Dátum: 5. 9. 2014, pred viacerými rokmi

Inauguračné konanie uchádzačky: doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie: 22. 8. 2014, č. VR­‑8664­‑2014
Inauguračné konanie v študijnom odbore: 1.1.4. pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Mýty didaktiky počiatočného čítania a písania z pohľadu teórie a výskumov gramotnosti

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Oľga Zápotočná, rod. Belicová, doc., PhDr., CSc.
Dátum a miesto narodenia 1956, Bratislava
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast
 • 1980 – Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor psychológia
 • 1984 – 1988 – Ústav experimentálnej psychológie SAV, interná ašpirantúra, vedecká hodnosť CSc.
 • 1985 – FFUK, PhDr., odbor psychológia
 • 1995 – Ústav výskumu sociálnej komunikácie, samostatný vedecký pracovník IIa
 • 2005 – docent v odbore Pedagogická psychológia, PdF UK, Bratislava
Ďalšie vzdelávanie
 • 1980 – 1983 študijný pobyt, Ústav experimentálnej psychológie SAV
Priebeh zamestnaní
 • Ústav experimentálne psychológie SAV (1980 – 1990)
 • Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV (1990 – trvá)
 • Pedagogická fakulta UK (1997 – 2004)
 • Pedagogická fakulta TVU (2005 – trvá)
Priebeh pedagogickej čin­nosti (pracovisko/predmety)

Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (Mgr.), 1997 – 2004:

 • rozvoj gramotnosti v predškolskom veku,
 • teória a metódy rozvoja gramotnosti,
 • psychológia čítania.

Pedagogická fakulta TVU, Katedra školskej pedagogiky, 2005 – dodnes:

 • didaktika čítania a písania (I. a II., Mgr.),
 • jazyková gramotnosť v predškolskom veku (Bc.),
 • základy vývinovej psychológie (Bc.),
 • vývinové poruchy učenia (Bc.),
 • rozvoj jazykovej gramotnosti na základnej škole (Mgr.),
 • teória a výskum gramotnosti (PhD.).
Odborné alebo umelecké zameranie Psychológia čítania, teória a výskum gramotnosti, pedagogické prístupy k rozvíjaniu jazykovej a čitateľskej gramotnosti v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.
Údaje o publikačnej čin­nosti

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

AAB Monografie:

 1. Zápotočná, O. 2004. Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologických súvislostiach. Bratislava : Album. 121 s. ISBN 80­‑968667­‑3­‑7 (rozsah 5,2 AH).
 2. Zápotočná, O. 2013. Metakognitívne procesy v čítaní, učení a vzdelávaní. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA. 140 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑742­‑7 (rozsah 9,6 AH).

ACB Vysokoškolské učebnice:

 1. Zápotočná, O., Petrová, Z. 2012. Rozvoj jazykovej gramotnosti na základnej škole. Recenzenti: Branislav Pupala, Ľudmila Belásová. Číslo projektu: KEGA č. 3/7035/09. – (1. vyd.) Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. 113 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑516­‑4.
 2. Zápotočná, O. 2012. Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní. Bratislava : VEDA. 141 s. ISBN 978­‑80­‑224­‑1281­‑0 (rozsah 9,86 AH).
 3. Petrová, Z., Zápotočná, O. (50 %). 2013. Rozvoj jazykovej gramotnosti v ZŠ. [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudmila Belásová, Jaroslava Magulová. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2013. Online, 64 s. Dostupné na internete: https://pdf.​truni.​sk/​e­‑ucebnice/​rjgz/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) ISBN 978­‑80­‑8082­‑609­‑3.

BCI Skriptá a učebné texty:

 1. Zápotočná, O., Petrová, Z. 2010. Jazyková gramotnosť v predškolskom veku: Teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 91 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑404­‑4 (Zápotočná – podiel 4,34 AH). Dostupné na internete: ikonahttps://​pdf.​truni.​sk/​download?​e­‑skripta/​zapotocna­‑petrova­‑skripta.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 280,00 B (280,00 B), 12. 10. 2010.
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Citácie a ohlasy celkom 221:

 • podľa SCI 26,
 • zahraničné 33,
 • domáce 173.
Počet doktorandov: Školených: 4 
Ukončených: 4
Oponenti
prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. 
pracovisko: Fakulta humanitných štúdií, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne – zahraničný odborník 
študijný odbor: pedagogika
prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika
prof. PhDr. Milada Rabušicová, PhD. 
pracovisko: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brne – zahraničný odborník 
študijný odbor: andragogika
Oponentské posudky
Členovia inauguračnej komisie
Predseda:
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta TU v Trnave – domáca univerzita 
študijný odbor: pedagogika
 
Členovia:
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe – zahraničný odborník 
študijný odbor: pedagogická psychológia
prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc. 
pracovisko: Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
študijný odbor: pedagogika
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. 
Katedra logopédie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
študijný odbor: logopédia
Návrh inauguračnej komisie
Rozhodnutie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Prezenčná listina zo za­sad­nu­tia vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Interní členovia:
doc. Blažej Baláž, akad. mal. doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
doc. PaedDr. Ľudmila Jančovičová, CSc. doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. ThLic. Miloš Lichner, SJ
doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
doc. RNDr. Ján Reguli, CSc. prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. doc. PhDr. Kristína Žoldošová, PhD.
 
Externí členovia:
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.
doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.  
Zloženie vedeckej rady Tr­nav­skej univerzity
Predseda:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 
Interní členovia:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
prof. Mgr. Andrej Démuth, PhD. prof. ThLic. PhDr. Juraj Dolinský SJ, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. PhDr. Jana Levická, PhD. doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th.
doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. doc. ThDr. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Ing. Viera Peterková, PhD.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
 
Externí členovia:
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta;
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave;
doc. PhDr. Darja Jarošová, PhD. 
Ostravská univerzita v Ostrave, Ústav ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie Lekárskej fakulty;
Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave;
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici;
prof. ThDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD. 
Kongregácia pre východné cirkvi vo Vatikáne;
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave
Výpis zo zápisnice vedeckej rady TU
Rozhodnutie vedeckej rady TU
Dátum získania dekrétu 18. 5. 2017
V súlade s § 4, ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z. z. z 8. 12. 2004 bolo dňom 4. 12. 2014 konanie prerušené do 3. 12. 2015.
V súlade s § 4, ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z. z. z 8. 12. 2004 bolo dňom 4. 12. 2015 konanie obnovené.