Dátum: 15. 10. 2013, pred viacerými rokmi

Inauguračné konanie uchádzačky: doc. Ing. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie: 3. 10. 2013, č. VR­‑15158­‑2013
Inauguračné konanie v odbore: 1.1.4 pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Historicko­‑pedagogické bádanie a jeho význam pre súčasné vedy o výchove

Údaje z profesijného životopisu uchádzačky:

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul doc. Ing. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD.
Rok narodenia 1965
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický titul
1988 VŠE Bratislava, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, ekonomika priemyslu (Ing.)
1997 UK Bratislava, Pedagogická fakulta, vychovávateľstvo a špeciálne vychovávateľstvo (Mgr.)
2000 TU Trnava, Teologická fakulta, katolícka teológia (Mgr.)
2003 UK Bratislava, Filozofická fakulta, pedagogika (PhD.)
2004 UK Bratislava, Filozofická fakulta, pedagogika (doc.)
2005 UKF Nitra, Filozofická fakulta, etika (PhDr.)
Ďalšie vzdelávanie
1994 dvojročné kvalifikačné štúdium etickej výchovy, MPC Tomášikova, Bratislava
Priebeh zamestnaní
1988 – 1990 samostatná odborná ekonómka, TESLA Bratislava, n. p.
1990 – 1995 vychovávateľka, Domov mládeže SOU – polygrafické, Bratislava
1993 – 1998 lektorka kvalifikačného štúdia etickej výchovy pre učiteľov stredných škôl, MPC Tomášikova ul., Bratislava (externe)
1995 – 2000 odborná asistentka na Katedre pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2001 – 2004 odborná asistentka a zástupkyňa vedúceho Katedry pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2004 – 2007 funkčné miesto docent v odbore pedagogika, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2004 – 2011 prodekanka pre ekonomický a personálny rozvoj Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2005 vedúca Katedry pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2007 – 2013 funkčné miesto profesor v odbore pedagogika, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2011 prorektorka pre rozvoj Trnavskej univerzity v Trnave
Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

1995 – 2004 teória a metodika etickej výchovy 1 a 2 (Bc.)
1995 – 2007 prosociálna výchova (Bc.)
1997 – 2004 etika a osobnosť učiteľa (Mgr.)
2002 – 2008 filozofia výchovy (Bc.)
2004 – doteraz úvod do pedagogiky (Bc.)
2008 – doteraz všeobecná pedagogika (PhD.)
2008 – doteraz dejiny pedagogického myslenia (PhD.)
Odborné alebo umelecké zameranie historická a filozoficko­‑antropologická analýza pedagogického myslenia s teoretickým fundovaním do oblasti filozofie výchovy a dejín výchovy a vzdelávania
Údaje o publikačnej činnosti

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

  1. monografia
  2. učebnica
  3. skriptá

1. monografie:

AAA Lechta, Viktor – Kudláčová, Blanka (eds.): Inclusive Education of 21st Century in Reflections of Subjected Disciplines (How to turn the risks into opportunities). 1. vyd. Frankfurt a. M.: Peter Lang Publishing, 2013. (0,70 AH) v tlači
AAB Kudláčová, Blanka: Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2003. 168 s. ISBN 80­‑89074­‑66­‑9 (8,07 AH)
AAB Kudláčová, Blanka: Fenomén výchovy (historicko­‑filozoficko­‑antropologický aspekt). 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2006. 160 s. ISBN 80­‑8082­‑060­‑0 a 80­‑224­‑0904­‑9 (6,83 AH)
AAB Kudláčová, Blanka (ed.): Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. 2. preprac. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007, 199 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑120­‑3 (9,56 AH)
AAB Kudláčová, Blanka (ed.): Európske pedagogické myslenie (od antiky po modernu). 1. vyd. Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 2010, 317 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑336­‑8 (7,35 AH)
AAB Kudláčová, Blanka – Rajský, Andrej (eds.): Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť). 1. vyd. Typi Universitatis Tyrnaviensis /VEDA, 2012, 293 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑574­‑4 (2,40 AH)
BAA Kudláčová, Blanka: Antropologická východiska přístupů k lidem s postižením v evropském kontextu (od represe po inkluzi). In Lechta, Viktor (ed.): Základy inkluzivní pedagogiky (Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole). 1. vyd. Praha : Portál, 2010, s. 56–72. ISBN 978­‑80­‑7367­‑679­‑7 (1,33 AH)

2. učebnice:

ACB Kudláčová, Blanka: Dejiny pedagogického myslenia I. (počiatky vedomej výchovy a pedagogických teórií). Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. 414 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑303­‑0 (21,20 AH)

3. skriptá:

BCI Kudláčová, Blanka: Integrovaný predmet etická výchova. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 1997. 153 s. ISBN 80­‑88774­‑23­‑3 (8 AH)
BCI Kudláčová, Blanka: Osobnosť a etika učiteľa. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 1998. 81 s. ISBN 80­‑88774­‑35­‑7 (4,5 AH)
BCI Kudláčová, Blanka: Etika učiteľa a osobnosť učiteľa. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2002. 119 s. ISBN 80­‑89074­‑15­‑4 (7 AH)
BED Kudláčová, Blanka: Sústava pedagogických vied a ich vývoj, s. 20–27 a Kudláčová, Blanka: Vývoj pedagogického myslenia v európskom kontexte, s. 28–39. In Kratochvílová, Emília (ed.): Úvod do pedagogiky. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007, ISBN 978­‑80­‑8082­‑145­‑6 (1,4 AH)
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu

Citácie domáce: 166

Citácie zahraničné: 53

Citácie SCI: 4

Počet doktorandov: školených
  ukončených

2 školení

5 ukončení

Oponenti

prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., Česká republika – zahraničný odborník 
pracovisko: starobný dôchodok 
študijný odbor: pedagogika

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
študijný odbor: pedagogika

prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc. 
pracovisko: Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline 
študijný odbor: pedagogika

Oponentské posudky
Členovia inauguračnej komisie

predseda:

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 
pracovisko: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
študijný odbor: pedagogika

členovia:

prof. Boguslaw Śliwerski odvolaný uznesením č. 1 a) z elektronického hlasovania vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity zo dňa 25. 11. 2013 – zápisnica č. 15
pracovisko: Akademia pedagogiki specjalnej, Warszawa, Poľsko
študijný odbor: pedagogika

prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. 
pracovisko: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
študijný odbor: filozofia

prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. 
pracovisko: Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove 
študijný odbor: pedagogika

prof. PhDr. Milan Kips, PhD. 
pracovisko: Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline 
študijný odbor: pedagogika

nový člen inauguračnej komisie:

prof. Dr. hab. Andrzej Radziewicz Winnicki   schválený uznesením č. 1 b) z elektronického hlasovania vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity zo dňa 25. 11. 2013 – zápisnica č. 15, zahraničný odborník
pracovisko: University of Zielona Góra  
študijný odbor: pedagogika  
Zloženie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Interní (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave):

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
doc. akad. mal. Blažej Baláž doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. ThLic. Miloš Lichner, SJ, Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
doc. Ing. Martin Mišút, CSc. doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. doc. PhDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Externí:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., ÚVSK Bratislava prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., STU Bratislava doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc., FF UK Bratislava prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., UKF Nitra doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD., ŠPÚ Bratislava prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., UKF Nitra prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., ÚSL SAV Bratislava

Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore

schválené

Rozhodnutie vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva a lehoty na prípadné opätovné podanie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhl. č. 6/2005
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesora
Zloženie vedeckej rady Trnavskej univerzity
Výpis zo zápisnice vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave
Rozhodnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave
Dátum získania dekrétu 19. 11. 2014