Dátum: 12. 9. 2016, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 6. 10. 2017, pred niekoľkými rokmi

Vymenúvacie konanie uchádzača: doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie: 9. 9. 2016, č. VR_8240­‑2016
Vymenúvacie konanie v študijnom odbore: 1.1.4. pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Trh práce, kompetencie a superdeti. Diskurzívna premena 
vzdelávacieho sektora a jej komplikácie.

Údaje z profesijného životopisu uchádzača

Meno a priezvisko, 
rodné priezvisko, titul
Ondrej Kaščák, doc. PaedDr. PhD.
Rok narodenia 1978
Vysokoškolské vzdelanie 
a ďal­ší akademický rast
1996 – 2001 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia pedagogika – nemecký jazyk a literatúra.
2001 – 2004 doktorandské štúdium, PdF UK v Bratislave, odbor pedagogika.
2002 rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce, Pedagogická fakulta UK Bratislava, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia pedagogika.
2005 obhajoba dizertačnej práce, vedecká hodnosť PhD.
2009 habilitačné konanie, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, docent v odbore pedagogika.
2011 vedecký kvalifikačný stupeň IIa, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV.
Ďalšie vzdelávanie
1999 Letná jazyková škola, Universität des Saarlandes, Saarbrücken (štipendium DAAD).
1999 Centrálna skúška stredného stupňa z nemeckého jazyka (ZMP), Goetheho inštitút, Saarbrücken.
Priebeh zamestnaní
2004 – 2009 PdF TU v Trnave, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, odborný asistent.
2009 – trvá PdF TU v Trnave, Katedra školskej pedagogiky, docent, vedúci katedry.
2011 – trvá SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, samostatný vedecký pracovník.
Priebeh pedagogickej čin­nosti (pracovisko/​predmety)

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave:

 • komparatívna pedagogika (PEP, Bc., ŠkP, PhD.),
 • rané detstvo v medzinárodnej legislatíve (PEP, Mgr.),
 • sociológia detstva (PEP, Bc., SPV, Bc.),
 • sociológia výchovy (PEP, Mgr., SPV, Mgr.),
 • teórie výchovy a vzdelávania (PEP, Mgr., UPV, Mgr.),
 • sociológia školy a vzdelávania (ŠkP, PhD.).
Odborné alebo umelecké zame­ranie Všeobecná pedagogika, komparatívna pedagogika, sociológia vzdelávania, teórie vzdelávania.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

 1. monografia
 2. učebnica
 3. skriptá

Monografie:

 1. AAA Škola zlatých golierov: vzdelávanie v ére neoliberalizmu / Ondrej Kaščák, Branislav Pupala, 1. vyd. – Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. – 208 s. ISBN 978­‑80­‑7419­‑113­‑8. (12,00 AH)
 2. AAB Škola ako rituálny priestor / Ondrej Kaščák, 1. vyd. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. – 175 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑360­‑3. (9,00 AH)
 3. AAB Javisko a zákulisie školy: o materskej škole a skrytom kurikule / Ondrej Kaščák, Markéta Filagová. – 1. vyd. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. – 156 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑169­‑2. (8,00 AH)
 4. AAB Moc školy: o formatívnej sile organizácie / Ondrej Kaščák. – 1. vyd. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. – 165 s. ISBN 80­‑8082­‑053­‑8. (8,50 AH)

Učebnice:

 1. ACB Neposedné predškolské kurikulum: od komparatívnej analýzy k učiteľským emóciám / Branislav Pupala, Ondrej Kaščák – 1. vyd. – Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. – 115 s. ISBN 978­‑80­‑8168­‑026­‑7. (7,00 AH).
 2. ACB Kompendium sociológie výchovy / Ondrej Kaščák – 1. Vyd. – Trnava : Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978­‑80­‑8082­‑606­‑2. (5,00 AH).
 3. ACB Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch / Ondrej Kaščák, Branislav Pupala – 1. vyd. – Prešov : Rokus, 2009. – 175 s. ISBN 978­‑80­‑89055­‑98­‑2. (9,00 AH)
 4. ACB Deti v kultúre – kultúry detí / Ondrej Kaščák – 1. vyd. – Prešov : Rokus, s. r. o., 2009. – 139 s. ISBN 978­‑80­‑89055­‑93­‑7. (7,00 AH)
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Citácie a ohlasy celkom: 541,

 • z toho zahraničné: 264,
 • domáce: 277,
 • Scopus: 48,
 • Web of Science a SCI: 26 (13 SCI).
Počet doktorandov
Školených: 0
Ukončených: 5
Oponenti
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. – zahraničný odborník
pracovisko: Katedra pedagogiky, UK v Praze, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
študijný odbor: pedagogika
   
prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
pracovisko: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
študijný odbor: sociológia
   
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – zahraničný odborník
pracovisko: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
študijný odbor: pedagogická psychológia
Oponentské posudky
 • ikonaPríloha č. 2a 325,43 kB (317,81 KiB), 23. 3. 2017 – prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
 • ikonaPríloha č. 2b 386,19 kB (377,14 KiB), 3. 4. 2017 – prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
 • ikonaPríloha č. 2c 414,27 kB (404,56 KiB), 28. 2. 2017 – prof. PhDr. Stanislav Štech, Ph.D.
Členovia inauguračnej 
komi­sie
Predseda:
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
študijný odbor: pedagogika
pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
   
Členovia:
Prof. Dr. Johanna Mierendorff – zahraničný odborník
študijný odbor: Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt ‚Pädagogik 
der frühen Kindheit‘
pracovisko: Martin­‑Luther­‑Universität Halle­‑Wittenberg, Philosophische 
Fakultät III, Institut für Pädagogik, Halle, NSR
   
prof. Tata Mbugua – zahraničný odborník
študijný odbor: education
pracovisko: Education Department, University of Scranton, Scranton, USA
   
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. – zahraničný odborník
študijný odbor: andragogika, pedagogika
pracovisko: Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova 
univerzita, Brno, ČR
Návrh inauguračnej komisie
Rozhodnutie vedeckej rady Peda­gogic­kej fakulty Trnav­skej uni­verzi­ty v Trnave
Prezenčná listina zo za­sad­nu­tia vedeckej rady Peda­gogic­kej fakulty Trnav­skej uni­verzi­ty v Trnave
Zloženie vedec­kej rady Peda­gogic­kej fakulty Trnav­skej uni­verzi­ty v Trnave
Predseda Podpredseda
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
Interní členovia
doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th. prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
Externí členovia
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV Bratislava
prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc. UK Bratislava
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. UKF Nitra
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. UK Bratislava
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. UKF Nitra
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
Prezenčná listina zo za­sad­nu­tia vedeckej rady Trnav­skej uni­verzi­ty v Trnave
Zloženie vedeckej rady Tr­nav­skej uni­verzi­ty
Predseda:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 
Interní členovia:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
prof. Mgr. Andrej Démuth, PhD. prof. ThLic. PhDr. Juraj Dolinský SJ, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. prof. PhDr. Jana Levická, PhD.
doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th. doc. PhDr. Marek Majdan, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD. doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Ing. Viera Peterková, PhD. prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.  
 
Externí členovia:
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta;
JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave;
doc. PhDr. Darja Jarošová, PhD. 
Ostravská univerzita v Ostrave, Ústav ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie Lekárskej fakulty;
Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave;
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici;
prof. ThDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD. 
Kongregácia pre východné cirkvi vo Vatikáne;
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave
Výpis zo zápisnice vedeckej rady TU
Rozhodnutie vedeckej rady TU
Dátum získania dekrétu 22. 5. 2018