Predhovor

Vážení čitatelia,

otvárate prvé číslo transformovaného zborníka Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, ktorý rokom 2017 začína svoju kariéru v novom šate, kariéru časopisu Scientia et Eruditio. Zmeny síce nastali vo formálnej rovine či v zložení redakčných rád, avšak obsahové zameranie prírodných vied zostalo nezmenené.

Scientia et Eruditio je recenzovaný domáci časopis vedeckých a odborných príspevkov, pričom prvé číslo je vždy zamerané na oblasť prírodných vied. Prijímame príspevky z prírodovedných disciplín zameraných na oblasť biológie, chémie, informatiky a matematiky i príspevky interdisciplinárneho charakteru s presahom na spoločenskovedné disciplíny. Publikované môžu byť teoretické i empirické štúdie, ktoré prechádzajú recenzným konaním dvoch recenzentov.

V prvom čísle vám prinášame päť štúdií interdisciplinárneho charakteru, čoho dôkazom je i prvý príspevok pod názvom CLIL – a dialogue between the language and subject teachers ktorého autorka Ivana Cimermanová predstavuje, analyzuje a hodnotí možnosti aplikovania metodiky CLIL (content language integrated learning) v akademických predmetoch prírodovedného zamerania. Na vyučovaní sa simultánne plnia dva vzdelávacie ciele: osvojovanie si učiva z predmetu a rozvoj komunikačných zručností (a predovšetkým základnej akademickej gramotnosti) v cudzom jazyku. Predložená štúdia slúži ako úvod do problematiky pre učiteľov a didaktikov akademických predmetov prírodovedného zamerania (najmä matematiky), prináša prehľad výsledkov výskumov i metodické námety vychádzajúce z ich odporúčaní.

Druhý príspevok sa zaoberá emóciami strachu a odporu ako základnými psychologickými mechanizmami, ktorých adaptívny význam sa v súčasnosti intenzívne skúma. Autorky analyzovali odpovede týkajúce sa strachu zo živočíšnych druhov a skúmali súvislosť medzi stupňom strachu a prisudzovaním vybraných charakteristík živočíchom. Potvrdili, že niektoré živočíchy vyvolávajú väčšie averzívne reakcie a to dvoma odlišnými metódami. Dôraz je kladený na zistené korelácie, ktoré sú ekologicky valídne, keďže strach aktivuje vyhnutie sa nebezpečnému živočíchovi alebo boj s ním.

Tretí príspevok je prvou empirickou štúdiou hodnotiacou efektívnosť vysadzovania jesetera malého (Acipenser ruthenus, Linnaeus 1758) do Dunaja na Slovensku i v zahraničí, ktorý je od roku 1996 zaradený medzi ohrozené druhy červeného zoznamu IUCN. Autori za zaoberajú obnovou pôvodnej populácie, keďže negatívny vplyv degradácie habitatov a výstavba migračných bariér spolu s nadmerným rybolovom prispeli k poklesu populačnej hustoty tohto druhu. Pomocou vysádzania juvenilných jedincov odchovaných v zajatí boli spustené programy napomáhajúce obnoveniu populácií. Práca ma terénny charakter, pričom označených a následne vysadených jedincov jesetera bolo v priebehu štyroch rokov 1 270, ktorých parametrami sa autori zaoberali.

Nasledujúci príspevok je zameraný na motiváciu ľudí piť alkohol z evolučného pohľadu. Štúdie doposiaľ riešili predovšetkým dôsledky konzumácie alkoholu, ale jeho ultimátny význam bol dlhodobo zaznávaný. Autori nazerajú na skúmanú problematiku pohľadom behaviorálnej ekológie a príčiny správania sa hľadali testovaním hypotézy intrasexuálnej konkurencii – pitie alkoholu, najmä u mužov, zvyšuje ich reprodukčný úspech. Cieľom príspevku je poukázať i na dostatočne validný a reliabilný výskumný nástroj, ktorým je možné identifikovať stimuly vyvolávajúce zvýšenú chuť na alkohol u ľudí.

V poslednom príspevku je diskutovaný druhý závažný spoločenský problém, obezita. Štúdia má korelatívny charakter skúmajúci postoje adolescentov k obéznym ľuďom v súvislosti s vlastným indexom telesnej hmotnosti (BMI) a kontrolovateľnosťou obezity. Problematiky je opäť skúmaná ultimátne – za predsudky k obéznym ľuďom sú zodpovedné niektoré stratégie, ktoré nám pomáhajú vyhnúť sa patogénom, keďže existuje určitá podobnosť obéznych ľudí s ľuďmi prenášajúcimi infekčné ochorenia.

 

Príjemné čítanie praje Jana Fančovičová

 

Return to Content 
 

CLIL – a Dialogue between the Language and Subject Teachers

Ivana Cimermanová

Institute of English and American Studies, Faculty of Arts, University of Prešov

Abstract: Content and language integrated learning is one out of the bilingual methods that has been frequently discussed by language teachers, researchers and scholars for the last decade in Slovak educational environment. Mostly they are positive about the benefits CLIL offers for learners and they study both results in language and subject achievement; moreover, they investigate its impact on teachers’ competencies and feasible integration of language and content. The article outlines general definition of the CLIL term; illustrates its benefits and drawbacks; discusses the competencies of a CLIL teacher; deals with an issue of materials and takes closer look at integration of English language and Mathematics teaching.

Keywords: CLIL, foreign language, CLIL teacher, mathematics, competencies.

ISSN: 2585­‑8556     Source Type: journal
Document Type: article Article language: English
Paper fulltext: icondownload article, file size: 894,43 kB (873,47 KiB)
Pages: 1–14     More publishing data.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​1/​1­‑14 opened in a new window
(usually regards external link)

 

Return to Content 
 

Súvisí estetické hodnotenie živočíchov s averzívnym správaním?

Is the Aesthetic Evaluation of Animals Related to Aversive Behaviour?

Žaneta Dodeková, Jana Fančovičová

Katedra biológie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Abstract: Fear and disgust are basic emotions that are part of everyone’s lives. These emotions are activated by various sensory cues including animals. The emotion of disgust has an adaptive significance, because it is help us to avoid disease threat. Animal fear, on the other hand, is affected by biological predispositions that have formed during the coexistence of mammals with predators. By analysing the responses of 600 respondents, we have created a list of animal species that which activate the emotion of fear. Some animals such as snake, spider, or rat cause greater aversive reactions and certain animal characteristics (such as ugly, slimy, or those with perceived fast movement) are important in determining their positive or negative assessment by humans. There was a statistically significant difference in the expression of fear of unpopular animals between women and men.

Keywords: fear, disgust, animals, characteristic, snake, rat, spider.

ISSN: 2585­‑8556     Source Type: journal
Document Type: article Article language: Slovak
Paper fulltext: icondownload article, file size: 975,29 kB (952,43 KiB)
Pages: 15–24     More publishing data.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​1/​15­‑24 opened in a new window
(usually regards external link)

 

Return to Content 
 

Efektivita umelého vysadzovania jesetera malého (Acipenser ruthenus, Linneaus 1758) do slovensko­‑maďarského úseku Dunaja

Stocking Efficiency of the Sterlet (Acipenser ruthenus, Linneaus 1758) in the Slovak – Hungarian Danube Stretch

Maroš Kubala1, Martin Farský2, Ladislav Pekárik3, 4

1Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
2Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Štúrovo 
3Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
4Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied

Abstract: The population of the sterlet (Acipenser ruthenus, Linnaeus 1758) in the Middle Danube have been decreasing over the last decades mainly due to over­‑fishing in past, habitat degradation and construction of migration barriers. This negative trend in population density raised awareness about sturgeon species conservation among scientists. Many programs regarding sturgeon conservation and rehabilitation were launched ever since. One of the general goals of these programs is to help maintain existing populations by re­‑stocking using artificially reproduced individuals. Several thousands of young­‑of­‑the­‑year sterlets were stocked into the Danube during 2013–2016. Few hundreds of individuals were tagged using FLOY tags and the occurrence of tagged individuals was followed in future samples. Based on the low recapture rate, we can conclude, that the stocking program has low efficiency. However, re­‑captured individuals were in higher condition. On the other hand, such low recapture rate is demonstrated in other studies dealing with sturgeons, respectively.

Keywords: sterlet, stocking efficiency, floy­‑tag.

ISSN: 2585­‑8556     Source Type: journal
Document Type: article Article language: Slovak
Paper fulltext: icondownload article, file size: 994,40 kB (971,09 KiB)
Pages: 25–31     More publishing data.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​1/​25­‑31 opened in a new window
(usually regards external link)

 

Return to Content 
 

Prečo ľudia pijú alkohol? Test hypotézy intrasexuálnej kompetície

Why do People Drink Alcohol? Testing the Intrasexual Competition Hypothesis

Mário Szikhart, Pavol Prokop

Katedra biológie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4, 918 43  Trnava

Abstract: Alcohol consumption started probably in our ancestors about 10 millions years ago, and recent research found support for alcohol drinking in some non­‑human primates. Ultimate reasons why alcohol consumption persists are, however, less clear. According to the intrasexual competition hypothesis, alcohol consumption represents a form of handicap, and, thus, only superior, competitive individuals are able to process ethanol. We used standardized questionnaires to determine intrasexual competition and alcohol craving, which we have tried to influence by visual stimulus depicting intrasexual competition (street fight) in the form of a short video. The control group saw the movie of the same length with the people, but without physical interference. We found no difference in alcohol craving among respondents in the experimental or control group, but men with higher scores of intrasexual competition generally had a greater craving for alcohol than men with lower scores of intrasexual competition. In line with the intrasexual competition hypothesis, our results suggest that intrasexual competition and alcohol use may be related.

Keywords: alcohol, intrasexual competition, alcohol craving.

ISSN: 2585­‑8556     Source Type: journal
Document Type: article Article language: Slovak
Paper fulltext: icondownload article, file size: 893,89 kB (872,94 KiB)
Pages: 32–40     More publishing data.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​1/​32­‑40 opened in a new window
(usually regards external link)

 

Return to Content 
 

Postoje slovenských študentov stredných škôl k obéznym ľuďom a ich presvedčenie 
o kontrolovateľnosti obezity z hľadiska ich vlastného indexu telesnej hmotnosti (BMI)

Attitudes of Slovak Students of Secondary School Toward Obese People and Their Belief 
in Controllability of Obesity in Connection with Their Own Body Mass Index (BMI)

Monika Weissová

Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Abstract: Over the last 40 years, the number of obese people has increased. Neither adolescents are an exception, as adolescence is a critical period for development of obesity. Obesity also combines negative attitudes towards other obese people. As well as adults, children also depict obese people through negative features. Therefore, we were examining the attitudes of students to obese people in relation to their own Body Mass Index (BMI). We also focused on their belief in the controllability of obesity, i. e. whether people can become obese by themselves – improper diet and lack of physical activity, or whether obesity is caused by metabolic disorder. Children who take into account metabolic disorders have a positive relationship towards the obese. The research sample consisted of 100 secondary school students. We have not found negative attitudes towards obese people, nor the influence of BMI on the belief in obesity controllability. The positive finding of our research was that students (girls and boys) had optimal values of their BMI.

Keywords: obesity, adolescents, negative attitudes, controllability of obesity, Body Mass Index.

ISSN: 2585­‑8556     Source Type: journal
Document Type: article Article language: Slovak
Paper fulltext: icondownload article, file size: 666,99 kB (651,36 KiB)
Pages: 41–47     More publishing data.
DOI: https://doi.​org/​10.​31262/​2585­‑8556/​2017/​1/​1/​41­‑47 opened in a new window
(usually regards external link)

 

Return to Content