Princípy projektu

 

 

 

 

Hlavný Princíp:

 

Podporovať vyučovanie prírodovedných predmetov na základnej škole pomocou získavania vedomostí metódami objavovania, pokusov a diskusie.

 

 

Princípy projektu:

 • Iniciovať konflikt detských prekonceptov o prírodných javoch...
 • Zapájať dieťa do objavovania predmetov a javov v prírode...
 • Umožniť deťom v maximálnej miere pozorovať skutočnosť, o ktorej sa učia, dotýkať sa skutočnosti...
 • Pomáhať dieťaťu analyzovať, experimentovať, klásť si otázky o realite, v ktorej žije...
 • Podporovať fantáziu dieťaťa ako aj jeho zvedavosť...
 • Zdokonaľovať ovládanie jazyka dieťaťa pri vyjadrovaní vlastných názorov...
 • Pracovať s deťmi v malých skupinách...
 • Viesť deti k tomu, aby formulovali hypotézy v interaktívnej atmosfére primerane malých skupín...
 • Viesť deti tak, aby sa učili samostatne, dať deťom priestor na vysvetlenie vlastných názorov, diskutovať o nich...
 • Deti viesť k tomu, aby sa samostatne vyjadrovali ku skúmanej problematike, ako pomôcku si vedú zošit pokusov...
 • Učiteľ postupne sa rozvíjajúce učenie iba usmerňuje...

 

Princíp projektu je možné vyjadriť aj prostredníctvom jadra koncepcie, ktoré je možné znázorniť algoritmom kognitívnych činností realizovaných na vyučovaní:
 1. Pozorovanie a objavovanie, zmyslová empíria (voľné pozorovania, funkčné činnosti zamerané na ozrejmenie doterajších vedomostí o skúmanom jave)
 2. Vyjadrenie koncepcií (voľné vyjadrenie súčasných predstáv o pozorovanom jave)
 3. Kladenie otázok (štruktúrované vyjadrenie skúmateľných faktorov pozorovaného javu)
 4. Identifikácia vedeckého problému (formulácia jedného alebo viacerých vedeckých problémov vo forme otázky alebo hypotézy
 5. Validácia

- skúmaním (pozorovaním, prieskumom a vyhľadávaním v dokumentácii, manipuláciou a modelovaním, experimentom)

- riadeným učením (demonštráciou, cvičením)

 1. Štruktúrovanie (vyjadrenie výsledkov: ústne, písomné, grafické)
 2. Integrácia nadobudnutých poznatkov (prenos, opätovné využitie, hodnotenie)

Grafické znázornenie algoritmu s metodickým opisom nájdete tu.