Dátum: 6. 12. 2019, pred piatimi rokmi, aktualizované: 10. 7. 2020, pred štyrmi rokmi

Habilitačné konanie uchádzača: Mgr. Martin Brestovanský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 2. decembra 2019
Habilitačné konanie v odbore: 1.1.4 pedagogika
Názov habilitačnej práce: Prosociálne morálne uvažovanie: prirodzený vývin a intencionálny rozvoj
Názov habilitačnej prednášky: Mýty o prosociálnosti, morálnom charaktere a etickej výchove

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

18. 7. 2007: udelený titul „philosophicae doctor“ (PhD.) vo vednom odbore sociálna práca.

16. 3. 2007: obhajoba dizertačnej práce Animácia a jej prínos pre sociálnu prevenciu.

2002 – 2007: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce: interné a externé doktorandské štúdium.

1997 – 2000: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta: učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk – etická výchova.

Ďalšie vzdelávanie

2017: Outreach Program and Study Visit: P. K. Yonge Developmental Research School at the University of Florida, Gainsville, FL, US

2015: University Study Visit: Youth and Community Work in the UK, Birmingham, United Kingdom

Priebeh zamestnaní

2002 – 2005: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, interný doktorand

2007 – doposiaľ: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)

2002 – 2007: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce: základy filozofie, animácia.

2007 – doposiaľ: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií, pozícia: odborný asistent.

2007: Študijný odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (bakalársky študijný program): prosociálna výchova.

2008 – 2010: Študijný odbor učiteľstvo v kombinácii (bakalársky študijný program) a všeobecný pedagogicko-psychologický základ: pedagogická a sociálna komunikácia.

Študijný odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (magisterský študijný program): 
2011 – doposiaľ: pedagogika voľného času 2, 
2009 – doposiaľ: mediálna výchova.

Študijný odbor učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (bakalársky študijný program): 
2008 – 2011: teória a metodika etickej výchovy 1, teória a metodika etickej výchovy 2, 
2011 – doposiaľ: teoretické základy etickej výchovy 1, teoretické základy etickej výchovy 2.

2009: Študijný odbor učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (magisterský študijný program): mediálna výchova.

Odborné alebo umelecké zameranie

Teória a metodika etickej výchovy.

Pedagogika voľného času, zážitková pedagogika.

Morálny vývin, prosociálne správanie a prosociálne morálne uvažovanie.

Profesijné učiace sa komunity.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. Monografie

AAB Brestovanský, M. (2019). Hodnoty, vzťahy a škola. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA. 100 % [19,7 AH].

AAA Bullock, S., Brestovanský, M., Lenčo, P. et al. (2017). Inclusion Diversity and Equality. The Principles and Approaches. Cheltenham : University of Gloucestershire. 25 % [1,58 AH].

AAB Brestovanský, M. (2014). Metodologické otázky výskumu prosociálnosti. In I. Podmanický & A. Rajský (eds.), Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. 4 % [2,3 AH].

AAB Brestovanský, M., Gajdošík-Zeleiová, J. & Kusý, P. (2016). Realizácia výskumu etickej výchovy a výskumné závery. In A. Rajský & I. Podmanický (eds.), Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. 14 % [2,35 AH].

3. Skriptá

BCI Brestovanský, M. (2010). Úvod do mediálnej výchovy. VŠ skriptá. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. 100 % [7,6 AH].

BCI Brestovanský, M. (2013) Pedagogika voľného času 2. Pedagogika zážitku a hra. VŠ skriptá. Trnava : Trnavská univerzita. 100 % [7,38 AH].

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Štatistika ohlasov (podľa metodiky v prílohe č. 3 vyhlášky č. 456/2012):

1 – zahraničné CCC, WoS, Scopus 8
2 – domáce CCC, WoS, Scopus 4
3 – zahraničné, neregistrované v cit. indexoch 21
4 – domáce, neregistrované v cit. indexoch 48
6 – recenzie 1
spolu: 82
zahraničné/domáce: 30/52
Členovia habilitačnej komisie
Predsedníčka:
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Členovia:
doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Oponenti
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Dr. h. c. prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Oponentské posudky
  • ikonaPríloha č. 2a 135,79 kB (132,61 KiB), 17. 4. 2020 – prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
  • ikonaPríloha č. 2b 181,09 kB (176,84 KiB), 4. 5. 2020 – doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
  • ikonaPríloha č. 2c 243,19 kB (237,50 KiB), 10. 7. 2020 – prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Návrh habilitačnej komisie
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 17. 9. 2020
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Predsedníčka Podpredseda
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Interní členovia
doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th.
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Externí členovia
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV Bratislava
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. UK Praha
prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc. UK Bratislava
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. UKF Nitra
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. UK Bratislava
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. UKF Nitra
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave konaného dňa 17. septembra 2020
Dátum a dôvod skončenia habili­tač­ného konania 24. 9. 2020 
udelenie vedecko­‑pedagogického titulu docent rektorom Trnavskej univerzity v Trnave
  
ikonaOznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 94,48 kB (92,27 KiB), 29. 9. 2020