacích jednotiek na ZŠ Vančurova a ZŠ Atómová.

10:30 - 12:00

Analýza hodín, názory, komentáre.

13:00 - 17: 00

Evaluácia projektu Vyhrňme si rukávy, príprava pedagogického výskumu.

11. apríl

9:00 - 10:30

Realizácia a pozorovanie vyučovacích jednotiek na ZŠ K. Mahra.

10:30 - 12:00

Analýza hodín, názory, komentáre.

13:00 - 17: 00

Kompletizácia záverov z doterajšieho priebehu školení a z aplikácie metódy v praxi, vyhodnotenie vzdelávania, návrhy pre ďalšie školenia.

12. apríl

8:30 - 11:00

Príprava školenia na júl 2006

 

Júl 2006

Školenie Učiteľov v projekte Vyhrňme si rukávy

Cieľom školenia bolo vyjasnenie niektorých problémových častí algoritmu metodiky Vyhrňme si rukávy a zaškolenie učiteliek, ktoré s metódou začínajú v septembri 2006. V rámci školenia sa uskutočnilo aj plánované zasadnutie riadiaceho výboru.

Školenie bolo organizované do skupín.

1. skupinu tvorili učiteľky, ktoré do projektu vstupujú v septembri 2006.

2. skupinu tvorili učiteľky, ktoré už aktuálne pracujú v projekte.

Školiteľmi boli francúzski školitelia zapojení do projektu a zástupcovia Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity.

Náplň školenia:

dátum

skupina

program

3. júl

1. skupina

Zahájenie, program, ciele školenia. Diskusia o reformných procesoch vyučovania prírodných predmetov, prezentácia projektu Vyhrňme si rukávy, postoje a predstavy o práci na projekte. Prezentácia TPPV.

2. skupina

Zahájenie, program, ciele školenia. Diskusia, reflexia k vyučovaniu v projekte, úlohy učiteľov ako budúcich lektorov. Poskytnutie odborných metodických materiálov, didaktická asistencia ich využitia. Informácia o možnostiach ďalšieho vzdelávania na PdF TU.

4. júl

1. skupina

Úvodná prezentácia projektu Vyhrňme si rukávy, pedagogické a sociálne princípy projektu, diskusia s francúzskymi lektormi.

Fyzikálne aktivity (1)  vedené  Danielom Lardeau. Stimulujúca situácia, úvodné predstavy a hypotézy.

Analýza – zdôvodnenie algoritmov didaktického postupu, komentáre, reflexia k realizovaným aktivitám.

2. skupina

Pozorovanie prírodných javov v teréne, stanovenie vhodného výskumného problému,  riešenie realizované na konkrétnych zadaných pozorovacích aktivitách v teréne.

Zhodnotenie, diskusia, reflexia k realizovaným aktivitám.

Význam didaktických pomôcok, tvorba pomôcok, možnosti ich využitia vo vyučovacom procese.

5. júl

1. skupina

Fyzikálne aktivity (2). Vedecký problém, experimentovanie, verifikácia hypotéz. Identifikácia a realizácia algoritmov projektu - analýza, diskusia, reflexia.

Návšteva vedecko – výskumného pracoviska Univerzity J. A. Komenského – hvezdáreň a meteorologická stanica v Modre – Zochovej chate.

Stretnutie s odborníkmi.

2. skupina

Štúdium prírodných fenoménov v teréne so zameraním na spôsob konštrukcie hypotéz a tvorbu spôsobu overenia stanovených hypotéz, tvorba písomného záznamu experimentu.

Zhodnotenie, diskusia, reflexia, závery.

Návšteva vedecko – výskumného pracoviska Univerzity J. A. Komenského – hvezdáreň a meteorologická stanica v Modre – Zochovej chate.

Stretnutie s odborníkmi.

6. júl

1. a 2. skupina

Príprava  vyučovacej jednotky k zadanej téme.

Učiteľky – budúce školiteľky budú zaradené do skupín  učiteliek 1.roč.

Prezentácia pripravenej vyučovacej jednotky budúcimi školiteľkami.

Ostatné učiteľky pripravujú projekty pre budúci rok.

Diskusia.

Zhodnotenie náplne a priebehu školenia, závery.

Plán pracovných stretnutí v roku 2006 a 2007.

1. a 2. skupina

Stretnutie s riaditeľmi škôl a zástupcami mestského úradu v Trnave.

Odborný výbor

Zasadnutie odborného výboru.

Evalvácia projektu.

7. júl

Riadiaci výbor

Stretnutie riadiaceho výboru na ŠPÚ

Zápis z priebehu školenia

 

4. september 2006

Slávnostné otvorenie Centra pomôcok a odbornej asistencie

Na základnej škole na Vančurovej ulici v Trnave bolo slávnostne otvorené a funkčne spustené Centrum pomôcok a odbornej asistencie, ktoré má za cieľ metodicky a materiálne podporovať vyučovanie prírodovedných predmetov na prvom stupni ZŠ v projekte Vyhrňme si rukávy. Na otvorenie boli prizvaní zástupcovia všetkých partnerských organizácii projektu.

 

15. - 16. Február 2006

Stretnutie riešiteľov projektu s kolegami z francúzska

Stretnutie francúzskych školiteľov so slovenskými kolegami malo niekoľko cieľov:

 • Vyhodnotiť stav napredovania projektu vrátane vybavenia učebnými pomôckami. Dopracovať program a rozpočet na rok 2007 (15. 2. 2007, PdF TU, Priemyselná 4; 9:00 - 13:00).

 • Monitorovanie hodnotenia opatrenia a uskutočňované hodnotiace postupy. Analýza prvých výsledkov (15. 2. 2007 PdF TU, Priemyselná 4; 14:00 - 17:00).

 • Možnosti a podmienky mesta Trnava pre nadviazanie kontaktov a zapojenie sa do siete Pollen (16. 2. 2007, Centrum učebných pomôcok a odbornej asistencie, ZŠ Vančurova; 9:00 - 10:30).

 • Diskusia s učiteľkami - inštruktorkami o problémoch s realizáciou koncepcie Vyhrňme si rukávy (16. 2. 2007, Centrum učebných pomôcok a odbornej asistencie, ZŠ Vančurova; 10:30 - 12:30).

 • Nadviazanie kontaktu s novými vedúcimi pracovníkmi Štátneho pedagogického ústavu (16. 2. 2007, ŠPÚ Bratislava; 14:00 - 17:00).

Stručné závery zo stretnutia

 

12. - 15. máj 2007

Seminár projektu Pollen

Stretnutie zástupcov vybraných slovenských školiteľov s koordinátormi projektu Pollen v Gerone. Cieľom stretnutia bolo bližšie zoznámenie sa s projektom Pollen s cieľom posúdiť možnosti začlenenia Slovenska do projektu. Počas konferencie sa riešila aj možná spolupráca pri realizácii nadväzujúceho projektu Prisma, ktorý je koncepčným rozšírením projektu Pollen. 

Niekoľko základných informácií o projekte Pollen (.pdf)

webová stránka projektu Pollen (anglicky) : www.pollen-europa.net

Základné závery zo stretnutia.

 

22. - 25. máj 2007

Vstupné školenie pre učiteľky vstupujúce do projektu v šk. roku 2007-2008

 • Školenie na zdokonalenie pre učiteľky v 2. ročníku. (Školenie sústreďujúce sa na didaktickú a metodickú pomoc učiteľkám, ktoré pracujú v projekte prvý rok.)

 • Vstupné školenie pre novú skupinu učiteliek pre 1. ročník. (Náčuvy v triedach a analýza vyučovacích hodín v priebehu dvoch predpoludní. Výmena skúseností a osobné osvojenie vedeckého postupu v priebehu dvoch až troch popoludní. Príprava vyučovacích hodín počas dvoch popoludní.)

Základné závery zo školenia

 

18. - 20. Jún 2007

Školenie pre učiteľky 3. a 4. ročníka ZŠ

 • Školenie na zdokonalenie pre učiteľky v 3. a 4. ročníku - školenie inštruktoriek (Prehĺbenie poznatkov z didaktickej oblasti. Vypracovanie niektorých tém z učebných plánov pre budúci školský rok.).

 • Náčuvy v triedach a analýza vyučovacích hodín (táto časť školenia prebehne začiatkom júla so slovenskými školiteľmi)

 • Stretnutie riadiaceho výboru

Základné závery zo školenia

 

10. december 2007

Školenie pre učiteľky 1. a 2. ročníka ZŠ

Cieľom školenia bola predovšetkým moderovaná diskusia medzi učiteľkami o rôznosti vypracovaných a používaných metodických postupov. Program mal dva hlavné body:

 • Diskusia o spôsobe preberania vybraných tém s použitím algoritmu koncepcie Vyhrňme si rukávy. Analýza skúseností učiteliek z realizácie projektu v minulých rokoch.

 • Diskusia o vzájomnej didaktickej pomoci a pedagogickej podpore pri vyučovaní prvouky v rámci projektu Vyhrňme si rukávy.

Stručný zápis zo školenia

 

10. Apríl 2008

Školenie pre učiteľky 3. a 4. ročníka ZŠ

Cieľom školenia bola predovšetkým moderovaná diskusia medzi učiteľkami o rôznosti vypracovaných a používaných metodických postupov. Program:

 • Diskusia o spôsobe preberania vybraných tém s použitím algoritmu koncepcie Vyhrňme si rukávy. Výmena skúseností.

 • Metodická analýza preberaných tém a súvisiacich organizačných záležitostí súvisiacich s vyučovaním.

 • Možnosti využívania internetových stránok projektu

Stručný zápis zo školenia

 

12. - 14. máj 2008

Didaktická konferencia, Smolenice

V termíne 12. - 14. máj 2008 sa konala medzinárodná vedecká konferencia didaktikov prírodných vied. 13. máj popoludní bol vyčlenený na prezentáciu projektu Vyhrňme si rukávy s cieľom informovať odbornú verejnosť o výsledkoch riešenia projektu Vyhrňme si rukávy a o jeho prepojení s celoeurópskymi tendenciami rozvoja výskumne ladenej koncepcie vzdelávania v prírodných vedách na prvom stupni základných škôl. Na konferencii v rámci prezentácie projektu vystúpili s príspevkami prof. P. Mardelle, Dr. J. Kirchmayerová a Dr. K. Žoldošová. Príspevky prezentované na konferencii nájdete zverejnené v sekcii Odborné informácie.

Viac informácií o konferencii nájdete na stránke: http://pdf.truni.sk/katchem/katchem.htm

 

17. - 20. máj 2008

Pollen-seminár, Ljubljana

V uvedenom termíne sa zrealizoval výročný diskusný seminár účastníkov projektu Pollen. Mesto Trnava bolo začlenené do komunity Pollen ako pozorovací partner, ktorý je prizývaný na každoročný diskusný seminár. Jeho cieľom je predovšetkým výmena skúseností s realizáciou vzdelávania v koncepciách zameraných na riešenie vedeckého problému. V rámci realizácie seminára bol vytvorený na prezentáciu plánovaného napredovania v metodike projektu na Slovensku (prezentovaný poster).

Program seminára

 

Jeseň 2008

Vzhľadom na to, že riešenie sa v tomto školskom roku ukončuje, septembrové akcie sú zamerané na záverečnú prezentáciu výsledkov riešenia projektu, popularizáciu projektu a jeho ďalšie rozširovanie do rôznych regiónov Slovenska. Plánujú sa nasledovné podporné akcie (predbežný plán):

 • Veda a vzdelávanie - diskusia francúzskych a slovenských predstaviteľov akadémií vied o možnostiach podpory prírodovedného vzdelávania prostredníctvom spolupráce SAV a hlavných riešiteľov projektu.

 • Predstavenie projektu širšej verejnosti - prezentácia projektu prostredníctvom workshopu za účasti participujúcich základných škôl. Na akciu budú prizvaní zástupcovia rôznych médií. Hlavným cieľom projektu je disseminácia projektu na ďalšie školy, resp. do ďalších regiónov a vzbudenie záujmu o projekt u širšej verejnosti.

 • Záverečná konferencia k ukončeniu projektu - cieľom je zhodnotenie výsledkov projektu a posunutie týchto informácií edukačným autoritám a pedagogickej verejnosti.

 • Týždňová stáž v centre projektu La main à la pâte v Paríži. Cieľom je získať skúsenosti s organizáciou projektu v širšom rozsahu a zintenzívniť spoluprácu hlavných riešiteľských organizácii vo Francúzsku a na Slovensku.