prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 621
  Klapka: 557
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Oľga Zápotočná, doc., PhDr., CSc., je docentkou pedagogickej psychológie na Trnavskej Univerzite, so zameraním na špecifické otázky vývinu jazykovej gramotnosti a jej rozvíjania v predškolskom a mladšom školskom veku.

Magisterské štúdium psychológie ukončila na Univerzite Komenského (v r. 1980), neskôr pôsobila ako asistent výskum na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, kde absolvovala doktorandské štúdium (1988), v rámci ktorého sa venovala štúdiu kognitívnych procesov v čítaní z aspektu porúch písanej reči. Od r. 1990 pracuje ako samostatný vedecký pracovník na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, v súčasnosti ako vedúca členka Centra pedagogického výskumu, založeného v r. 2011.

V rámci svojej vedeckej produkcie (publikovala okolo 130 vedeckých a odborných prác) prispieva do oblasti výskumu čítania z perspektívy kognitívnych a sociokultúrnych teórií gramotnosti. Vo svojich ostatných prácach a súčasných výskumných projektoch sa zameriava na skúmanie metakognitívnych procesov a stratégií porozumenia v čítaní, a to najmä z hľadiska ich potenciálneho rozvíjania v predškolskom veku, osobitne u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V rámci svojho pôsobenia v oblasti univerzitného vzdelávania učiteľov spolupracovala s viacerými inštitúciami a profesijnými organizáciami. Je členkou International Literacy Association, dlhodobo pôsobila v jej Európskom výbore (IDEC), aj ako predsedníčka jej Slovenskej afiliácie (SARČ). Od roku 2014 je členkou výboru COST v rámci akcie IS1404: Evolution of Reading in the Age of Digitization (E‑Read).

Výber z publikačnej činnosti

  • Zápotočná, O.: Rozvoj počiatočnej literárnej gramotnosti. In Z. Kolláriková, B. Pupala (Eds.): Predškolská a elementárna pedagogika/Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001, s. 271–306.
  • Pupala, B., Zápotočná, O. (Eds.): Rané štúdie o ranej gramotnosti. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2003.
  • Gavora, P., Zápotočná, O. (Eds.): Gramotnosť: Vývin a možnosti didaktického usmerňovania. Bratislava : Vzdavateľstvo UK, 2004.
  • Gavora, P., Zápotočná, O.: Unity and Diversity in Literacy Development. Proceeding of Papers from Central European Conference on Reading, Bratislava : SRA a SLJŠ, 2000, 239 s.
  • Zápotočná, O.: Kultúrna gramotnosť v sociálnopsychologických súvislostiach. Bratislava : Album, 2004.
  • Zápotočná, Oľga. Specifické poruchy učení. In Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. – Praha : Portál, 2010, s. 304–319. ISBN 9788073676797.
  • Zápotočná, Oľga – Lukšík, Ivan. Podiel školy na formovaní aktívneho občianstva. In Sociológia – Slovak Sociological Review: časopis pre otázky sociológie, 2010, roč. 42, č. 5, s. 492–515. (0.140 – IF2009). (2010 – Current Contents). ISSN 0049­‑1225.
  • Zápotočná, Oľga – Petrová, Zuzana. Jazyková gramotnosť v predškolskom veku: teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ. [elektronický zdroj]. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. 91 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑404­‑4. Dostupné na internete: ikonahttps://pdf.truni.sk/dowload?e‑skripta/zapotocna­‑petrova­‑skripta.pdf 1,17 MB (1,12 MiB), 12. 10. 2010
  • Zápotočná, Oľga: Čitateľská gramotnosť a jej rozvoj v primárnom vzdelávaní: Teoretické východiská a didaktické realizácie. Bratislava : VEDA, 2012.
  • Zápotočná, Oľga: Metakognitívne procesy v čítaní, učení a vzdelávaní. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Rozvoj jazykovej gramotnosti v ZŠ

Dokument Veľkosť Dátum
5,13 MB (4,89 MiB) 29. 11. 2009
9,14 MB (8,71 MiB) 29. 11. 2009
204,29 kB (199,50 KiB) 14. 11. 2007
321,02 kB (313,50 KiB) 14. 11. 2007
1,43 MB (1,36 MiB) 14. 11. 2007